Komunikat:Brak wpisanych komunikatów...
Informacja o wyborze oferty Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

 


I. Zamawiający

1. Nazwa:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2. Adres: ul. Kościuszki 31
3. Kod pocztowy: 66-530
4. Miejscowość: Drezdenko
5. Województwo: lubuskie

 

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

 

 

 

Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej"

 

 

 

III. Wybór oferty

 

Część I - Agnieszka Liśkiewicz Strzelce Kraj.

Cena brutto - 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100)

 

Część II - Patrycja Kaźmierczak Drezdenko

Cena brutto - 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100)

 

 

Oferty spełniają wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są jedynymi ofertami złożonymi w postępowaniu na poszczególne części zadania.

 

 

 Z Up. Dyrektora 

Anna Naumczyk

Główna Księgowa

 

 

Dot. zamówienia publicznego: Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Modyfikacja i odp. na p

 

                                                                                  Drezdenko, 13 grudnia 2013 r.

 

 

 

                                                                                         Wykonawcy biorący udział

                                                                                        w postępowaniu

 

 

 

Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

 

Pytanie 1

„W ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ, wzorze umowy i formularzach podano tylko datę zakończenia zamówienia jako dzień 31.12.2013 r. Jaki jest faktyczny termin wykonania usługi?"

 

Odpowiedź:

Termin wykonania umowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

Informacja skorygowana w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia 266249 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013

 

Pytanie 2

„Zamawiający przewiduje w pkt . II 1.6 SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu składanie ofert częściowych na zadanie nr 1 i zadanie nr 2 Ta sama osoba nie może być wskazana jako koordynator dla obu zadań, co determinuje konieczność zdecydowania się samodzielnego wykonawcy na ofertowanie tylko jednego zadania. Jaka jest różnica miedzy zadaniami?

Ponieważ zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: Wykonawca poniesie wszelkie koszty i ryzyko związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia tj. m.in. Wykonawca we własnym zakresie organizuje sposób przybycia do miejsca wykonywania zadań i ponosi z tego tytułu wszelkie koszty, istotnym dla oferenta jest wskazanie przez Zamawiającego różnic pomiędzy zadaniami, polegających np. na różnej lokalizacji miejsca zamieszkania rodzin zastępczych do których trzeba systematycznie dojeżdżać."

Odpowiedź:

Celem Zamawiającego jest wybranie dwóch niezależnych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy będą wykonywać podobne zadania ale dla różnych rodzin zastępczych, których liczba nie może przekroczyć 30, wskazanych przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w tym przypadku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku, wyłącznie na terenie powiatu strzelecko - drezdeneckiego.

 

Pytanie 3

„Dla wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale III SIWZ dot. Wiedzy i doświadczenia należy posiadać co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną. Czy można w tym zakresie wykazać doświadczenie w pracy z własnym dzieckiem (dziećmi) i rodziną?"

Odpowiedź:

Nie, ustawodawca wyraźnie określa „doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną...".

 

Pytanie 4

„ Czy w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) należy wskazać cenę za miesięczny okres wykonywania usługi zgodnie z formularzem cenowym (zał. nr 1A do SIWZ), czy też za cały okres trwania zamówienia? Jeżeli za cały okres , to konieczne jest podanie w SIWZ precyzyjnego terminu wykonania usługi (pyt. Nr 1)

Kwestia ceny z zastosowaniem dwóch formularzy nie jest jednoznacznie opisana w rozd. XI SIWZ Opis sposobu obliczania ceny. Zgodnie z rozdz. X.6 SIWZ: Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące ceny/całej oferty/"

 

Odpowiedź:

W formularzu cenowym Wykonawca podaje stawkę za miesięczny okres wykonywania usługi.

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje kwotę netto i brutto za realizację całej usługi przez okres obowiązywania tj. od 01.01.2014 do 31.12.2014

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istnych warunków zamówienia w zakresie pkt III siwz - opis warunk udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

Po modyfikacji opis warunku brzmi następująco:

Przez usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia rozumie się doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.

 

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia  w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

 

 

Termin składania ofert: do 18 grudnia 2013 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 18 grudnia 2013 r. godz. 10.30

 

 

                                                              

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z dnia 13.12.2013

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 265335-2013 z dnia 2013-12-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Drezdenko
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą              z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 t.j. ze zm.) na terenie powiatu...
Termin składania ofert: 2013-12-16


Numer ogłoszenia: 271147 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 265335 - 2013 data 06.12.2013 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko, woj. lubuskie, tel. 95 7637041, fax. 95 7621247.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
 • W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej jedną usługę odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługa/i zostały wykonane, potwierdzonych dowodami, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia rozumie się co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie przedłożą któregokolwiek z dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp..
 • W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej jedną usługę odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługa/i zostały wykonane, potwierdzonych dowodami, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia rozumie się doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie przedłożą któregokolwiek z dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko (sekretariat)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko (sekretariat)..

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 265335-2013 z dnia 2013-12-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Drezdenko
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 t.j. ze zm.) na terenie powiatu...
Termin składania ofert: 2013-12-16


Numer ogłoszenia: 266249 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 265335 - 2013 data 06.12.2013 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko, woj. lubuskie, tel. 95 7637041, fax. 95 7621247.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
 • W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013..
 • W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.
 • W ogłoszeniu jest: Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale V pkt 5 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - jeśli dotyczy. Uwaga: Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jeśli posiada oryginał) lub podmiot trzeci..
 • W ogłoszeniu powinno być: Pisemne zobowiązanie o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - jeśli dotyczy. Uwaga: Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jeśli posiada oryginał) lub podmiot trzeci.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 10:00,.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2013 godzina 10:00,.

 

 

 

 


Copyright (C) 2008 by keid.pl