Komunikat:Brak wpisanych komunikatów...
Załączniki do SIWZ Organizacja pobytu integracyjno - zajęciowego

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

...................................................................

Nazwa i adres wykonawcy

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na wykonanie zamówienia pn.:

 

Organizacja pobytu integracyjno - zajęciowego dla uczestników projektu pn. „Rozwój                      i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                           w Drezdenku"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za:

cenę ogółem brutto: ................. zł (słownie: ..............................................................)

podatek VAT (aktualny na dzień składania ofert): ...................%

kwota podatku VAT: ..................................... zł

kwota netto: ................................................ zł

UWAGA: W przypadku zastosowania innej stawki podatku VAT niż ogólnie obowiązująca, Wykonawca zobowiązany jest do podania podstawy prawnej zastosowanej stawki podatku VAT

................................................................................................................................................................................................................................................

2. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych                     w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do swiz.

 

3. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający                          w przypadku wyboru niniejszej oferty.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, że zawarte w wzorze umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane                            i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonej umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Uważamy się za związanych ofertą na czas określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w przypadku przyjęcia oferty do czasu zawarcia umowy.

7. Oświadczam, że zamierzam korzystać z podwykonawców:

Część zamówienia (zakresu), który zamierzam powierzyć podwykonawcom:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

UWAGA: Jeśli nie występuje podwykonawca należy wpisać: nie dotyczy lub postawić kreski.

 

8. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do: Imię                      i nazwisko ...........................................................................................................

Adres .............................................................................................

Telefon: ..........................................................................................

Faks. ........................................................................................................................

E - mail ..............................................................................................................

9. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera się na stronach od .......................... do ......................

10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarto na stronach od .................................... do ..............................................

11. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część (wymienić):

..................................................................................

................................................................................................................................................................

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny /Dz. U. nr 88, poz. 553, z późn. zm./ oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

 

 

 

 

 

....................., data ............2013 r.

 

...........................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub

osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

....................................

pieczęć Wykonawcy

 

 

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

ulica: .................................................. kod i miejscowość: ..........................................................

powiat: ................................................ województwo: .................................................................

 

Stosownie do treści zapisów art. 22 ust.1 pkt.1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczamy, iż ubiegając się o zamówienie publiczne pn.: Organizacja pobytu integracyjno - zajęciowego dla uczestników projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL

 

 

spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania

zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

......................, data ............2013 r.

.............................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub

osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy*

 

 

*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis.

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

....................................

pieczęć Wykonawcy

 

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

ulica: .................................................. kod i miejscowość: ..........................................................

powiat: ................................................ województwo: .................................................................

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Stosownie do treści zapisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczamy, iż ubiegając się                      o zamówienie publiczne na wykonanie usługi pn.:

Organizacja pobytu integracyjno - zajęciowego dla uczestników projektu pn. „Rozwój                     i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                          w Drezdenku" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL

 

w stosunku do naszej firmy, jako Wykonawcy w niniejszym postępowaniu brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

...................., data ............2013 r.

...........................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub

osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy*

 

 

 

 

 

*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ

....................................

Pieczęć Wykonawcy

 

Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 2 pkt. 5

Ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego pn.: Organizacja pobytu integracyjno - zajęciowego dla uczestników projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                w ramach PO KL

 

Ja/my (imię i nazwisko): ......................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie /przez nas firmy (nazwa firmy):

...............................................................................................................

oświadczam/my, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję/emy brak jest podstaw do wykluczenia

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień

publicznych. Oświadczam/my, że nasza firma należy / nie należy** do grupy kapitałowej.

(UWAGA: niepotrzebne skreślić).

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust.2d ustawy Pzp).

 

......................, data ............2013 r.

...............................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub

osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy*

 

 

 

 

*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis

**Niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

 

Umowa o świadczenie usługi

 

zawarta w dniu ........... 2013 r. roku w Drezdenku  pomiędzy:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 31, 66 - 530 Drezdenko, reprezentowanym przez:

 1. Izabelę Najdek - Dyrektora
 2. przy kontrasygnacie Głównej Księgowej - Anny Naumczyk

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym"

a

............................................................................................................

NIP ..................................................

zwanym(ą) dalej Wykonawcą

 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) o nazwie:

Organizacja pobytu integracyjno - zajęciowego dla uczestników projektu pn. „Rozwój                     i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                         w Drezdenku" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach PO KL

 (ogłoszenie o zamówieniu nr ............-2013 z dnia ............2013.) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1.                  Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę polegającą na pobycie w kompleksie wypoczynkowym położonym w miejscowości w województwie dolnośląskim w dniach od 30.11.2013 do 06.12.2013.

2. Uczestnikami pobytu będzie 8 osób spełniającym następujące warunki:

a)       pokoje odpowiadające kategorii trzygwiazdkowej

b)      w kompleksie musi się znajdować :

- basen do pływania

- basen termalny z jaccuzi

- basen z hydromasażem

- grota śnieżna

- sala dostosowana do przeprowadzenia zajęć  z dostępem do Internetu, wyposażona w rzutnik, ekran oraz flipchart

- baza rehabilitacyjna

2) Wyżywienie w formie bufetu szwedzkiego

- 30.11.2013 r. :  kolacja

- 01.12.2013 r.: śniadanie, suchy prowiant na wycieczkę krajoznawczą, obiadokolacja

- 02.12.2013 r.: śniadanie, obiad, kolacja

- 03.12.2013 r.: śniadanie, obiad, kolacja

- 04.12.2013 r.: śniadanie, obiad, kolacja

- 05.12.2013 r.: śniadanie, obiad, kolacja

- 06.12.2013 r.: śniadanie, obiad, suchy prowiant

3) Zakwaterowanie od 30.11.2013 r. od godziny 1600 do 06.12.2013 r. do godziny 1500 w następujących pokojach:

- pokój 3 osobowy

- pokój  1 osobowy

- 2pokoje 2 osobowe

4) salę dostosowaną do przeprowadzenia zajęć  z dostępem do Internetu, wyposażoną w rzutnik, ekran oraz flipchart w dniach od 02.12.2013 r. do 05.12.2013 r. w godzinach od 1400 do 1800

5) bufet kawowy dla 8 osób  w dniach od 02.12.2013 r. do 05.12.2013 r. w godzinach od 1400 do 1800

6) udział w 3 atrakcjach lokalnych: np. wieczorki taneczne, biesiady regionalne itp.

7) zorganizowanie jednodniowej wycieczki krajoznawczej  po najbliższej okolicy , z zapewnieniem transportu,  biletów wstępu  i przewodnika w dniu 01.12.2013.

8) nieograniczoną możliwość korzystania z basenów i atrakcji wodnych

9) trzy zabiegi rehabilitacyjne dziennie w dniach od 01.12.2013 do 06.12.3013 dla każdego uczestnika poprzedzone poradą terapeutyczną. Zabiegi muszą odbywać się do godziny 1300.

10) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia NW uczestników pobytu.

11) Wykonawca  zapewni transport uczestników w dniu 30.11.2013 w godzinach przedpołudniowych                z Drezdenka do kompleksu wypoczynkowego, w którym odbędzie się pobyt oraz w dniu 06.12.2013                w godzinach popołudniowych z kompleksu wypoczynkowego, w którym odbędzie się pobyt do Drezdenka. Transport musi odbywać się pojazdem klasy turystycznej.

12) Wykonawca zapewni osobę odpowiedzialną za pobyt z ramienia wykonawcy ( organizatora) - osoba do stałej dyspozycji dla uczestników, obecna również podczas podróży z Drezdenka do kompleksu wypoczynkowego oraz z kompleksu wypoczynkowego do Drezdenka.

13) Wykonawca podczas pobytu zorganizuje  i przeprowadzi  kurs komputerowy:

Kurs powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz musi uwzględniać następujące zagadnienia:

1.    Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy z komputerem

§  Podzespoły bazowe

§  System Windows

-Korzystanie z ekranu Windows za pomocą myszy - pulpit, ikony (Mój komputer, Kosz, Otoczenie sieciowe, Moje dokumenty, itp.)

-Przemieszczanie i skalowanie okien na ekranie

-Pasek zadań i przycisk Start, uruchamianie programów, tworzenie skrótów na pulpicie

-Przeglądanie zawartości dysków

§  Program graficzny Paint

-Narzędzia do rysowania

-Operacje na fragmentach rysunków (kopiowanie, przekształcanie, przesuwanie, przenoszenie do innych dokumentów)

-Wstawianie napisów w obszarze rysunku

-Drukowanie rysunku, ustawianie marginesów, rozmiaru strony i jej położenia

-Otwieranie i zapisywanie rysunku

- Uruchamianie i instalacja multimediów z nośników danych

2. MS Office Word lub Open Office Writer podstawy

§  Wprowadzenie do edycji tekstów

-Budowa dokumentu

-Sposoby poruszania się po dokumencie

-Tryby wyświetlania odpowiednie do edycji, czytania z ekranu, wydruku

§  Tworzenie dokumentów

-Nowe dokumenty

-Tworzenie dokumentów na podstawie szablonów

-Otwieranie istniejących dokumentów

§  Edycja tekstu

-Wpisywanie tekstu zwykłego i symboli specjalnych

-Zaznaczanie tekstu

-Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie fragmentów dokumentu

-Wyszukiwanie i zamiana fragmentów tekstu

-Automatyczna korekta tekstu i sprawdzanie błędów

3. Obsług przeglądarek internetowych oraz poczty elektronicznej

§  Istniejące przeglądarki internetowe

§  Wyszukiwarki internetowe

§  Popularne serwery pocztowe

§  Zakładanie i konfiguracja kont pocztowych

§  Wysyłanie i odbieranie wiadomości

§  Konfiguracja i korzystanie z aplikacji MS Outlook

4. Komunikatory internetowe oraz portale społecznościowe

§  Istniejące komunikatory internetowe

§  Skype- instalacja oraz użytkowanie

§  Komunikatory tekstowe -instalacja i użytkowanie

§  Istniejące portale społecznościwe

§  Zakładanie kont na portalach

§  Dodawanie informacji do profilu oraz zdjąć.

§  Wyszukiwanie znajomych w portalach społecznościowych.

Potencjał techniczny - zapewnienie podczas zajęć niezbędnego sprzętu komputerowego spełniającego wymogi BHP w ilości odpowiadającej liczbie uczestników i stanie technicznym z oprogramowaniem gwarantującym odpowiedni poziom kursu dla każdego z uczestników indywidualne stanowisko komputerowe z dostępem do internetu. Zapewnienie materiałów dydaktycznych (skrypt), niezbędne przybory i podręczniki (notes A4, teczka konferencyjna, długopis, zakreślacz).

Dodatkowe wymagania - kurs musi być zakończony egzaminem i wydaniem zaświadczenia/dyplom             o ukończeniu kursu. Materiały dydaktyczne oraz miejsce odbywania się zajęć muszą być oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę. Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi zaświadczenie               o ukończeniu kursu, oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę.

Ilość godzin kursu: 20 godzin dydaktycznych  (4 dni x 5 godzi dydaktycznych), w dniach  od 02.12.2013 r. do 05.12.2013 r. od 1400 do 1800.

§ 2

Oświadczenia

1.             Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowej usługi, a usługi wykonywać będzie z należytą starannością wynikającą             z profesjonalnego charakteru wykonywania usługi.

§ 3

Ogólne reguły wykonywania umowy, koordynacja pracy z innymi osobami

 1. Usługa winna być wykonywana zgodnie z aktualną wiedzą w danej dziedzinie i z należytą starannością wedle oświadczeń wykonawcy, jak w § 2 powyżej.
 2. Wykonawca jest zobowiązany do lojalnej współpracy z Zamawiającym, w szczególności do informowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach czy utrudnieniach w prawidłowej realizacji świadczeń i wypracowywania sposobów alternatywnego  i zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego sposobu realizacji świadczenia.
 3. Potwierdzenie należytego wykonania usługi będzie miało formę protokolarną.
 4. Do kontaktów związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:

Ze strony Zamawiającego:

1)      .....................tel. ...................

Ze strony Wykonawcy:

1)      ................., tel. ....................

§ 4

Wynagrodzenie

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie                 w wysokości ...............zł brutto (słownie .............................. złotych brutto) wynikające z oferty Wykonawcy.
 2. Wynagrodzenie wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .
 3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT/rachunku w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania faktury VAT / rachunku. Wymagalność wynagrodzenia jest uzależniona od posiadania przez Zamawiającego wystarczających środków pieniężnych na rachunku bankowym projektu. 
 4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę                 w związku z realizacją przedmiotu umowy.
 5. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

§ 5

Odstąpienie od umowy i kary umowne

 1. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie w sposób rażący wykonuje podstawowe obowiązki określone w umowie Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, po uprzednim jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia uchybień  w dodatkowym terminie.
 2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach                         i wysokości:

a.          w przypadku niewykonania usługi wyżywienia - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy, za niewydanie każdego z posiłków;

b.         w przypadku nienależytego wykonywania usługi wyżywienia - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy, za nienależytą jakość, zawartość każdego z posiłków;

c.          za niezapewnienie noclegów w terminach wyznaczonych - w wysokości 40 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy, za niezapewnienie każdego z noclegów;

d.         za niezapewnienie noclegów w należytym określonym standardzie - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy, za każdego z naruszeń;

e.          W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy.

 1. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę                      z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania do rzeczywistej wysokości szkody ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych. Kara umowna zastrzeżona w stosunku do Zamawiającego wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy       z tytułu odstąpienia od umowy.

§ 6

Przepisy końcowe

 1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Spory, mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
 3. Wykonawca nie może przenieść w czasie całości lub części wierzytelności wynikających             z umowy na rzecz osoby trzeciej.
 4. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego
 5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy              i dwa dla Zamawiającego.

 

.............................                                                        ....................................

Zamawiający                                                                                   Wykonawca

 

 

 

 

 


Copyright (C) 2008 by keid.pl