Komunikat:Brak wpisanych komunikatów...
SIWZ organizacja pobytu integracyjno - zajęciowego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kościuszki 31, 66 - 530 Drezdenko

telefon: 95 - 7637041, 95 - 7637042, 95 - 7637031
fax: 95 - 7621247
e-mail:
cpr@pro.onet.pl

www.drezdenko.kbip.pl

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu przetargowym pn.:

 

Organizacja pobytu integracyjno - zajęciowego dla uczestników projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

PO KL

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kościuszki 31, 66 - 530 Drezdenko

telefon: 095 - 7637041, 095 - 7637042, 095 - 7637031
fax: 095 - 7621247
e-mail:
cpr@pro.onet.pl

http://drezdenko.kbip.pl

 

GODZINY URZĘDOWANIA

 

Poniedziałek  7:30 - 16:00

Wtorek - Czwartek 7:30 - 15,30 

Piątek 7:30 - 15:00

 

I.     Tryb udzielenia zamówienia publicznego

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz wydanych na podstawie niniejszej ustawy aktów wykonawczych.

2. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Wykonawca zapewni:

1)      Pobyt  w kompleksie wypoczynkowym w miejscowości górskiej położonej                                    w województwie dolnośląskim dla 8 osób, spełniającym następujące warunki:

a)       pokoje odpowiadające kategorii trzygwiazdkowej

b)      w kompleksie musi się znajdować :

- basen do pływania

- basen termalny z jaccuzi

- basen z hydromasażem

- grota śnieżna

- sala dostosowana do przeprowadzenia zajęć  z dostępem do Internetu, wyposażona w rzutnik, ekran oraz flipchart

- baza rehabilitacyjna

2) Wyżywienie w formie bufetu szwedzkiego

- 30.11.2013 r. :  kolacja

- 01.12.2013 r.: śniadanie, suchy prowiant na wycieczkę krajoznawczą, obiadokolacja

- 02.12.2013 r.: śniadanie, obiad, kolacja

- 03.12.2013 r.: śniadanie, obiad, kolacja

- 04.12.2013 r.: śniadanie, obiad, kolacja

- 05.12.2013 r.: śniadanie, obiad, kolacja

- 06.12.2013 r.: śniadanie, obiad, suchy prowiant

3) Zakwaterowanie od 30.11.2013 r. od godziny 1600 do 06.12.2013 r. do godziny 1500  w następujących pokojach:

- pokój 3 osobowy z osobnymi łóżkami

- pokój  1 osobowy

- 2 pokoje 2 osobowe z osobnymi łóżkami

4) salę dostosowaną do przeprowadzenia zajęć  z dostępem do Internetu, wyposażoną w rzutnik, ekran oraz flipchart w dniach od 02.12.2013 r. do 05.12.2013 r. w godzinach od 1400 do 1800

5) bufet kawowy dla 8 osób  w dniach od 02.12.2013 r. do 05.12.2013 r. w godzinach od 1400 do 1800

6) udział w 3 atrakcjach lokalnych: np. wieczorki taneczne, biesiady regionalne itp.

7) zorganizowanie jednodniowej wycieczki krajoznawczej  po najbliższej okolicy , z zapewnieniem transportu,  biletów wstępu  i przewodnika w dniu 01.12.2013.

8) nieograniczoną możliwość korzystania z basenów i atrakcji wodnych

9) trzy zabiegi rehabilitacyjne dziennie w dniach od 01.12.2013 do 06.12.3013 dla każdego uczestnika poprzedzone poradą terapeutyczną. Zabiegi muszą odbywać się do godziny 1300.

10) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia NW uczestników pobytu.

11) Wykonawca  zapewni transport uczestników w dniu 30.11.2013 w godzinach przedpołudniowych z Drezdenka do kompleksu wypoczynkowego, w którym odbędzie się pobyt oraz w dniu 06.12.2013 w godzinach popołudniowych z kompleksu wypoczynkowego, w którym odbędzie się pobyt do Drezdenka. Transport musi odbywać się pojazdem klasy turystycznej.

12) Wykonawca zapewni osobę odpowiedzialną za pobyt z ramienia wykonawcy ( organizatora) - osoba do stałej dyspozycji dla uczestników, obecna również podczas podróży z Drezdenka do kompleksu wypoczynkowego oraz z kompleksu wypoczynkowego do Drezdenka.

13) Wykonawca podczas pobytu zorganizuje  i przeprowadzi  kurs komputerowy:

Kurs powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz musi uwzględniać następujące zagadnienia:

1.    Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy z komputerem

§  Podzespoły bazowe

§  System Windows

-Korzystanie z ekranu Windows za pomocą myszy - pulpit, ikony (Mój komputer, Kosz, Otoczenie sieciowe, Moje dokumenty, itp.)

-Przemieszczanie i skalowanie okien na ekranie

-Pasek zadań i przycisk Start, uruchamianie programów, tworzenie skrótów na pulpicie

-Przeglądanie zawartości dysków

§  Program graficzny Paint

-Narzędzia do rysowania

-Operacje na fragmentach rysunków (kopiowanie, przekształcanie, przesuwanie, przenoszenie do innych dokumentów)

-Wstawianie napisów w obszarze rysunku

-Drukowanie rysunku, ustawianie marginesów, rozmiaru strony i jej położenia

-Otwieranie i zapisywanie rysunku

- Uruchamianie i instalacja multimediów z nośników danych

2. MS Office Word lub Open Office Writer podstawy

§  Wprowadzenie do edycji tekstów

-Budowa dokumentu

-Sposoby poruszania się po dokumencie

-Tryby wyświetlania odpowiednie do edycji, czytania z ekranu, wydruku

§  Tworzenie dokumentów

-Nowe dokumenty

-Tworzenie dokumentów na podstawie szablonów

-Otwieranie istniejących dokumentów

§  Edycja tekstu

-Wpisywanie tekstu zwykłego i symboli specjalnych

-Zaznaczanie tekstu

-Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie fragmentów dokumentu

-Wyszukiwanie i zamiana fragmentów tekstu

-Automatyczna korekta tekstu i sprawdzanie błędów

3. Obsług przeglądarek internetowych oraz poczty elektronicznej

§  Istniejące przeglądarki internetowe

§  Wyszukiwarki internetowe

§  Popularne serwery pocztowe

§  Zakładanie i konfiguracja kont pocztowych

§  Wysyłanie i odbieranie wiadomości

§  Konfiguracja i korzystanie z aplikacji MS Outlook

4. Komunikatory internetowe oraz portale społecznościowe

§  Istniejące komunikatory internetowe

§  Skype- instalacja oraz użytkowanie

§  Komunikatory tekstowe -instalacja i użytkowanie

§  Istniejące portale społecznościwe

§  Zakładanie kont na portalach

§  Dodawanie informacji do profilu oraz zdjąć.

§  Wyszukiwanie znajomych w portalach społecznościowych.

Potencjał techniczny - zapewnienie podczas zajęć niezbędnego sprzętu komputerowego spełniającego wymogi BHP w ilości odpowiadającej liczbie uczestników i stanie technicznym z oprogramowaniem gwarantującym odpowiedni poziom kursu dla każdego z uczestników indywidualne stanowisko komputerowe z dostępem do internetu. Zapewnienie materiałów dydaktycznych (skrypt), niezbędne przybory i podręczniki (notes A4, teczka konferencyjna, długopis, zakreślacz).

Dodatkowe wymagania - kurs musi być zakończony egzaminem i wydaniem zaświadczenia/dyplom o ukończeniu kursu. Materiały dydaktyczne oraz miejsce odbywania się zajęć muszą być oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę. Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu kursu, oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę.

Ilość godzin kursu: 20 godzin dydaktycznych  (4 dni x 5 godzi dydaktycznych), w dniach  od 02.12.2013 r. do 05.12.2013 r. od 1400 do 1800.

 

2. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

55100000-1 Usługi hotelarskie;

55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe;

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.

 

III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

V. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

VI. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

VII. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.

VIII. Podwykonawcy i podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości

zamówienia podwykonawcy/om.

2. Jeżeli Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawcy/ów zobowiązany jest zamieścić                    w Formularzu ofertowym informacje na temat:

Części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om.

3. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy/ów.

4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi wykonane przez podwykonawcę/ów.

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów              w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda: pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub inne dokumenty określające zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

IX. Wymagania stawiane Wykonawcy

1. Wykonawca odpowiedzialny będzie za prawidłową realizację umowy, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy.

2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.

3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez  ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

X. Terminy wykonania zamówienia: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - pkt II siwz

 

XI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków:

1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy Pzp, tj. dotyczące:

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału                            w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz 24b ust. 3 ustawy Pzp.

UWAGA: Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków wymienionych w pkt. 1, 2 na podstawie informacji zawartych w żądanych i załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub inne dokumenty  określające zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania 4 zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

 

XII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa                   w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy załączyć do ofert:

 

1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 - zgodnie

z zał. Nr 2 do SIWZ.

 

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz 24b ust.3 ustawy Pzp, Wykonawca musi złożyć:

 

2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - zgodnie z zał. Nr 3 do SIWZ.

2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.3. Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 2 pkt. 5 - zgodnie z zał. Nr 3 do SIWZ.

2.4. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia  16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsulentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) - jeśli dotyczy.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych                w art. 26 ust.5 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,  Wykonawca zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. 2 z zastrzeżeniem Rozdziału XIII SIWZ.

 

Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

 

3) Inne oświadczenia i dokumenty.

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie z zał. Nr 2 do SIWZ.

2) Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale IX pkt 5 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - jeśli dotyczy.

Uwaga: Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jeśli posiada oryginał) lub podmiot trzeci.

3) Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.

4) Opis kompleksu wypoczynkowego

 

XIII. Udział w postępowaniu innych podmiotów.

1. Wykonawcy, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp:

a) Ustanowią Pełnomocnika (lidera) do ich reprezentowania w niniejszym postępowaniu, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b) Pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione winno być zgodnie                       z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów i dołączone do oferty.

c) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XII pkt 1.1  musi dotyczyć wszystkich podmiotów łącznie w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonych działalności lub czynności, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz potencjału ekonomicznego i finansowego (art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp) - składa je wyłącznie lider.

d) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty,                           o którym mowa w rozdziale XII pkt  2.1-2.4 zobowiązany jest złożyć każdy z członków konsorcjum, w tym lider.

e) W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dokumenty wymienione w rozdziale

XI pkt 1 składają ci Wykonawcy, których ten dokument dotyczy w taki sposób, aby wykazać spełnienie warunku łącznie.

f) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (liderem).

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale XII pkt 2 ppkt. 2.2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument, o którym mowa w pkt. 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert; jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

XIV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Forma dokumentów.

a) Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do składania oferty (UWAGA: podpis nieczytelny

jest dopuszczalny wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis).

b) Zamawiający wymaga, aby za zgodność z oryginałem była podpisana każda kopia strony oferty

zawierająca jakąkolwiek treść.

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w rozdziale XIII SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych

podmiotów są poświadczane „za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub te podmioty.

d) Dokumenty podmiotów, o których mowa w rozdziale VIII pkt. 5 SIWZ składane są wyłącznie               w formie oryginałów lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem" przez podmiot trzeci, lub osobę/osoby uprawnione do składania oferty w imieniu podmiotu trzeciego (uwaga: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis).

e) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

f) Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące informację zastrzeżoną przedsiębiorstwa                          w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny być w wykazie załączników graficznie wyróżnione, tj.: spięte i włożone w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę, specjalnie opisane na okładce, wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez Wykonawcę.

g) W zakresie badania zasadności utajnienia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa,                        w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153,

poz. 1503 z późn. zm.), informacja może zostać zastrzeżona jedynie w wypadku łącznego spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 4 cytowanej ustawy. UWAGA: Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca winien złożyć na  Formularzu ofertowym. W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć uzasadnienie w kwestii związanej z informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.

 

2. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i udzielania wyjaśnień.

a) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

b) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują

pisemnie lub faksem.

c) W wyjątkowych sytuacjach, gdy Wykonawca nie posiada numeru faksu lub zgłosi awarię faksu Zamawiający prześle zawiadomienia oraz informacje na adres poczty elektronicznej wskazany

w ofercie.

d) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie złożonych w postępowaniu ofert. Zamawiający prześle kopię ofert w sposób i na adres wskazany przez Wykonawcę we wniosku.

e) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

f) Zamawiający uznaje, że dokument wysłany przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę został mu doręczony w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią

dokumentu. Potwierdzeniem jest wydruk przesłania faksem.

g) Korespondencję w niniejszym postępowaniu należy kierować na adres:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kościuszki 31, 66 - 530 Drezdenko

fax: 95 7621247
e-mail:
cpr@pro.onet.pl

 

h) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z przesłanym pisemnie lub faksem wnioskiem

o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składnia ofert, pod warunkiem, że wniosek                   o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

i) Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak i odpowiedzi na pytania, co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.drezdenko.kbip.pl

 j) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Pani Dorota Kowalik.

 

XV. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XVI. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą określa się na 30 dni licząc od dnia upływu wyznaczonego na składanie ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużenie tego terminu                  o wyznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

XVII. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone    w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

3. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi sam Wykonawca.

4. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna, wypełniona pismem komputerowym, maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym (zapisy dokonane pismem ręcznym Wykonawca zobowiązany jest wykonać czytelnie z użyciem długopisu lub atramentu). Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być zaparafowane przez Wykonawcę.

5. Oferta i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji. Podpisy muszą być nanoszone w sposób

umożliwiający ich identyfikację tzn. czytelne lub z imienna pieczątką. Podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienna osoby składającej podpis.

6. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba niewymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres.

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i złożone w oryginale lub kopii poświadczonej

za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

7. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśniania treści SIWZ.

8. Zaleca się, aby w przypadku osób fizycznych ubiegających się o udzielenie zamówienia,                     o którym mowa w niniejszej SIWZ, Wykonawca załączył do oferty kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem - wypisu z ewidencji działalności gospodarczej.

9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia koperty z opisem ZMIANA lub OFERTA

ZAMIENNA z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ zawierająca modyfikację oferty, w miejscu                      i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert.

10. W przypadku wycofania oferty Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia                    o rezygnacji z udziału w postępowaniu poprzez złożenie powiadomienia w kopercie oznaczonej WYCOFANIE.

Po wycofaniu oferty Wykonawca może złożyć nową ofertę w zamian za wycofaną tylko przed upływem terminu składania ofert.

11. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie ofert z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 1, gdyż jest sprzeczne z art. 82 ust.1 Pzp.

12. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi sam Wykonawca,                    z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

13. W interesie Wykonawcy zaleca się, aby:

- wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę,

- oferta była złożona w teczce lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie,

- wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

 

XVIII. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 31, 66 - 530 Drezdenko (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2013 r. do godz. 10:00.

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą                                          i adresem Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz następująco opisane:

Nazwa i adres Wykonawcy wraz z nr faksu i telefonu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 31, 66 - 530 Drezdenko

OFERTA w postępowaniu przetargowym pn.:

„Organizacja pobytu integracyjno - zajęciowego dla uczestników projektu pn. „Rozwój                    i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                           w Drezdenku"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

PO KL

 

Nie otwierać przed dniem 22.11.2013 r. godzina 10:30.

 

UWAGA: Opakowanie oferty powinno być opisane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,               o których mowa wyżej.

3. Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez

Zamawiającego.

4. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wydaje poświadczenie złożenia oferty z określeniem daty

i godziny złożenia oraz numerem identyfikacyjnym oferty zgodnym z rejestrem.

5. Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub nie

dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają Wykonawcę.

 

XIX. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 31, 66 - 530 Drezdenko  w dniu 22.11.2013 r. o godz. 10:30 w pokoju nr 8.

2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą wziąć udział w sesji otwarcia ofert. W przypadku

nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy na jego wniosek informację z otwarcia ofert.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. W trakcie publicznego otwarcia ofert nie będą otwierane koperty, zawierające oferty, których dotyczy  WYCOFANIE. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

5. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA lub OFERTA ZAMIENNA Z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których zmiany dotyczą. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda:

nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące ceny /całej oferty/.

XX. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca wypełni Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, w którym pozycja „Cena brutto" będzie stanowić cenę oferty za przedmiot zamówienia dotyczący wybranej części.

2. Cena może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowości cen.

3. W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie koszty mające wpływ na wysokość oferowanej

ceny.

4. Cenę w „Formularzu ofertowym" należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

5. Nie zastosowanie stawki VAT z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów                     i usług spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

6. Zamawiający w złożonym „Formularzu ofertowym" zgodnie z normą prawną art. 87 ust. 2 pkt 2      i 3 ustawy Pzp, poprawiać będzie:

1) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych,

2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian

w treści oferty.

7. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi sam Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

8. Jeżeli Wykonawca poda cenę słowną brutto inną niż cena podana liczbowo w pozycjach: cena netto, kwota podatku VAT oraz cena brutto, Zamawiający uzna podaną słownie cenę brutto                       i wyliczy od tej ceny cenę netto oraz kwotę podatku VAT (pod warunkiem, że Wykonawca poda prawidłową stawkę VAT).

 

XXI. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między

Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

 

XXII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryterium:

Cena - 100%,

Dla kryterium - cena, dla którego cena najniższa jest najkorzystniejsza Wykonawca otrzyma 100,00 punktów. Pozostałe oferty będą obliczone wg wzoru:

 

Najniższa cena oferty niepodlegającej odrzuceniu

Liczba punktów = ---------------------------------------------------------------------- x 100,00 x 100 %

                                       Cena oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu

 

XXIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty,                  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Podpisanie umowy

a) Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa według warunków podanych w wzorze umowy załączonym do SIWZ oraz w Formularzu ofertowym złożonym przez Wykonawcę.

b) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem.

c) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,

o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta lub w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

XXIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy z Wykonawcą

w przypadku wystąpienia niżej podanych okoliczności:

a) zmiana terminów - w przypadku wystąpienia „siły wyższej", (wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością,

w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach) lub obiektywnych okoliczności wpływających na brak możliwości wykonania zamówienia w określonym czasie, których nie można było przewidzieć i na

które strony umowy nie miały wpływu (np. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron)

b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT - zmiana, o której mowa może nastąpić jedynie                      w uzasadnionym przypadku, a w szczególności zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, dotyczących przepisów podatkowych, np. zmiany ustawowe podatku.

2. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie

konieczności wprowadzenia zmian do umowy. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie.

3. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

 

XXV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia.

1. Wobec niezgodnych z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu                o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcom przysługuje odwołanie.

2. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

 

XXVII. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

2. Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku przez Wykonawcę,

b) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce i zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

c) udostępnianie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, w czasie godzin urzędowania, w obecności pracownika Zamawiającego,

d) Zamawiający nie przewiduje wykonywania kserokopii złożonych ofert oraz załączników do niniejszej, oferty z uwagi na utrudnienia techniczne Zamawiający wyraża zgodę na utrwalanie obrazu treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych, tj. np. aparatu fotograficznego.

 

................................................

podpis Zamawiającego

 

 

 

 

Załączniki do SIWZ:

1.      Formularz ofertowy - zał. Nr 1 do SIWZ;

2.      Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1- ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. Nr 2 do SIWZ;

3.       Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1 Prawo zamówień  publicznych - zał. Nr 3 do SIWZ;

4.      Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 2 pkt. 5 - zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ.

5.      Wzór umowy - zał. Nr 5 do SIWZ

 

 


Copyright (C) 2008 by keid.pl