Komunikat:Brak wpisanych komunikatów...
Archiwum wiadomości
Informacja o wyborze oferty Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

 


I. Zamawiający

1. Nazwa:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2. Adres: ul. Kościuszki 31
3. Kod pocztowy: 66-530
4. Miejscowość: Drezdenko
5. Województwo: lubuskie

 

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

 

 

 

Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej"

 

 

 

III. Wybór oferty

 

Część I - Agnieszka Liśkiewicz Strzelce Kraj.

Cena brutto - 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100)

 

Część II - Patrycja Kaźmierczak Drezdenko

Cena brutto - 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100)

 

 

Oferty spełniają wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są jedynymi ofertami złożonymi w postępowaniu na poszczególne części zadania.

 

 

 Z Up. Dyrektora 

Anna Naumczyk

Główna Księgowa

 

 

Dodano: 2013-12-19
Opublikowane przez: Administrator
Dot. zamówienia publicznego: Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Modyfikacja i odp. na p

 

                                                                                  Drezdenko, 13 grudnia 2013 r.

 

 

 

                                                                                         Wykonawcy biorący udział

                                                                                        w postępowaniu

 

 

 

Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

 

Pytanie 1

„W ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ, wzorze umowy i formularzach podano tylko datę zakończenia zamówienia jako dzień 31.12.2013 r. Jaki jest faktyczny termin wykonania usługi?"

 

Odpowiedź:

Termin wykonania umowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

Informacja skorygowana w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia 266249 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013

 

Pytanie 2

„Zamawiający przewiduje w pkt . II 1.6 SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu składanie ofert częściowych na zadanie nr 1 i zadanie nr 2 Ta sama osoba nie może być wskazana jako koordynator dla obu zadań, co determinuje konieczność zdecydowania się samodzielnego wykonawcy na ofertowanie tylko jednego zadania. Jaka jest różnica miedzy zadaniami?

Ponieważ zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: Wykonawca poniesie wszelkie koszty i ryzyko związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia tj. m.in. Wykonawca we własnym zakresie organizuje sposób przybycia do miejsca wykonywania zadań i ponosi z tego tytułu wszelkie koszty, istotnym dla oferenta jest wskazanie przez Zamawiającego różnic pomiędzy zadaniami, polegających np. na różnej lokalizacji miejsca zamieszkania rodzin zastępczych do których trzeba systematycznie dojeżdżać."

Odpowiedź:

Celem Zamawiającego jest wybranie dwóch niezależnych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy będą wykonywać podobne zadania ale dla różnych rodzin zastępczych, których liczba nie może przekroczyć 30, wskazanych przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w tym przypadku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku, wyłącznie na terenie powiatu strzelecko - drezdeneckiego.

 

Pytanie 3

„Dla wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale III SIWZ dot. Wiedzy i doświadczenia należy posiadać co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną. Czy można w tym zakresie wykazać doświadczenie w pracy z własnym dzieckiem (dziećmi) i rodziną?"

Odpowiedź:

Nie, ustawodawca wyraźnie określa „doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną...".

 

Pytanie 4

„ Czy w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) należy wskazać cenę za miesięczny okres wykonywania usługi zgodnie z formularzem cenowym (zał. nr 1A do SIWZ), czy też za cały okres trwania zamówienia? Jeżeli za cały okres , to konieczne jest podanie w SIWZ precyzyjnego terminu wykonania usługi (pyt. Nr 1)

Kwestia ceny z zastosowaniem dwóch formularzy nie jest jednoznacznie opisana w rozd. XI SIWZ Opis sposobu obliczania ceny. Zgodnie z rozdz. X.6 SIWZ: Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące ceny/całej oferty/"

 

Odpowiedź:

W formularzu cenowym Wykonawca podaje stawkę za miesięczny okres wykonywania usługi.

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje kwotę netto i brutto za realizację całej usługi przez okres obowiązywania tj. od 01.01.2014 do 31.12.2014

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istnych warunków zamówienia w zakresie pkt III siwz - opis warunk udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

Po modyfikacji opis warunku brzmi następująco:

Przez usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia rozumie się doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.

 

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia  w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

 

 

Termin składania ofert: do 18 grudnia 2013 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 18 grudnia 2013 r. godz. 10.30

 

 

                                                              

 

Dodano: 2013-12-13
Opublikowane przez: Administrator
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z dnia 13.12.2013

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 265335-2013 z dnia 2013-12-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Drezdenko
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą              z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 t.j. ze zm.) na terenie powiatu...
Termin składania ofert: 2013-12-16


Numer ogłoszenia: 271147 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 265335 - 2013 data 06.12.2013 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko, woj. lubuskie, tel. 95 7637041, fax. 95 7621247.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
 • W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej jedną usługę odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługa/i zostały wykonane, potwierdzonych dowodami, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia rozumie się co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie przedłożą któregokolwiek z dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp..
 • W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej jedną usługę odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługa/i zostały wykonane, potwierdzonych dowodami, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia rozumie się doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie przedłożą któregokolwiek z dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko (sekretariat)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko (sekretariat)..

 

 

 

 

Dodano: 2013-12-13
Opublikowane przez: Administrator
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 265335-2013 z dnia 2013-12-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Drezdenko
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 t.j. ze zm.) na terenie powiatu...
Termin składania ofert: 2013-12-16


Numer ogłoszenia: 266249 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 265335 - 2013 data 06.12.2013 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko, woj. lubuskie, tel. 95 7637041, fax. 95 7621247.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
 • W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013..
 • W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.
 • W ogłoszeniu jest: Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale V pkt 5 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - jeśli dotyczy. Uwaga: Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jeśli posiada oryginał) lub podmiot trzeci..
 • W ogłoszeniu powinno być: Pisemne zobowiązanie o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - jeśli dotyczy. Uwaga: Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jeśli posiada oryginał) lub podmiot trzeci.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 10:00,.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2013 godzina 10:00,.

 

 

 

 

Dodano: 2013-12-09
Opublikowane przez: Administrator
Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 

Strzelce Kraj. 9 grudnia 2013 r.

 

 

 

                                                                                                        Wykonawcy biorący udział

                                                                                                      w postępowaniu                          

 

 

 

Znak sprawy:

Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 

 

Zamawiający zgodnie z 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907ze zm.) wprowadza modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

1.        W ogłoszeniu o zamówieniu w siwz w formularzu oferty oraz we wzorze umowy Zamawiający wprowadza zmianę dotyczącą terminu realizacji zamówienia.

 

Prawidłowy zapis brzmi: Czas trwania zamówienia -  od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

 

 1. W pkt IV siwz - Inne oświadczenia i dokumenty oraz w pkt III.6 ogłoszenia                            o zamówieniu wykreśla się zapis

„Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale V pkt 5 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - jeśli dotyczy. Uwaga: Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jeśli posiada oryginał) lub podmiot trzeci"

 

Prawidłowy zapis brzmi:

„Pisemne zobowiązanie o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - jeśli dotyczy. Uwaga: Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jeśli posiada oryginał) lub podmiot trzeci"

 

 1. W pkt III siwz poprawia się zapis:

„UWAGA: w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia, o którym mowa wyżej, Wykonawca,                       w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w §1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)"

 

Prawidłowy zapis brzmi:

„UWAGA: w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych                 w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia, o którym mowa wyżej, Wykonawca, w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług i ich prawidłowe ukończenie, określone w §1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)."

 

 

 1. W załączniku nr 5 do siwz - wykaz wykonanych usług zmienia się zapis pod tabelką:

Prawidłowy zapis brzmi:

„Uwaga: Do wykazu usług należy załączyć dowody wydane przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty                              i prawidłowo ukończone.

Szczegółowe wymagania dotyczące dowodów, Zamawiający wskazał w pkt III SIWZ"

 

 

 

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia  w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

 

 

Termin składania ofert: do 17 grudnia 2013 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 17 grudnia 2013 r. godz. 10.30

 

 

 

 

 

 

 

Dodano: 2013-12-09
Opublikowane przez: Administrator
Załączniki do SIWZ Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Informujemy, iż załączniki do SIWZ Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej znajdują się na stronie internetowej www.drezdenko.pcpr.info w zakładce "pliki do pobrania".
Dodano: 2013-12-07
Opublikowane przez: Administrator
SIWZ do zamówienia publicznego - Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

 

 

Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku

ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko

tel. 095 763 70 41, 095 763 70 42,  095 763 70 31

fax. 095 762 12 47 e-mail: cpr@pro.onet.pl

www.drezdenko.pcpr.info

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: CPR.271.13.2013

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

 

 

 

Drezdenko, dn. 06.12.2013

 

 

I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Przetarg nieograniczony, o wartości do 200.000 euro (usługi) z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP".

 

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 t.j. ze  zm.) na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie wykonywana w ramach umowy                            o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie należało w szczególności objęcie opieką łącznie nie więcej niż 30 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka wskazanych przez Zamawiającego i w związku z tym:

1)                  udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka                 w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2)                  przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;

3)                  pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka                            w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

4)                  zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

5)                  zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

6)                  udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

7)                  przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

8)                  współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej (art. 15 pkt. 2 ustawy),

9)                  wydawanie opinii w przedmiocie wytoczenia przez kierownika PCPR powództwa                   o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej (art. 38 ust. 1 ustawy),

10)              sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie (art. 47, ust. 6 ustawy),

11)              w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewiduje to art. 53 ust. 1 (art. 53 ust. 2 ustawy),

12)              sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej (art. 54 ust. 1 i ust.2 ustawy),

13)              w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje to art. 61 ust. 1 (art. 61 ust.2),

14)              wydawanie opinii dla osoby, która w zastępstwie będzie mogła prowadzić rodzinny dom dziecka w przypadku nieobecności prowadzącego rodzinny dom dziecka (art. 63 ust. 1 ustawy),

15)              w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje to art. 67 ust. 2 (art. 67 ust. 2 ustawy),

16)              w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej   prowadzeniem rodzinnego domu dziecka sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w tej formie pieczy zastępczej większej liczby dzieci, niż przewiduje to art. 67 ust. 3 (art. 67 ust. 3 ustawy),

17)              wydawanie opinii w przedmiocie przeniesienia dziecka do innej placówki opiekuńczo - wychowawczej tego samego typu (art. 108 ust. 1 ustawy),

18)              konsultacje w zakresie oceny sytuacji dziecka (art. 130 pkt 6 ustawy),

19)              konsultacje w zakresie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka (art. 133 ustawy),

20)              pełnienie funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia (art. 145 ust. 3 ustawy),

21)              pomoc wychowankowi przy tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia (art. 145, ust. 4 ustawy),

22)              współpraca z ośrodkiem adopcyjnym (art. 166 ust. 2 ustawy).

Wykonawca przeznaczy na pracę z rodzinami i współpracę z instytucjami (w szczególności powiatowym centrum pomocy rodzinie - organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, sądem, ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szkołami, przedszkolami, gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, zespołami interdyscyplinarnymi, ośrodkami adopcyjnymi, jednostkami służby zdrowia) łącznie 160 godzin miesięcznie. Ilość godzin przeznaczonych na udzielanie pomocy danej rodzinie jest zmienna i uzależniona od zapotrzebowania na pracę z nią. Warunkiem koniecznym jest jednak wizyta w każdej rodzinie raz w miesiącu nie krótsza niż 1 godzina (zegarowa).

Ilość rodzin obejmowana wsparciem koordynatora wynosi maksymalnie 30.

Wykonawca będzie uczestniczył w zespołach zwoływanych przez Zamawiającego                            w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach.

Wykonawca będzie prowadził i przekazywał dokumentację danej rodziny według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie informował Zamawiającego o stanie wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia kwalifikacji  w  zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach                                            i samokształcenie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i ryzyko związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia tj. m.in. Wykonawca we własnym zakresie organizuje sposób przybycia do miejsca wykonywania zadań i ponosi z tego tytułu wszelkie koszty.

Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która:

1)      posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie  w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

2)      nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3)      wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą to przedmiot działalności winien obejmować świadczenie usług pomocy społecznej, a osoba, która będzie wykonywała zamówienie winna spełniać wymogi określone w SIWZ.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

85320000-8 Usługi społeczne

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zadanie nr 1 - Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Zadanie nr 2 - Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

 

 

 

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej jedną usługę odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz                z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługa/i zostały wykonane, potwierdzonych dowodami, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Przez usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia rozumie się co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.

 

Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego potencjału technicznego, tj.:

- Wykonawca dysponuje sprawnym samochodem osobowym dopuszczonym do ruchu zgodnie                               z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r, poz. 1137 ze zm.)

 

Potencjał kadrowy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem bezpośrednio zatrudnionym do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.:

Osoba posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Osoba, która będzie pełnić funkcje koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej musi spełniać łącznie poniższe warunki:

 1. nie jest i nie była pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

2. wypełnia obowiązki alimentacyjne - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. posiada aktualne prawo jazdy kategorii B

Zamawiający nie dopuszcza do pełnienia funkcji koordynatora dla dwóch części przez tę sama osobę.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnia/ nie spełnia.

 

- W przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą to przedmiot działalności winien obejmować świadczenie usług pomocy społecznej, a osoba, która będzie wykonywała zamówienie winna spełniać wymogi określone w SIWZ.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnia/ nie spełnia.

- Wykonawcy przedłożą oświadczenie na załączonym druku.

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona                             w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie przedłożą któregokolwiek z dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

 

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu,                   w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający informuje, iż dowodami, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów                z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane są poświadczenia,                 a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w „Wykazie", o którym mowa, zostały wcześniej wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów lub dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wykazanych robót.

UWAGA: w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia, o którym mowa wyżej, Wykonawca,                       w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w §1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

 

 

IV. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU                                           W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, należy przedłożyć:

 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 pkt. 1 - 4 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ.
 • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z zał. nr 6 do siwz.
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - zgodnie z zał. nr 7 do siwz.

 

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, należy przedłożyć:

 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz;
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2, a ponadto:
 • dokument dotyczący charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
 • dokument dotyczący zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
 • Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ.

 

Grupa kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę.

Przedsiębiorca -  rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą                    w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c)  osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

Przejęcie kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą                           w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c)  członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f)  umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio dokumenty określone w § 4.1. Rozporządzenia PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Poz. 231)

 

Inne oświadczenia i dokumenty:

Do oferty muszą być również dołączone następujące dokumenty:

Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy zgodnie z zał. Nr 1 oraz Formularz cenowy zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ.

Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale V pkt 5 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - jeśli dotyczy. Uwaga: Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jeśli posiada oryginał) lub podmiot trzeci.

Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem, na język polski.

 

DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 • Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 86 ust. 5 Prawo zamówień publicznych podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje się je niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. 

 

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się   z Wykonawcami.

1. Forma dokumentów.

a) Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność                             z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do składania oferty (UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis).

b) Zamawiający wymaga, aby za zgodność z oryginałem była podpisana każda kopia strony oferty zawierająca jakąkolwiek treść.

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w rozdziale XIV SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane „za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub te podmioty.

d) Dokumenty podmiotów, o których mowa w rozdziale IX pkt. 5 SIWZ składane są wyłącznie               w formie oryginałów lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem" przez podmiot trzeci, lub osobę/osoby uprawnione do składania oferty w imieniu podmiotu trzeciego (uwaga: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis).

e) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

f) Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące informację zastrzeżoną przedsiębiorstwa                          w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny być w wykazie załączników graficznie wyróżnione, tj.: spięte i włożone w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę, specjalnie opisane na okładce, wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez Wykonawcę.

g) W zakresie badania zasadności utajnienia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa,                        w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), informacja może zostać zastrzeżona jedynie w wypadku łącznego spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 4 cytowanej ustawy. UWAGA: Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca winien złożyć na  Formularzu ofertowym. W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć uzasadnienie w kwestii związanej z informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.

 

2. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i udzielania wyjaśnień.

a) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

b) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

c) W wyjątkowych sytuacjach, gdy Wykonawca nie posiada numeru faksu lub zgłosi awarię faksu Zamawiający prześle zawiadomienia oraz informacje na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie.

d) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie złożonych w postępowaniu ofert. Zamawiający prześle kopię ofert w sposób i na adres wskazany przez Wykonawcę we wniosku.

e) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

f) Zamawiający uznaje, że dokument wysłany przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę został mu doręczony w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią

dokumentu. Potwierdzeniem jest wydruk przesłania faksem.

g) Korespondencję w niniejszym postępowaniu należy kierować na adres:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kościuszki 31, 66 - 530 Drezdenko

fax: 95 - 7621247
e-mail:
cpr@pro.onet.pl

h) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z przesłanym pisemnie lub faksem wnioskiem

o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składnia ofert, pod warunkiem, że wniosek                   o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

i) Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak i odpowiedzi na pytania, co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.drezdenko.kbip.pl

 j) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Pani Izabela Najdek.

 

VI. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

VII. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą określa się na 30 dni licząc od dnia upływu wyznaczonego na składanie ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużenie tego terminu  o wyznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

3. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi sam Wykonawca.

4. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna, wypełniona pismem komputerowym, maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym (zapisy dokonane pismem ręcznym Wykonawca zobowiązany jest wykonać czytelnie z użyciem długopisu lub atramentu). Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być zaparafowane przez Wykonawcę.

5. Oferta i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji. Podpisy muszą być nanoszone w sposób

umożliwiający ich identyfikację tzn. czytelne lub z imienna pieczątką. Podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienna osoby składającej podpis.

6. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba niewymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres.

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i złożone w oryginale lub kopii poświadczonej

za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

7. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśniania treści SIWZ.

8. Zaleca się, aby w przypadku osób fizycznych ubiegających się o udzielenie zamówienia,                     o którym mowa w niniejszej SIWZ, Wykonawca załączył do oferty kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem - wypisu z ewidencji działalności gospodarczej.

9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia koperty z opisem ZMIANA lub OFERTA ZAMIENNA z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ zawierająca modyfikację oferty, w miejscu                      i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert.

10. W przypadku wycofania oferty Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia                    o rezygnacji z udziału w postępowaniu poprzez złożenie powiadomienia w kopercie oznaczonej WYCOFANIE.

Po wycofaniu oferty Wykonawca może złożyć nową ofertę w zamian za wycofaną tylko przed upływem terminu składania ofert.

11. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie ofert z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 1, gdyż jest sprzeczne z art. 82 ust.1 Pzp.

12. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi sam Wykonawca,                    z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

13. W interesie Wykonawcy zaleca się, aby:

- wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę,

- oferta była złożona w teczce lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie,

- wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

 

IX. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 31, 66 - 530 Drezdenko (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2013 r. do godz. 10:00.

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą                                          i adresem Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz następująco opisane:

 

Nazwa i adres Wykonawcy wraz z nr faksu i telefonu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 31, 66 - 530 Drezdenko

OFERTA w postępowaniu przetargowym pn.:

 

Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Część .............

(należy wpisać numer zadania 1 lub 2)

 

Nie otwierać przed dniem 16.12.2013 r. godzina 10:30.

 

UWAGA: Opakowanie oferty powinno być opisane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,               o których mowa wyżej.

3. Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez

Zamawiającego.

4. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wydaje poświadczenie złożenia oferty z określeniem daty

i godziny złożenia oraz numerem identyfikacyjnym oferty zgodnym z rejestrem.

5. Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub nie

dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają Wykonawcę.

 

X. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 31, 66 - 530 Drezdenko  w dniu 16.12.2013 r. o godz. 10:30                           w pokoju nr 8.

2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą wziąć udział w sesji otwarcia ofert. W przypadku

nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy na jego wniosek informację z otwarcia ofert.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. W trakcie publicznego otwarcia ofert nie będą otwierane koperty, zawierające oferty, których dotyczy  WYCOFANIE. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

5. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA lub OFERTA ZAMIENNA Z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których zmiany dotyczą. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda:

nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące ceny /całej oferty/.

 

XI. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca wypełni Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, w którym pozycja „Cena brutto" będzie stanowić cenę oferty za przedmiot zamówienia.

2. Cena może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowości cen.

3. Cenę w „Formularzu ofertowym" należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

5. Nie zastosowanie stawki VAT z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów                     i usług spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

6. Zamawiający w złożonym „Formularzu ofertowym" zgodnie z normą prawną art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, poprawiać będzie:

1) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych,

2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian

w treści oferty.

7. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi sam Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

8. Jeżeli Wykonawca poda cenę słowną brutto inną niż cena podana liczbowo w pozycjach: cena netto, kwota podatku VAT oraz cena brutto, Zamawiający uzna podaną słownie cenę brutto i wyliczy od tej ceny cenę netto oraz kwotę podatku VAT (pod warunkiem, że Wykonawca poda prawidłową stawkę VAT).

 

XII. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między

Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryterium:

Cena - 100%,

Dla kryterium - cena, dla którego cena najniższa jest najkorzystniejsza Wykonawca otrzyma 100,00 punktów. Pozostałe oferty będą obliczone wg wzoru:

 

Najniższa cena oferty niepodlegającej odrzuceniu

Liczba punktów = ---------------------------------------------------------------------- x 100,00 x 100 %

                                       Cena oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu

 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty,                  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Podpisanie umowy

a) Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa według warunków podanych w wzorze umowy załączonym do SIWZ oraz w Formularzu ofertowym złożonym przez Wykonawcę.

b) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem.

c) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,

o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta lub w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy                         z Wykonawcą

w przypadku wystąpienia niżej podanych okoliczności:

a) zmiana terminów - w przypadku wystąpienia „siły wyższej", (wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć                     z pewnością,

w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach) lub obiektywnych okoliczności wpływających na brak możliwości wykonania zamówienia w określonym czasie, których nie można było przewidzieć i na

które strony umowy nie miały wpływu (np. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron)

b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT - zmiana, o której mowa może nastąpić jedynie                      w uzasadnionym przypadku, a w szczególności zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, dotyczących przepisów podatkowych, np. zmiany ustawowe podatku.

2. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie

konieczności wprowadzenia zmian do umowy. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie.

3. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia.

1. Wobec niezgodnych z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcom przysługuje odwołanie.

2. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

 

XVIII. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

2. Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku przez Wykonawcę,

b) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce i zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

c) udostępnianie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, w czasie godzin urzędowania, w obecności pracownika Zamawiającego,

d) Zamawiający nie przewiduje wykonywania kserokopii złożonych ofert oraz załączników do niniejszej, oferty z uwagi na utrudnienia techniczne Zamawiający wyraża zgodę na utrwalanie obrazu treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych, tj. np. aparatu fotograficznego

 

................................................

podpis Zamawiającego

 

 

Dodano: 2013-12-06
Opublikowane przez: Administrator
Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.drezdenko.kbip.pl


Drezdenko: Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Numer ogłoszenia: 265335 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko, woj. lubuskie, tel. 95 7637041, faks 95 7621247.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 t.j. ze zm.) na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie wykonywana w ramach umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie należało w szczególności objęcie opieką łącznie nie więcej niż 30 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka wskazanych przez Zamawiającego i w związku z tym: 1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; 2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku; 3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu; 4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; 5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej; 7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej. 8) współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej (art. 15 pkt. 2 ustawy), 9) wydawanie opinii w przedmiocie wytoczenia przez kierownika PCPR powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej (art. 38 ust. 1 ustawy), 10) sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie (art. 47, ust. 6 ustawy), 11) w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewiduje to art. 53 ust. 1 (art. 53 ust. 2 ustawy), 12) sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej (art. 54 ust. 1 i ust.2 ustawy), 13) w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje to art. 61 ust. 1 (art. 61 ust.2), 14) wydawanie opinii dla osoby, która w zastępstwie będzie mogła prowadzić rodzinny dom dziecka w przypadku nieobecności prowadzącego rodzinny dom dziecka (art. 63 ust. 1 ustawy), 15) w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje to art. 67 ust. 2 (art. 67 ust. 2 ustawy), 16) w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej prowadzeniem rodzinnego domu dziecka sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w tej formie pieczy zastępczej większej liczby dzieci, niż przewiduje to art. 67 ust. 3 (art. 67 ust. 3 ustawy), 17) wydawanie opinii w przedmiocie przeniesienia dziecka do innej placówki opiekuńczo - wychowawczej tego samego typu (art. 108 ust. 1 ustawy), 18) konsultacje w zakresie oceny sytuacji dziecka (art. 130 pkt 6 ustawy), 19) konsultacje w zakresie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka (art. 133 ustawy), 20) pełnienie funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia (art. 145 ust. 3 ustawy), 21) pomoc wychowankowi przy tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia (art. 145, ust. 4 ustawy), 22) współpraca z ośrodkiem adopcyjnym (art. 166 ust. 2 ustawy). Wykonawca przeznaczy na pracę z rodzinami i współpracę z instytucjami (w szczególności powiatowym centrum pomocy rodzinie - organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, sądem, ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szkołami, przedszkolami, gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, zespołami interdyscyplinarnymi, ośrodkami adopcyjnymi, jednostkami służby zdrowia) łącznie 160 godzin miesięcznie. Ilość godzin przeznaczonych na udzielanie pomocy danej rodzinie jest zmienna i uzależniona od zapotrzebowania na pracę z nią. Warunkiem koniecznym jest jednak wizyta w każdej rodzinie raz w miesiącu nie krótsza niż 1 godzina (zegarowa). Ilość rodzin obejmowana wsparciem koordynatora wynosi maksymalnie 30. Wykonawca będzie uczestniczył w zespołach zwoływanych przez Zamawiającego w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach. Wykonawca będzie prowadził i przekazywał dokumentację danej rodziny według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o stanie wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty i ryzyko związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia tj. m.in. Wykonawca we własnym zakresie organizuje sposób przybycia do miejsca wykonywania zadań i ponosi z tego tytułu wszelkie koszty. Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która: 1) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka; 2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą to przedmiot działalności winien obejmować świadczenie usług pomocy społecznej, a osoba, która będzie wykonywała zamówienie winna spełniać wymogi określone w SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.32.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej jedną usługę odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługa/i zostały wykonane, potwierdzonych dowodami, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia rozumie się co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie przedłożą któregokolwiek z dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego potencjału technicznego, tj.: - Wykonawca dysponuje sprawnym samochodem osobowym dopuszczonym do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r, poz. 1137 ze zm.) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie przedłożą któregokolwiek z dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem bezpośrednio zatrudnionym do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: Osoba posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Osoba, która będzie pełnić funkcje koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1. nie jest i nie była pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 2. wypełnia obowiązki alimentacyjne - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 4. posiada aktualne prawo jazdy kategorii B Zamawiający nie dopuszcza do pełnienia funkcji koordynatora dla dwóch części przez tę sama osobę. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie przedłożą któregokolwiek z dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 pkt. 1 - 4 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy zgodnie z zał. Nr 1 oraz Formularz cenowy zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale V pkt 5 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - jeśli dotyczy. Uwaga: Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jeśli posiada oryginał) lub podmiot trzeci. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy z Wykonawcą w przypadku wystąpienia niżej podanych okoliczności: a) zmiana terminów - w przypadku wystąpienia siły wyższej, (wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach) lub obiektywnych okoliczności wpływających na brak możliwości wykonania zamówienia w określonym czasie, których nie można było przewidzieć i na które strony umowy nie miały wpływu (np. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron) b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT - zmiana, o której mowa może nastąpić jedynie w uzasadnionym przypadku, a w szczególności zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, dotyczących przepisów podatkowych, np. zmiany ustawowe podatku. 2. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie. 3. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drezdenko.kbip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 t.j. ze zm.) na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie wykonywana w ramach umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie należało w szczególności objęcie opieką łącznie nie więcej niż 30 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka wskazanych przez Zamawiającego i w związku z tym: 1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; 2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku; 3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu; 4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; 5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej; 7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej. 8) współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej (art. 15 pkt. 2 ustawy), 9) wydawanie opinii w przedmiocie wytoczenia przez kierownika PCPR powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej (art. 38 ust. 1 ustawy), 10) sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie (art. 47, ust. 6 ustawy), 11) w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewiduje to art. 53 ust. 1 (art. 53 ust. 2 ustawy), 12) sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej (art. 54 ust. 1 i ust.2 ustawy), 13) w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje to art. 61 ust. 1 (art. 61 ust.2), 14) wydawanie opinii dla osoby, która w zastępstwie będzie mogła prowadzić rodzinny dom dziecka w przypadku nieobecności prowadzącego rodzinny dom dziecka (art. 63 ust. 1 ustawy), 15) w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje to art. 67 ust. 2 (art. 67 ust. 2 ustawy), 16) w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej prowadzeniem rodzinnego domu dziecka sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w tej formie pieczy zastępczej większej liczby dzieci, niż przewiduje to art. 67 ust. 3 (art. 67 ust. 3 ustawy), 17) wydawanie opinii w przedmiocie przeniesienia dziecka do innej placówki opiekuńczo - wychowawczej tego samego typu (art. 108 ust. 1 ustawy), 18) konsultacje w zakresie oceny sytuacji dziecka (art. 130 pkt 6 ustawy), 19) konsultacje w zakresie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka (art. 133 ustawy), 20) pełnienie funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia (art. 145 ust. 3 ustawy), 21) pomoc wychowankowi przy tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia (art. 145, ust. 4 ustawy), 22) współpraca z ośrodkiem adopcyjnym (art. 166 ust. 2 ustawy). Wykonawca przeznaczy na pracę z rodzinami i współpracę z instytucjami (w szczególności powiatowym centrum pomocy rodzinie - organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, sądem, ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szkołami, przedszkolami, gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, zespołami interdyscyplinarnymi, ośrodkami adopcyjnymi, jednostkami służby zdrowia) łącznie 160 godzin miesięcznie. Ilość godzin przeznaczonych na udzielanie pomocy danej rodzinie jest zmienna i uzależniona od zapotrzebowania na pracę z nią. Warunkiem koniecznym jest jednak wizyta w każdej rodzinie raz w miesiącu nie krótsza niż 1 godzina (zegarowa). Ilość rodzin obejmowana wsparciem koordynatora wynosi maksymalnie 30. Wykonawca będzie uczestniczył w zespołach zwoływanych przez Zamawiającego w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach. Wykonawca będzie prowadził i przekazywał dokumentację danej rodziny według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o stanie wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty i ryzyko związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia tj. m.in. Wykonawca we własnym zakresie organizuje sposób przybycia do miejsca wykonywania zadań i ponosi z tego tytułu wszelkie koszty. Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która: 1) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka; 2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą to przedmiot działalności winien obejmować świadczenie usług pomocy społecznej, a osoba, która będzie wykonywała zamówienie winna spełniać wymogi określone w SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.32.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 t.j. ze zm.) na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie wykonywana w ramach umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie należało w szczególności objęcie opieką łącznie nie więcej niż 30 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka wskazanych przez Zamawiającego i w związku z tym: 1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; 2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku; 3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu; 4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; 5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej; 7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej. 8) współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej (art. 15 pkt. 2 ustawy), 9) wydawanie opinii w przedmiocie wytoczenia przez kierownika PCPR powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej (art. 38 ust. 1 ustawy), 10) sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie (art. 47, ust. 6 ustawy), 11) w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewiduje to art. 53 ust. 1 (art. 53 ust. 2 ustawy), 12) sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej (art. 54 ust. 1 i ust.2 ustawy), 13) w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje to art. 61 ust. 1 (art. 61 ust.2), 14) wydawanie opinii dla osoby, która w zastępstwie będzie mogła prowadzić rodzinny dom dziecka w przypadku nieobecności prowadzącego rodzinny dom dziecka (art. 63 ust. 1 ustawy), 15) w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje to art. 67 ust. 2 (art. 67 ust. 2 ustawy), 16) w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej prowadzeniem rodzinnego domu dziecka sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w tej formie pieczy zastępczej większej liczby dzieci, niż przewiduje to art. 67 ust. 3 (art. 67 ust. 3 ustawy), 17) wydawanie opinii w przedmiocie przeniesienia dziecka do innej placówki opiekuńczo - wychowawczej tego samego typu (art. 108 ust. 1 ustawy), 18) konsultacje w zakresie oceny sytuacji dziecka (art. 130 pkt 6 ustawy), 19) konsultacje w zakresie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka (art. 133 ustawy), 20) pełnienie funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia (art. 145 ust. 3 ustawy), 21) pomoc wychowankowi przy tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia (art. 145, ust. 4 ustawy), 22) współpraca z ośrodkiem adopcyjnym (art. 166 ust. 2 ustawy). Wykonawca przeznaczy na pracę z rodzinami i współpracę z instytucjami (w szczególności powiatowym centrum pomocy rodzinie - organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, sądem, ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szkołami, przedszkolami, gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, zespołami interdyscyplinarnymi, ośrodkami adopcyjnymi, jednostkami służby zdrowia) łącznie 160 godzin miesięcznie. Ilość godzin przeznaczonych na udzielanie pomocy danej rodzinie jest zmienna i uzależniona od zapotrzebowania na pracę z nią. Warunkiem koniecznym jest jednak wizyta w każdej rodzinie raz w miesiącu nie krótsza niż 1 godzina (zegarowa). Ilość rodzin obejmowana wsparciem koordynatora wynosi maksymalnie 30. Wykonawca będzie uczestniczył w zespołach zwoływanych przez Zamawiającego w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach. Wykonawca będzie prowadził i przekazywał dokumentację danej rodziny według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o stanie wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty i ryzyko związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia tj. m.in. Wykonawca we własnym zakresie organizuje sposób przybycia do miejsca wykonywania zadań i ponosi z tego tytułu wszelkie koszty. Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która: 1) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka; 2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą to przedmiot działalności winien obejmować świadczenie usług pomocy społecznej, a osoba, która będzie wykonywała zamówienie winna spełniać wymogi określone w SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.32.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

 

 

Dodano: 2013-12-06
Opublikowane przez: Administrator
Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja pobytu integracyjno - zajęciowego

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.drezdenko.kbip.pl


Drezdenko: Organizacja pobytu integracyjno - zajęciowego dla uczestników projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL
Numer ogłoszenia: 257797 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko, woj. lubuskie, tel. 95 7637041, faks 95 7621247.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja pobytu integracyjno - zajęciowego dla uczestników projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Organizacja pobytu integracyjno - zajęciowego dla uczestników projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku Wykonawca zapewni: 1) Pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym, dostosowanym do osób poruszających się na wózku inwalidzkim, w miejscowości położonej nie dalej niż 120 km od siedziby Zamawiającego dla 20 osób, spełniającym następujące warunki: a) termin pobytu: od 13.12.2013 do 15.12.2013 r. b) pokoje odpowiadające kategorii trzygwiazdkowej c) w ośrodku musi się znajdować : - basen - 3 sale dostosowana do przeprowadzenia zajęć , wyposażona w rzutnik, ekran oraz flipchart, 1 sala musi być dostosowana do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. - baza rehabilitacyjna - kręgielnia - sala gimnastyczna 2) Wyżywienie - 13.12.2013 r. obiad (dwudaniowy), kolacja - 14.12.2013 r. śniadanie, obiad (dwudaniowy), kolacja - 15.12.2013 r. śniadanie, obiad (dwudaniowy), kolacja 3) Zakwaterowanie od 13.12.2013 r. od godziny 1300 do 15.12.2013 r. do godziny 1800 w następujących pokojach: - pokój 4 osobowy dostosowany do osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim - 2 pokoje 3 osobowe dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim - 3 pokoje 2 osobowe - 1 pokój trzyosobowy - 1 pokój 1 osobowy. 4) nieograniczoną możliwość korzystania z basenu 5) trzy zabiegi rehabilitacyjne dziennie w dniach 14.12.2013 oraz 15.12.3013 dla 8 osób niepełnosprawnych oraz dla 7 opiekunów. Zabiegi muszą być poprzedzone poradą lekarską. Zabiegi muszą odbywać się w godzinach od 1000 do 1300. 6) 2 spotkania integracyjne dla wszystkich uczestników pobytu, na których odbędą się zabawy rozwojowe dostosowane do potrzeb uczestników. Podczas spotkań Wykonawca zapewni bufet w postaci: napojów ciepłych i zimnych, ciasta paluszki, chipsy. 7) Wykonawca zapewni transport uczestników w dniu 13.12.2013 r. na trasie Tuczno (gmina Strzelce Kraj.) - Drezdenko - miejsce pobytu integracyjno - zajęciowego oraz dnia 15.12.2013 r. na trasie miejsce pobytu integracyjno - zajęciowego - Drezdenko - Tuczno dla 12 osób, w tym 1 osoba na wózku inwalidzkim typu spacerowego (brak możliwości przejścia osoby niepełnosprawnej z wózka na siedzenie). Pojazd, którym odbędzie się transport musi być dostosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim typu spacerowego. Wykonawca zwróci koszty dojazdu osobom, które nie mają możliwości podróży zbiorowym środkiem transportu. Zwrot odbędzie się według stawki kilometrowej w wysokości 0,83 zł za jeden kilometr. Trasy, za który nastąpi zwrot kosztów dojazdu to: - Grotów (Gmina Drezdenko) do ośrodka, w którym odbędzie się pobyt integracyjno - zajęciowy oraz z ośrodka, w którym odbędzie się pobyt integracyjno - zajęciowy do Grotowa (Gmina Drezdenko) - Strzelce Krajeńskie do ośrodka, w którym odbędzie się pobyt integracyjno - zajęciowy oraz z ośrodka, w którym odbędzie się pobyt integracyjno - zajęciowy do Strzelec Krajeńskich. 8) Wykonawca zapewni całodobową opiekę lekarską przez cały pobyt. 9) Wykonawca zapewni dwóch asystentów osób niepełnosprawnych, których zadaniem będzie pomoc osobom niepełnosprawnym podczas całego pobytu (głównie podczas prowadzonych zajęć i rehabilitacji). Osoby pełniące funkcję asystentów muszą posiadać doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. 10) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia NW uczestników pobytu. 11) Wykonawca zapewni osobę odpowiedzialną za pobyt z ramienia wykonawcy ( organizatora) - osoba do stałej dyspozycji dla uczestników, obecna również podczas podróży. 12) Wykonawca podczas pobytu zorganizuje i przeprowadzi następujące zajęcia: a) zajęcia psychologiczne dla opiekunów osób niepełnosprawnych na temat życie z osobą niepełnosprawną w rodzinie. Termin zajęć: - 13.12.2013 od 1530 do 1800 - 14.12.2013 od 1530 do 1800 - 15.12.2013 od 1530 do 1700 Ilość osób biorących udział w zajęciach: 8 osób. Zajęcia muszą być prowadzone przez osobę posiadającą wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne, mającą doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju zajęć. Podczas zajęć musi być dostępny bufet kawowy w postaci: napoje ciepłe, napoje zimne, suche ciastka. b) zajęcia psychologiczne dla rodzeństwa osoby niepełnosprawnej na temat życia z siostrą lub bratem niepełnosprawnym. Termin zajęć: - 13.12.2013 od 1530 do 1800 - 14.12.2013 od 1530 do 1800 - 15.12.2013 od 1530 do 1700 Ilość osób biorących udział w zajęciach: 3 osoby. Zajęcia muszą być prowadzone przez osobę posiadającą wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne, mającą doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju zajęć. Podczas zajęć musi być dostępny bufet kawowy w postaci: napoje ciepłe, napoje zimne, suche ciastka. c) zajęcia rozwojowo - integracyjne dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez terapeutę zajęciowego lub pedagoga specjalnego. Termin zajęć: - 13.12.2013 od 1530 do 1800 - 14.12.2013 od 1530 do 1800 - 15.12.2013 od 1530 do 1700 Podczas zajęć musi być dostępny bufet kawowy w postaci: napoje ciepłe, napoje zimne, suche ciastka. W zajęciach weźmie udział 8 osób niepełnosprawnych o następujących schorzeniach - osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym (dziecięce porażenie mózgowe). Porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego. Dysfunkcja kończyn górnych i dolnych. - osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym (dziecięce porażenie mózgowe). Porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego. Dysfunkcja kończyn górnych i dolnych. - osoba niepełnosprawna , dziecięce porażenie mózgowe, epilepsja , nie mówi - osoba niepełnosprawna z upośledzeniem umysłowym, dysfunkcja narządu mowy, wzroku, ruchu - osoba niepełnosprawna z zespołem Downa, nie mówi - osoba niepełnosprawna z choroba psychiczna w stopniu umiarkowanym - osoba niepełnosprawna dziecięce porażenie mózgowe, porażenie czterokończynowe, dysfunkcja mowy - osoba niepełnosprawna z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami mowy, zaburzeniami neurologicznymi, epilepsją. d) zajęcia rekreacyjne dla 3 osób (chłopcy 14 lat, 18 lat, 18 lat) w terminie 14.12.2013 oraz 15.12.2013 r. w godzinach od 1100 do 1300..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-0, 55.27.00.00-3, 55.30.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 13.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                          o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie z zał. Nr 2 do SIWZ. 2) Pisemne zobowiązanie,              o którym mowa w rozdziale IX pkt 5 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - jeśli dotyczy. Uwaga: Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jeśli posiada oryginał) lub podmiot trzeci. 3) Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. 4) Wzór opisu ośrodka - wg załącznika nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drezdenko.kbip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 31, 66 - 530 Drezdenko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 31, 66 - 530 Drezdenko (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.drezdenko.kbip.pl


Drezdenko: Organizacja pobytu integracyjno - zajęciowego dla uczestników projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL
Numer ogłoszenia: 257797 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko, woj. lubuskie, tel. 95 7637041, faks 95 7621247.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja pobytu integracyjno - zajęciowego dla uczestników projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Organizacja pobytu integracyjno - zajęciowego dla uczestników projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku Wykonawca zapewni: 1) Pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym, dostosowanym do osób poruszających się na wózku inwalidzkim, w miejscowości położonej nie dalej niż 120 km od siedziby Zamawiającego dla 20 osób, spełniającym następujące warunki: a) termin pobytu: od 13.12.2013 do 15.12.2013 r. b) pokoje odpowiadające kategorii trzygwiazdkowej c) w ośrodku musi się znajdować : - basen - 3 sale dostosowana do przeprowadzenia zajęć , wyposażona w rzutnik, ekran oraz flipchart, 1 sala musi być dostosowana do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. - baza rehabilitacyjna - kręgielnia - sala gimnastyczna 2) Wyżywienie - 13.12.2013 r. obiad (dwudaniowy), kolacja - 14.12.2013 r. śniadanie, obiad (dwudaniowy), kolacja - 15.12.2013 r. śniadanie, obiad (dwudaniowy), kolacja 3) Zakwaterowanie od 13.12.2013 r. od godziny 1300 do 15.12.2013 r. do godziny 1800 w następujących pokojach: - pokój 4 osobowy dostosowany do osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim - 2 pokoje 3 osobowe dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim - 3 pokoje 2 osobowe - 1 pokój trzyosobowy - 1 pokój 1 osobowy. 4) nieograniczoną możliwość korzystania z basenu 5) trzy zabiegi rehabilitacyjne dziennie w dniach 14.12.2013 oraz 15.12.3013 dla 8 osób niepełnosprawnych oraz dla 7 opiekunów. Zabiegi muszą być poprzedzone poradą lekarską. Zabiegi muszą odbywać się w godzinach od 1000 do 1300. 6) 2 spotkania integracyjne dla wszystkich uczestników pobytu, na których odbędą się zabawy rozwojowe dostosowane do potrzeb uczestników. Podczas spotkań Wykonawca zapewni bufet w postaci: napojów ciepłych i zimnych, ciasta paluszki, chipsy. 7) Wykonawca zapewni transport uczestników w dniu 13.12.2013 r. na trasie Tuczno (gmina Strzelce Kraj.) - Drezdenko - miejsce pobytu integracyjno - zajęciowego oraz dnia 15.12.2013 r. na trasie miejsce pobytu integracyjno - zajęciowego - Drezdenko - Tuczno dla 12 osób, w tym 1 osoba na wózku inwalidzkim typu spacerowego (brak możliwości przejścia osoby niepełnosprawnej z wózka na siedzenie). Pojazd, którym odbędzie się transport musi być dostosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim typu spacerowego. Wykonawca zwróci koszty dojazdu osobom, które nie mają możliwości podróży zbiorowym środkiem transportu. Zwrot odbędzie się według stawki kilometrowej w wysokości 0,83 zł za jeden kilometr. Trasy, za który nastąpi zwrot kosztów dojazdu to: - Grotów (Gmina Drezdenko) do ośrodka, w którym odbędzie się pobyt integracyjno - zajęciowy oraz z ośrodka, w którym odbędzie się pobyt integracyjno - zajęciowy do Grotowa (Gmina Drezdenko) - Strzelce Krajeńskie do ośrodka, w którym odbędzie się pobyt integracyjno - zajęciowy oraz z ośrodka, w którym odbędzie się pobyt integracyjno - zajęciowy do Strzelec Krajeńskich. 8) Wykonawca zapewni całodobową opiekę lekarską przez cały pobyt. 9) Wykonawca zapewni dwóch asystentów osób niepełnosprawnych, których zadaniem będzie pomoc osobom niepełnosprawnym podczas całego pobytu (głównie podczas prowadzonych zajęć i rehabilitacji). Osoby pełniące funkcję asystentów muszą posiadać doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. 10) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia NW uczestników pobytu. 11) Wykonawca zapewni osobę odpowiedzialną za pobyt z ramienia wykonawcy ( organizatora) - osoba do stałej dyspozycji dla uczestników, obecna również podczas podróży. 12) Wykonawca podczas pobytu zorganizuje i przeprowadzi następujące zajęcia: a) zajęcia psychologiczne dla opiekunów osób niepełnosprawnych na temat życie z osobą niepełnosprawną w rodzinie. Termin zajęć: - 13.12.2013 od 1530 do 1800 - 14.12.2013 od 1530 do 1800 - 15.12.2013 od 1530 do 1700 Ilość osób biorących udział w zajęciach: 8 osób. Zajęcia muszą być prowadzone przez osobę posiadającą wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne, mającą doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju zajęć. Podczas zajęć musi być dostępny bufet kawowy w postaci: napoje ciepłe, napoje zimne, suche ciastka. b) zajęcia psychologiczne dla rodzeństwa osoby niepełnosprawnej na temat życia z siostrą lub bratem niepełnosprawnym. Termin zajęć: - 13.12.2013 od 1530 do 1800 - 14.12.2013 od 1530 do 1800 - 15.12.2013 od 1530 do 1700 Ilość osób biorących udział w zajęciach: 3 osoby. Zajęcia muszą być prowadzone przez osobę posiadającą wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne, mającą doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju zajęć. Podczas zajęć musi być dostępny bufet kawowy w postaci: napoje ciepłe, napoje zimne, suche ciastka. c) zajęcia rozwojowo - integracyjne dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez terapeutę zajęciowego lub pedagoga specjalnego. Termin zajęć: - 13.12.2013 od 1530 do 1800 - 14.12.2013 od 1530 do 1800 - 15.12.2013 od 1530 do 1700 Podczas zajęć musi być dostępny bufet kawowy w postaci: napoje ciepłe, napoje zimne, suche ciastka. W zajęciach weźmie udział 8 osób niepełnosprawnych o następujących schorzeniach - osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym (dziecięce porażenie mózgowe). Porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego. Dysfunkcja kończyn górnych i dolnych. - osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym (dziecięce porażenie mózgowe). Porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego. Dysfunkcja kończyn górnych i dolnych. - osoba niepełnosprawna , dziecięce porażenie mózgowe, epilepsja , nie mówi - osoba niepełnosprawna z upośledzeniem umysłowym, dysfunkcja narządu mowy, wzroku, ruchu - osoba niepełnosprawna z zespołem Downa, nie mówi - osoba niepełnosprawna z choroba psychiczna w stopniu umiarkowanym - osoba niepełnosprawna dziecięce porażenie mózgowe, porażenie czterokończynowe, dysfunkcja mowy - osoba niepełnosprawna z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami mowy, zaburzeniami neurologicznymi, epilepsją. d) zajęcia rekreacyjne dla 3 osób (chłopcy 14 lat, 18 lat, 18 lat) w terminie 14.12.2013 oraz 15.12.2013 r. w godzinach od 1100 do 1300..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-0, 55.27.00.00-3, 55.30.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIE

Dodano: 2013-12-02
Opublikowane przez: Administrator
Ogłoszenie o zmianie zamówienia - zorganizowanie i realizacja kursów dla uczestników projektu

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 214257-2013 z dnia 2013-10-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Drezdenko
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i realizacja kursów zawodowych wraz z egzaminami dla uczestników projektu Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku współfinansowanego ze...
Termin składania ofert: 2013-10-25


Numer ogłoszenia: 215331 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 214257 - 2013 data 15.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko, woj. lubuskie, tel. 95 7637041, fax. 95 7621247.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i realizacja kursów zawodowych wraz z egzaminami dla uczestników projektu Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie certyfikat potwierdzający ukończenie kursu wraz z wpisana ilością przeprowadzonych godzin dydaktycznych. Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego liczba osób biorących udział w kursach może ulec zmianie. Postępowanie podzielone jest na 16 części: Cześć I Kurs komputerowy (17 osób) Część II Kurs koparko - ładowarki klasy III (1 osoba) Część III Kurs prawo jazdy kategorii B wraz z egzaminem państwowym (6 osób) Część IV kurs Przedsiębiorczość - prowadzenie małej firmy Część V Kurs opiekun osób starszych z językiem niemieckim (6 osób) Część VI Kurs Kelner barman (2 osób) Część VII Kurs obsługi kasy fiskalnej (3 osób) Część VIII Kurs języka angielskiego (4 osób) Część IX Kurs języka niemieckiego (4 osób) Część X Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym (5 osób) Część XI Kurs spawania MIG MAG (1 osób) Część XII Kurs pracowników zabezpieczenia technicznego z zakresem uprawnień: projektowanie i montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4/klasy SA3 i SA4 wg Normy Obronnej NO-04-A004, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji napraw w miejscach ich zainstalowania (1 osoba) Część XIII Kurs kadry i płace (1 osoba) Część XIV Kurs prawo jazdy kategorii B+E (1 osoba) Część XV Kurs florystyczny ( 5 osób) Część XVI Kurs nowoczesne metody strzyżenia i koloryzacji (1 osoba) Wykonawca zobowiązany jest do: (dotyczy wszystkich części zamówienia): 1. Zapewnienia na własny koszt sal do prowadzenia zajęć teoretycznych, spełniających ogólne standardy oraz odpowiedniej bazy lokalowej (warsztatowej), technicznej i sprzętowej do prowadzenia zajęć praktycznych. Wszystkie sale muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz muszą być dostosowane do ilości uczestników. 2. Zapewnienia odzieży ochronnej, odpowiedniej do danego rodzaju kursu zawodowego..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i realizacja kursów zawodowych wraz z egzaminami dla uczestników projektu Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie certyfikat potwierdzający ukończenie kursu wraz z wpisana ilością przeprowadzonych godzin dydaktycznych. Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego liczba osób biorących udział w kursach może ulec zmianie. Postępowanie podzielone jest na 16 części: Cześć I Kurs komputerowy (17 osób) Część II Kurs koparko - ładowarki klasy III (1 osoba) Część III kurs Przedsiębiorczość - prowadzenie małej firmy (3 osoby) Część IV Kurs prawo jazdy kategorii B wraz z egzaminem państwowym (6 osób) Część V Kurs opiekun osób starszych z językiem niemieckim (6 osób) Część VI Kurs Kelner barman (2 osób) Część VII Kurs obsługi kasy fiskalnej (3 osób) Część VIII Kurs języka angielskiego (4 osób) Część IX Kurs języka niemieckiego (4 osób) Część X Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym (5 osób) Część XI Kurs spawania MIG MAG (1 osób) Część XII Kurs pracowników zabezpieczenia technicznego z zakresem uprawnień: projektowanie i montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4/klasy SA3 i SA4 wg Normy Obronnej NO-04-A004, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji napraw w miejscach ich zainstalowania (1 osoba) Część XIII Kurs kadry i płace (1 osoba) Część XIV Kurs prawo jazdy kategorii B+E (1 osoba) Część XV Kurs florystyczny ( 5 osób) Część XVI Kurs nowoczesne metody strzyżenia i koloryzacji (1 osoba) Wykonawca zobowiązany jest do: (dotyczy wszystkich części zamówienia): 1. Zapewnienia na własny koszt sal do prowadzenia zajęć teoretycznych, spełniających ogólne standardy oraz odpowiedniej bazy lokalowej (warsztatowej), technicznej i sprzętowej do prowadzenia zajęć praktycznych. Wszystkie sale muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz muszą być dostosowane do ilości uczestników. 2. Zapewnienia odzieży ochronnej, odpowiedniej do danego rodzaju kursu zawodowego..

 

 

 

 

Dodano: 2013-10-16
Opublikowane przez: Administrator
załączniki SIWZ - zorganizowanie i realizacja kursów dla uczestników projektu

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

...................................................................

Nazwa i adres wykonawcy

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na wykonanie zamówienia pn.:

 

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Część ......................

(wpisać wybraną część zadania)

 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za:

cenę ogółem brutto: ................. zł (słownie: ..............................................................)

podatek VAT (aktualny na dzień składania ofert): ...................%

kwota podatku VAT: ..................................... zł

kwota netto: ................................................ zł

UWAGA: W przypadku zastosowania innej stawki podatku VAT niż ogólnie obowiązująca, Wykonawca zobowiązany jest do podania podstawy prawnej zastosowanej stawki podatku VAT

................................................................................................................................................................................................................................................

2. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych                     w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt II swiz.

 

3. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający                          w przypadku wyboru niniejszej oferty.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, że zawarte w wzorze umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane                            i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonej umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Uważamy się za związanych ofertą na czas określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w przypadku przyjęcia oferty do czasu zawarcia umowy.

7. Oświadczam, że zamierzam korzystać z podwykonawców:

Część zamówienia (zakresu), który zamierzam powierzyć podwykonawcom:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

UWAGA: Jeśli nie występuje podwykonawca należy wpisać: nie dotyczy lub postawić kreski.

 

8. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do: Imię                      i nazwisko ...........................................................................................................

Adres .............................................................................................

Telefon: ..........................................................................................

Faks. ........................................................................................................................

E - mail ..............................................................................................................

9. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera się na stronach od .......................... do ......................

10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarto na stronach od .................................... do ..............................................

11. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część (wymienić):

..................................................................................

................................................................................................................................................................

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny /Dz. U. nr 88, poz. 553, z późn. zm./ oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

 

 

 

 

 

....................., data ............2013 r.

 

...........................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub

osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

....................................

pieczęć Wykonawcy

 

 

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

ulica: .................................................. kod i miejscowość: ..........................................................

powiat: ................................................ województwo: .................................................................

 

Stosownie do treści zapisów art. 22 ust.1 pkt.1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, iż ubiegając się                 o zamówienie publiczne pn.: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Część ......................

(wpisać wybraną część zadania)

 

 

spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania

zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

......................, data ............2013 r.

.............................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub

osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy*

 

 

*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis.

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

....................................

pieczęć Wykonawcy

 

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

ulica: .................................................. kod i miejscowość: ..........................................................

powiat: ................................................ województwo: .................................................................

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Stosownie do treści zapisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, iż ubiegając się o zamówienie publiczne na wykonanie usługi pn.:

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Część ......................

(wpisać wybraną część zadania)

w stosunku do naszej firmy, jako Wykonawcy w niniejszym postępowaniu brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

...................., data ............2013 r.

...........................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub

osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy*

 

 

 

 

 

*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ

....................................

Pieczęć Wykonawcy

 

Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 2 pkt. 5

Ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego pn.: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Część ......................

(wpisać wybraną część zadania)

 

 

Ja/my (imię i nazwisko): ......................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie /przez nas firmy (nazwa firmy):

...............................................................................................................

oświadczam/my, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję/emy brak jest podstaw do wykluczenia

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień

publicznych. Oświadczam/my, że nasza firma należy / nie należy** do grupy kapitałowej.

(UWAGA: niepotrzebne skreślić).

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust.2d ustawy Pzp).

 

......................, data ............2013 r.

...............................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub

osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy*

 

 

 

 

*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis

** niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

 

pieczątka firmowa Wykonawcy                   

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

O POSIADANIU WPISU DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

(prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Instytucji Szkoleniowej zgodnie z art. 20 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.)

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam,
że Jednostka Szkoleniowa:

.................................................................................................................................................................................................................................................

adres ........................................................................................................................

posiada aktualny na 2013 rok wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w ..........................................................................

 

Jednostka została wpisana do rejestru z dniem .......................... pod numerem ewidencyjnym ...............................................................

 

 

............................dn. ........................................                       .........................................

                podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionych,

  imię i nazwisko lub podpis nieczytelny i pieczątka imienna wykonawcy

 

 

*Uwaga - Należy wypełnić oddzielnie do każdej części zamówienia !

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ

wzór

Umowa

 

zawarta w dniu .............. 2013 roku w Drezdenku pomiędzy:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 31, 66 - 530 Drezdenko, reprezentowanym przez:

 1. Izabelę Najdek - Dyrektora
 2. przy kontrasygnacie Głównej Księgowej - Anny Naumczyk

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym"

a

.............................................................................................................

reprezentowanym przez ..............................

NIP

REGON

zwanym(ą) dalej Wykonawcą

§ 1

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 

§2

1.    Przedmiotem umowy jest jednorazowe przeprowadzenie form wsparcia (nazwa kursu lub szkolenia odpowiednia dla wybranej części zamówienia) dla ....  osób skierowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII , Działania 7.1. Poddziałania 7.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej „kursem"

2.    Nazwa kursu: ......................................................

3.    Miejsce szkolenia  ................................................

4.    Liczba godzin ogółem  ...........................................

 

§3

Termin kursu: ..........................................................   

 

§4

1.    Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i doświadczenie do prowadzenia kursu                       w  zakresie objętym przedmiotem umowy.

2.    Zamawiający zastrzega, że kurs musi być przeprowadzony przez wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne, zapewniające właściwą realizację programu kursu, zgodnie z przedłożoną ofertą.

3.    Liczba godzin jednego szkolenia powinna wynosić maksymalnie ........h.

 

§5

1.    Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością                           i czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy,

2) w pierwszym dniu, przed rozpoczęciem szkolenia, zapoznania uczestników z jego szczegółowym programem oraz przekazać im, oraz Zamawiającemu harmonogram realizowanych zajęć. Wykonawca w 1 dniu zajęć przekaże Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej NNW wraz                 z potwierdzeniem jej opłacenia. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma od Wykonawcy na własność np. podręcznik, (jeżeli specyfika kursu tego wymaga), skrypt oznakowany logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zawierający informację, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (zgodnie                 z aktualnymi wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach POKL) dostosowania pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb kursu.

3) prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej:

listy obecności uczestników, dziennik zajęć, jeden egzemplarz materiałów przekazanych uczestnikom, kopię ubezpieczenia, ankiety oceny formy wsparcia dokonanej przez uczestników, raport końcowy obejmujący sprawozdanie z tematyki zajęć, ewentualnych problemów podczas ich przeprowadzania, wnioski i sugestie dotyczące tematyki kursu/szkolenia, grupy oraz kserokopie zaświadczeń o ukończeniu form wsparcia wraz  z potwierdzeniem ich odbioru.

4) ubezpieczenia NW uczestników kursu, a gdy będzie to konieczne opłaci badania lekarskie uprawniające do udziału w kursie/szkoleniu oraz 1 egzamin państwowy warunkujący uzyskanie uprawnień.

5) przekazania dokumentów w oryginałach, o których mowa w pkt 3 w terminie 7 dni od zakończenia kursu,

6) niezwłocznego informowania Zamawiającego imiennie o niezgłoszeniu się na kurs osób lub rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania - pod rygorem odmowy przez zamawiającego zapłaty za przeszkolenie tych osób,

7) powiadomienia Zawiadamiającego na 3 dni wcześniej o terminie i miejscu egzaminu wewnętrznego,

8) dokładnego dokumentowania wydatków na kurs,

9) przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy do dnia 31.12.2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do poinformowania Zamawiającego                    o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowaną umową,

10) umożliwienia w każdym czasie Kierownikowi Projektu oraz innym uprawnionym do kontroli podmiotom przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowości realizacji umowy.

11) Wykonawca zapewni dowóz uczestników na miejsce szkolenia, jeżeli specyfika kursu wymaga przeprowadzenia zajęć poza miastem Zgorzelec w innym miejscu niż zasadnicza część szkolenia.

12) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację oznakowaną w logotypy Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zawierającą informację, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zgodnie                               z aktualnymi wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach POKL.

 

§6

Zamawiający zastrzega sobie:

1) prawo kontroli realizacji programu kursu, efektywności kursu oraz frekwencji uczestników,

2) prawo niezwłocznego rozwiązania umowy w razie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o stwierdzonych nieprawidłowościach
i nieprzedstawieniu przez Wykonawcę zadowalającego wyjaśnienia tych nieprawidłowości.

3) zmianę liczby osób biorących udział w kursach z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 

§ 7

1.      Każdy uczestnik kursu, po pozytywnym jego ukończeniu otrzyma zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie kursu.

2.      Wykonawca przekazuje Zamawiającemu imienny wykaz osób, które ukończyły kurs z wynikiem pozytywnym, a także imienny wykaz osób, które nie ukończyły szkolenia.

3.      Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy nie naruszy jakichkolwiek praw autorskich, praw producenta, praw własności przemysłowej, ani dóbr osobistych osób trzecich.               W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu korzystania z rozwiązań dostarczonych przez Wykonawcę, Wykonawca pokryje wszystkie koszty poniesione przez Zamawiającego w celu zaspokojenia zgłoszonych do niego roszczeń.

 

§ 8

1.         Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający uiści Wykonawcy kwotę w wysokości ...............zł brutto (słownie: ...........................................................................)

2.         Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni, po przedłożeniu faktury/rachunku  Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy...............

3.         Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane będzie ze środków przyznanych Zamawiającemu na realizację projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku" współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

4.         Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania kosztów szkolenia w terminie późniejszym niż określono w ust. 2 w przypadku nieprzekazania środków na ten cel określony w niniejszej umowie przez dysponenta EFS, nie później jednak niż do 31.12.2013 roku. 

5.         W przypadku przerwania szkolenia przez uczestnika lub nieobecności, należność za przeprowadzenie szkolenia zostanie pomniejszona na podstawie wyliczeń Wykonawcy                      o koszty zmienne, których nie poniesiono za daną osobę.

 

§ 9

Strony przewidują możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w formie aneksu.

1.     Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty na niżej określonych warunkach:

a)      zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia szkolenia wywołanej w szczególności wydłużeniem się terminu rozstrzygnięcia procedury przetargowej, nieskompletowaniem na czas pełnej grupy szkoleniowej lub przyczynami niezależnymi od Wykonawcy
i Zamawiającego (np. działania siły wyższej - Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji usług, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę),

b)      zmiany w kadrze dydaktycznej za zgodą Zamawiającego, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy. Zmiana ta nie może prowadzić do obniżenia wymagań określonych w SIWZ. Jeżeli Zamawiający uzna, że przyczyna jest uzasadniona Wykonawca musi przedstawić nową kandydaturę o kwalifikacjach spełniających kryteria zawarte w SIWZ,

c)      zmiany miejsca realizacji zajęć za zgodą Zamawiającego, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy. Zmiana ta nie może prowadzić do obniżenia wymagań technicznych i funkcjonalnych określonych w SIWZ i zawartych                w ofercie,

d)     zmiany harmonogramu zajęć - w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego,

e)      w przypadku zmiany sposobu i zakresu realizacji zamówienia (np.: zmianę zakresu tematycznego zajęć na prośbę uczestników za zgodą dwóch stron przedmiotowej umowy), gdy konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

f)       w przypadku zmniejszenia liczby uczestników lub ich nieobecności z powodu niezależnego od Zamawiającego, w wyniku czego wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do ilości uczestników o koszty zmienne,

g)      zmiany wynikające z nowelizacji przepisów prawa.

h)      w innych sytuacjach, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. obniży to koszty lub skróci czas realizacji zadania).

 

§10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a)      odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa § 8 ust. 1.

b)      nieterminowego wykonania usługi - w wysokości 5 % wartości brutto, przedmiotu umowy, o którym mowa § 8 ust. 1, nieterminowo wykonanej usługi,

c)      nienależytego wykonania usługi - w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy,                o którym mowa § 8 ust. 1, nienależycie wykonanej usługi.

d)     wykonania przedmiotu umowy przez osoby inne, niż określone w ofercie lub na które Zamawiający nie wyraził zgody - każdorazowo w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 8 ust. 1, od momentu powzięcia przez Zamawiającego tej informacji, a prace wykonane z udziałem tych osób nie zostaną przez Zamawiającego przyjęte,

e)      nieterminowego przekazania dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 3 (w terminie 7 dni od zakończenia kursu) przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienależnego wykonania umowy przez Wykonawcę, przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.           

 

§11

Wykonawca zobowiązuje się udostępnić dokumenty związane z realizowanym Projektem osobom do tego upoważnionym, reprezentującym organy kontroli powołane do sprawdzenia prawidłowej realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.

 

§12

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego.

 

§13

1.    Obowiązek przestrzegania następujących klauzul przez zleceniobiorcę dot. promocji i informacji projektu:

Wykonawca zlecenia zobowiązany jest do przestrzegania zasad informacyjnych i promocyjnych, określonych w:

f)    Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności,

g)   Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności,

h)   Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji oraz Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce na lata 2007-2013, określającymi podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na potrzeby Narodowej Strategii Spójności oraz wszystkich programów operacyjnych w jej ramach,

i)     Wytycznych dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które stanowią załącznik i są integralną częścią Planu Komunikacji PO KL.

2.    Obowiązek zleceniobiorcy w sprawie przestrzegania ustawy o danych osobowych:

a)      Wykonawca zlecenia zobowiązuje się do przetwarzania - zgodnie z przepisami ustawy                    z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) - danych osobowych udostępnionych przez Zleceniodawcę w związku z realizacją niniejszej umowy.

b)      Ze strony wykonawcy zlecenia do przetwarzania danych dopuszczony może być tylko personel, który uzyskał imienne upoważnienia od Zleceniodawcy, zgodnie z art. 37 ustawy, (ochrona danych osobowych), po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, do których osoby te uzyskają dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Kompetencje do wystawiania imiennych upoważnień w imieniu Zleceniodawcy oraz prowadzenia ewidencji wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych reguluje umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

c)      Wykonawca zlecenia zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy, o której mowa   w pkt 1, w szczególności do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, również po jej rozwiązaniu.

 

§ 14

Do kontaktów roboczych strony ustalają osoby odpowiedzialne za koordynację działań                             i upoważnione do dokonania odbioru przedmiotu umowy:

ze strony Zamawiającego: ................., Tel. ........................

ze strony Wykonawcy: ..................... Tel.  ........................


§ 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Istotna zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna na warunkach określonych        w siwz.

§ 16

1.     W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

2.     Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.

3.     Umowa została sporządzona na piśmie w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa (2) egzemplarze dla Zamawiającego i jeden (1) dla Wykonawcy.

 

Zamawiający:                                                                                              Wykonawca:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ

 

Propozycja programu i harmonogramu szkolenia

Organizator szkolenia

(nazwa i adres)

 

Tytuł szkolenia

 

 

Planowana data i

miejsce realizacji szkolenia

zajęcia praktyczne

Data szkolenia .......................................................................... .............................

zajęcia teoretyczne odbędą się w ..............................., praktyczne w ..............................

Łączna liczba godzin

 

Liczba godzin

zajęć teoretycznych

 

Liczba godzin

zajęć praktycznych

 

 

Kolejny dzień realizacji

szkolenia

Tematyka szkolenia

Treść szkolenia w zakresie

poszczególnych zajęć

Planowane

godziny realizacji

szkolenia od - do

Liczba godzin szkolenia

Imię i nazwisko wykładowcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem podsumowanie :

liczba dni szkolenia ............................

liczba dni kalendarzowych....................

liczba godzin szkolenia.........................

w tym: teoria ...........................godz.

            praktyka ..................... godz.

 

 

 

* 1 godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut, obejmuje zajęcia edukacyjne (praktyka lub teoria) liczące średnio 45 minut zajęć i 15 minut przerwy (nie dopuszcza się kumulowania zajęć edukacyjnych i przerw po zajęciach) - nie dotyczy ostatniej godziny zajęć.

 

...............................    dnia ....................

         (miejscowość)

 

                                                                               ..................................................

                                                                      (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

 

 

Dodano: 2013-10-16
Opublikowane przez: Administrator
SIWZ - zorganizowanie i realizacja kursów dla uczestników projektu- część 2

 

XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa                   w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy załączyć do ofert:

 

1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 - zgodnie

z zał. Nr 2 do SIWZ.

1.2. Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje, tj. oświadczenie wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Instytucji Szkoleniowej zgodnie z art. 20 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

 

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz 24b ust.3 ustawy Pzp, Wykonawca musi złożyć:

 

2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - zgodnie z zał. Nr 3 do SIWZ.

2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.3. Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 2 pkt. 5 - zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ.

2.4. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia  16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsulentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) - jeśli dotyczy.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale XII SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych                w art. 26 ust.5 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,  Wykonawca zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2.1 i 2.2 z zastrzeżeniem Rozdziału XIV pkt. 2 SIWZ.

 

Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

 

3) Ponadto do oferty Wykonawca obowiązany jest załączyć n/w dokumenty stanowiące integralną część oferty:

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie z zał. Nr 1 do SIWZ.

2) Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale IX pkt 5 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - jeśli dotyczy.

Uwaga: Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jeśli posiada oryginał) lub podmiot trzeci.

3) Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.

4) Propozycję harmonogramu i programu szkolenia zawierający w szczególności:

- nazwę i zakres szkolenia oraz jego czas trwania,

- wymagania wstępne dla uczestników szkolenia - jeżeli dotyczy,

- treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych.

Załącznik nr 7 do SIWZ

 

XIV. Udział w postępowaniu innych podmiotów.

1. Wykonawcy, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp:

a) Ustanowią Pełnomocnika (lidera) do ich reprezentowania w niniejszym postępowaniu, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b) Pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione winno być zgodnie                       z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów i dołączone do oferty.

c) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XIII pkt 1 ppkt. 1.1-1.3  musi dotyczyć wszystkich podmiotów łącznie w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonych działalności lub czynności, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz potencjału ekonomicznego i finansowego (art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp) - składa je wyłącznie lider.

d) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty,                           o którym mowa w rozdziale XIII pkt 2 ppkt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 zobowiązany jest złożyć każdy                 z członków konsorcjum, w tym lider.

e) W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dokumenty wymienione w rozdziale

XIII pkt 1 ppkt. 1.2-1.3 składają ci Wykonawcy, których ten dokument dotyczy w taki sposób, aby wykazać spełnienie warunku łącznie.

f) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (liderem).

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale XIII pkt 2 ppkt. 2.2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument, o którym mowa w pkt. 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert; jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

XV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Forma dokumentów.

a) Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do składania oferty (UWAGA: podpis nieczytelny

jest dopuszczalny wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis).

b) Zamawiający wymaga, aby za zgodność z oryginałem była podpisana każda kopia strony oferty

zawierająca jakąkolwiek treść.

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w rozdziale XIV SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych

podmiotów są poświadczane „za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub te podmioty.

d) Dokumenty podmiotów, o których mowa w rozdziale IX pkt. 5 SIWZ składane są wyłącznie               w formie oryginałów lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem" przez podmiot trzeci, lub osobę/osoby uprawnione do składania oferty w imieniu podmiotu trzeciego (uwaga: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis).

e) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

f) Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące informację zastrzeżoną przedsiębiorstwa                          w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny być w wykazie załączników graficznie wyróżnione, tj.: spięte i włożone w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę, specjalnie opisane na okładce, wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez Wykonawcę.

g) W zakresie badania zasadności utajnienia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa,                        w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153,

poz. 1503 z późn. zm.), informacja może zostać zastrzeżona jedynie w wypadku łącznego spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 4 cytowanej ustawy. UWAGA: Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca winien złożyć na  Formularzu ofertowym. W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć uzasadnienie w kwestii związanej z informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.

 

2. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i udzielania wyjaśnień.

a) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

b) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują

pisemnie lub faksem.

c) W wyjątkowych sytuacjach, gdy Wykonawca nie posiada numeru faksu lub zgłosi awarię faksu Zamawiający prześle zawiadomienia oraz informacje na adres poczty elektronicznej wskazany

w ofercie.

d) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie złożonych w postępowaniu ofert. Zamawiający prześle kopię ofert w sposób i na adres wskazany przez Wykonawcę we wniosku.

e) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

f) Zamawiający uznaje, że dokument wysłany przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę został mu doręczony w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią

dokumentu. Potwierdzeniem jest wydruk przesłania faksem.

g) Korespondencję w niniejszym postępowaniu należy kierować na adres:

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kościuszki 31, 66 - 530 Drezdenko

fax: 095 - 7621247
e-mail:
cpr@pro.onet.pl

 

h) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z przesłanym pisemnie lub faksem wnioskiem

o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składnia ofert, pod warunkiem, że wniosek                   o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

i) Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak i odpowiedzi na pytania, co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.drezdenko.kbip.pl

 j) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Pani Dorota Kowalik.

 

XVI. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XVII. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą określa się na 30 dni licząc od dnia upływu wyznaczonego na składanie ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużenie tego terminu                  o wyznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

XVIII. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Każda z części zamówienia powinna znajdować się w osobnej kopercie.

2. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone    w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

3. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi sam Wykonawca.

4. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna, wypełniona pismem komputerowym, maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym (zapisy dokonane pismem ręcznym Wykonawca zobowiązany jest wykonać czytelnie z użyciem długopisu lub atramentu). Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być zaparafowane przez Wykonawcę.

5. Oferta i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji. Podpisy muszą być nanoszone w sposób

umożliwiający ich identyfikację tzn. czytelne lub z imienna pieczątką. Podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienna osoby składającej podpis.

6. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba niewymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres.

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i złożone w oryginale lub kopii poświadczonej

za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

7. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśniania treści SIWZ.

8. Zaleca się, aby w przypadku osób fizycznych ubiegających się o udzielenie zamówienia,                     o którym mowa w niniejszej SIWZ, Wykonawca załączył do oferty kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem - wypisu z ewidencji działalności gospodarczej.

9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia koperty z opisem ZMIANA lub OFERTA

ZAMIENNA z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ zawierająca modyfikację oferty, w miejscu                      i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert.

10. W przypadku wycofania oferty Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia                    o rezygnacji z udziału w postępowaniu poprzez złożenie powiadomienia w kopercie oznaczonej WYCOFANIE.

Po wycofaniu oferty Wykonawca może złożyć nową ofertę w zamian za wycofaną tylko przed upływem terminu składania ofert.

11. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie ofert z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 1, gdyż jest sprzeczne z art. 82 ust.1 Pzp.

12. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi sam Wykonawca,                    z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

13. W interesie Wykonawcy zaleca się, aby:

- wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę,

- oferta była złożona w teczce lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie,

- wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

 

XIX. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 31, 66 - 530 Drezdenko (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2013 r. do godz. 10:00.

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą                                          i adresem Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz następująco opisane:

 

Nazwa i adres Wykonawcy wraz z nr faksu i telefonu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 31, 66 - 530 Drezdenko

OFERTA w postępowaniu przetargowym pn.:

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Część ......................

(wpisać wybraną część zadania)

 

Nie otwierać przed dniem 25.10.2013 r. godzina 10:30.

 

UWAGA: Opakowanie oferty powinno być opisane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,               o których mowa wyżej.

3. Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez

Zamawiającego.

4. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wydaje poświadczenie złożenia oferty z określeniem daty

i godziny złożenia oraz numerem identyfikacyjnym oferty zgodnym z rejestrem.

5. Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub nie

dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają Wykonawcę.

 

XX. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 31, 66 - 530 Drezdenko  w dniu 25.10.2013 r. o godz. 10:30 w pokoju nr 8.

2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą wziąć udział w sesji otwarcia ofert. W przypadku

nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy na jego wniosek informację z otwarcia ofert.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. W trakcie publicznego otwarcia ofert nie będą otwierane koperty, zawierające oferty, których dotyczy  WYCOFANIE. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

5. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA lub OFERTA ZAMIENNA Z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których zmiany dotyczą. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda:

nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące ceny /całej oferty/.

 

XXI. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca wypełni Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, w którym pozycja „Cena brutto" będzie stanowić cenę oferty za przedmiot zamówienia dotyczący wybranej części.

2. Cena może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowości cen.

3. Wykonawca w swojej ofercie musi uwzględnić wszelkie koszty związane z organizacją                  i przeprowadzeniem kursów, a w szczególności:

-       koszt wynagrodzenia instruktora/ów,

-       koszt wynajmu sal,

-       koszt materiałów dydaktycznych,

-       koszt badań lekarskich,

-       koszt odzieży ochronnej (jeśli jest wymagana),

-       koszt ewentualnych egzaminów, po zaliczeniu których uczestnik otrzyma wymagane certyfikaty lub uprawnienia w danym zawodzie,

-       koszt ubezpieczenia uczestników kursu NW

4. Cenę w „Formularzu ofertowym" należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

5. Nie zastosowanie stawki VAT z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów                     i usług spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

6. Zamawiający w złożonym „Formularzu ofertowym" zgodnie z normą prawną art. 87 ust. 2 pkt 2      i 3 ustawy Pzp, poprawiać będzie:

1) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych,

2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian

w treści oferty.

7. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi sam Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

8. Jeżeli Wykonawca poda cenę słowną brutto inną niż cena podana liczbowo w pozycjach: cena netto, kwota podatku VAT oraz cena brutto, Zamawiający uzna podaną słownie cenę brutto                       i wyliczy od tej ceny cenę netto oraz kwotę podatku VAT (pod warunkiem, że Wykonawca poda prawidłową stawkę VAT).

 

XXII. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między

Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

 

XXIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryterium:

Cena - 100%,

Dla kryterium - cena, dla którego cena najniższa jest najkorzystniejsza Wykonawca otrzyma 100,00 punktów. Pozostałe oferty będą obliczone wg wzoru:

 

Najniższa cena oferty niepodlegającej odrzuceniu

Liczba punktów = ---------------------------------------------------------------------- x 100,00 x 100 %

                                       Cena oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu

 

XXIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty,                  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Podpisanie umowy

a) Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa według warunków podanych w wzorze umowy załączonym do SIWZ oraz w Formularzu ofertowym złożonym przez Wykonawcę.

b) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem.

c) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,

o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta lub w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

XXV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy z Wykonawcą

w przypadku wystąpienia niżej podanych okoliczności:

a) zmiana terminów - w przypadku wystąpienia „siły wyższej", (wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością,

w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach) lub obiektywnych okoliczności wpływających na brak możliwości wykonania zamówienia w określonym czasie, których nie można było przewidzieć i na

które strony umowy nie miały wpływu (np. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron)

b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT - zmiana, o której mowa może nastąpić jedynie                      w uzasadnionym przypadku, a w szczególności zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, dotyczących przepisów podatkowych, np. zmiany ustawowe podatku.

2. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie

konieczności wprowadzenia zmian do umowy. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie.

3. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

 

XXVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

XXVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia.

1. Wobec niezgodnych z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu                o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcom przysługuje odwołanie.

2. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

 

XXVIII. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

2. Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku przez Wykonawcę,

b) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce i zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

c) udostępnianie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, w czasie godzin urzędowania, w obecności pracownika Zamawiającego,

d) Zamawiający nie przewiduje wykonywania kserokopii złożonych ofert oraz załączników do niniejszej, oferty z uwagi na utrudnienia techniczne Zamawiający wyraża zgodę na utrwalanie obrazu treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych, tj. np. aparatu fotograficznego.

 

 

 

 

................................................

podpis Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do SIWZ:

1.  Formularz ofertowy - zał. Nr 1 do SIWZ;

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1- ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. Nr 2 do SIWZ;

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych - zał. Nr 3 do SIWZ;

4. Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 2 pkt. 5 - zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ.

5.  Oświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wojewódzkiego urzędu pracy- zał. 5

6. wzór umowy - zał. Nr 6 do SIWZ

7. Propozycja harmonogramu i programu szkolenia - zał. Nr 7 do SIWZ

 

 

 

 

 

Dodano: 2013-10-16
Opublikowane przez: Administrator
SIWZ - zorganizowanie i realizacja kursów dla uczestników projektu- część 1

 

                          Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
                         w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegoznak_KAPITAL_LUDZKI

 
znak_KAPITAL_LUDZKI

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kościuszki 31, 66 - 530 Drezdenko

telefon: 95 - 7637041, 95 - 7637042, 95 - 7637031
fax: 95 - 7621247
e-mail:
cpr@pro.onet.pl

http://drezdenko.kbip.pl

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu przetargowym pn.:

 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na zorganizowanie i realizację kursów zawodowych dla uczestników projektu w zakresie:

 

 

Cześć I Kurs komputerowy (17 osób)

Część II Kurs koparko - ładowarki klasy III (1 osoba)

Część III Kurs prawo jazdy kategorii B wraz z egzaminem państwowym (6 osób)

Część IV kurs Przedsiębiorczość - prowadzenie małej firmy

Część V Kurs opiekun osób starszych z językiem niemieckim  (6 osób)

Część VI Kurs Kelner barman  (2 osób)

Część VII Kurs obsługi kasy fiskalnej  (3 osób)

Część VIII Kurs języka angielskiego (4 osób)

Część IX Kurs języka niemieckiego  (4 osób)

Część X Kurs  operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym (5 osób)

Część XI Kurs  spawania MIG MAG (1 osób)

Część XII Kurs pracowników zabezpieczenia technicznego z zakresem uprawnień: projektowanie i montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4/klasy SA3 i SA4 wg Normy Obronnej NO-04-A004, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji napraw w miejscach ich zainstalowania (1 osoba)

Część XIII Kurs  kadry i płace (1 osoba)

Część XIV Kurs  prawo jazdy kategorii B+E (1 osoba)

Część XV Kurs florystyczny ( 5 osób)

Część XVI Kurs nowoczesne metody strzyżenia i koloryzacji (1 osoba)

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kościuszki 31, 66 - 530 Drezdenko

telefon: 095 - 7637041, 095 - 7637042, 095 - 7637031
fax: 095 - 7621247
e-mail:
cpr@pro.onet.pl

http://drezdenko.kbip.pl

 

GODZINY URZĘDOWANIA

 

Poniedziałek  7:30 - 16:00

Wtorek - Czwartek 7:30 - 15,30 

Piątek 7:30 - 15:00

 

I.     Tryb udzielenia zamówienia publicznego

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz wydanych na podstawie niniejszej ustawy aktów wykonawczych.

2. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i realizacja kursów zawodowych wraz z egzaminami dla uczestników projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie/certyfikat potwierdzający ukończenie kursu wraz                z wpisana ilością przeprowadzonych godzin dydaktycznych.

Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego liczba osób biorących udział w kursach może ulec zmianie.

2. Postępowanie podzielone jest na 16 części:

Cześć I Kurs komputerowy (17 osób)

 1. Liczba osób do przeszkolenia - 17 osób. Szkolenie realizowane będzie w 4 grupach:

1. Grupa I: 5 osób, w tym 1 osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.

2. Grupa II: 8 osób.

3. Grupa III: 3 osoby uczące się, zajęcia muszą odbywać się w weekend.

4. Grupa IV - 1 osoba, przeprowadzenie zajęć indywidualnych.

 1. Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., dokładny termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej.
 2. Ilość godzin szkolenia:

1. Grupa I: minimalna liczba godz. - 60 ,   6 godzin dziennie (1 godzina rozumiana jako 45 minut) wg harmonogramu opracowanego i dostosowanego do potrzeb uczestników.

2. Grupa II: minimalna liczba godz. - 60 ,   6 godzin dziennie (1 godzina rozumiana jako 45 minut) wg harmonogramu opracowanego i dostosowanego do potrzeb uczestników.

3. Grupa III: minimalna liczba godz. - 30 ,   6 godzin dziennie (1 godzina rozumiana jako 45 minut) wg harmonogramu opracowanego i dostosowanego do potrzeb uczestników.

4. Grupa IV: minimalna liczba godz. - 60 , 3 godziny dziennie (1 godzina rozumiana jako 45 minut) wg harmonogramu opracowanego i dostosowanego do potrzeb uczestników.

      4. Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

1. Grupa I: Kurs musi się odbyć na terenie miasta Drezdenko.

2. Grupa II: Kurs musi się odbyć na terenie miasta Strzelce Kraj.

3. Grupa III: Kurs musi się odbyć na terenie miasta Drezdenko .

4. Grupa IV: Kurs musi się odbyć w miejscu zamieszkania uczestnika w Drezdenku ul. Szpitalna.

       5. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń.

       6. Program szkolenia - powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz musi uwzględniać następujące zagadnienia:

1.    Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy z komputerem

§  Podzespoły bazowe

§  System Windows

-Korzystanie z ekranu Windows za pomocą myszy - pulpit, ikony (Mój komputer, Kosz, Otoczenie sieciowe, Moje dokumenty, itp.)

-Przemieszczanie i skalowanie okien na ekranie

-Pasek zadań i przycisk Start, uruchamianie programów, tworzenie skrótów na pulpicie

-Przeglądanie zawartości dysków

§  Program graficzny Paint

-Narzędzia do rysowania

-Operacje na fragmentach rysunków (kopiowanie, przekształcanie, przesuwanie, przenoszenie do innych dokumentów)

-Wstawianie napisów w obszarze rysunku

-Drukowanie rysunku, ustawianie marginesów, rozmiaru strony i jej położenia

-Otwieranie i zapisywanie rysunku

- Uruchamianie i instalacja multimediów z nośników danych

2) MS Office Word lub Open Office Writer podstawy I

§  Wprowadzenie do edycji tekstów

-Budowa dokumentu

-Sposoby poruszania się po dokumencie

-Tryby wyświetlania odpowiednie do edycji, czytania z ekranu, wydruku

§  Tworzenie dokumentów

-Nowe dokumenty

-Tworzenie dokumentów na podstawie szablonów

-Otwieranie istniejących dokumentów

§  Edycja tekstu

-Wpisywanie tekstu zwykłego i symboli specjalnych

-Zaznaczanie tekstu

-Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie fragmentów dokumentu

-Wyszukiwanie i zamiana fragmentów tekstu

-Automatyczna korekta tekstu i sprawdzanie błędów

3) Obsług przeglądarek internetowych oraz poczty elektronicznej

§  Istniejące przeglądarki internetowe

§  Wyszukiwarki internetowe

§  Popularne serwery pocztowe

§  Zakładanie i konfiguracja kont pocztowych

§  Wysyłanie i odbieranie wiadomości

§  Konfiguracja i korzystanie z aplikacji MS Outlook

 

4) Komunikatory internetowe oraz portale społecznościowe

§  Istniejące komunikatory internetowe

§  Skype- instalacja oraz użytkowanie

§  Komunikatory tekstowe -instalacja i użytkowanie

§  Istniejące portale społecznościwe

§  Zakładanie kont na portalach

§  Dodawanie informacji do profilu oraz zdjąć.

§  Wyszukiwanie znajomych w portalach społecznościowych.

5) Bezpieczeństwo w sieci lokalnej oraz Internecie

§  Reguły zakładania i poufności haseł do kont MS Windows

§  Zapamiętywanie i poufności haseł w przeglądarkach internetowych

§  Szyfrowane protokoły sieciowe

§  Elektroniczne odciski palców

7. Potencjał techniczny - zapewnienie podczas zajęć niezbędnego sprzętu komputerowego spełniającego wymogi BHP w ilości odpowiadającej liczbie uczestników i stanie technicznym z oprogramowaniem gwarantującym odpowiedni poziom kursu dla każdego z uczestników indywidualne stanowisko komputerowe z dostępem do internetu. Sala wykładowa powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim z łatwym dostępem do węzła sanitarnego w przypadku grupy I oraz salę wykładowa dostępem do węzła sanitarnego w przypadku pozostałych grup. Zapewnienie materiałów dydaktycznych (skrypt), niezbędne przybory i podręczniki (notes A4, teczka konferencyjna, długopis, zakreślacz).

       8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu - dla uczestników szkolenia - grupy I-III (herbata, kawa, soki owocowe, woda mineralna w małych butelkach gazowana                      i niegazowana, suche ciastka), dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obiadu dla uczestników kursu tj. posiłek jednodaniowy w postaci dania mięsnego.

           9. Dodatkowe wymagania - kurs musi być zakończony egzaminem i wydaniem zaświadczenia/dyplom o ukończeniu kursu. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników kursu NW. Materiały dydaktyczne oraz miejsce odbywania się zajęć muszą być oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę. Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu kursu, oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę.

 

Część II Kurs koparko - ładowarki klasy III (1 osoba)

1.      Liczba osób do przeszkolenia - 1 osoba

2.      Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy między 20 listopada 2013 r. a 15  grudnia 2013 r. dokładny termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej.

3.      Ilość godzin szkolenia - min. 202 godzin na 1 uczestnika.

4.      Ilość godzin szkolenia teoretycznego - min. 116 godzin.

5.      Ilość godzin szkolenia praktycznego - min. 86 godzin.

6.      Miejsce przeprowadzenia szkolenia - na terenie miasta Drezdenko albo poza Drezdenkiem - w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego.

7.      Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz musi uwzględniać następujące zagadnienia jak:

1. Użytkowanie eksploatacyjne

2. Dokumentacja techniczna

3. BHP

4. Podstawy elektrotechniki

5. Silniki spalinowe

6. Elementy hydrauliki

7. Budowa koparko - ładowarki

8. Technologia robót

9. Zajęcia praktyczne

8.      Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń. Zaświadczenia w treści musi zawierać w szczególności: dane osobowe uczestnika - absolwenta kursu (z datą i miejscem urodzenia), nazwę organizatora kursu, termin realizacji kursu, cel kursu, miejscowość i datę wydania zaświadczenia, podpis i pieczęć wykonawcy uprawnionego do wydania zaświadczenia, nazwę zajęć edukacyjnych i wymiar godzin zajęć praktycznych oraz teoretycznych w zakresie poszczególnych modułów kursu. Na zaświadczeniu musi być umieszczone oznaczenie Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz adnotacja: Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Drezdenku" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto uczestnik kursu, po zdaniu odpowiedniego egzaminu, ma otrzymać następujące certyfikaty:

1. Świadectwo potwierdzające pozytywny wynik egzaminu wydane przez Instytut

Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

2. Książka operatora maszyn roboczych

Ponadto Zamawiający wymaga Wydania Certyfikatu ukończenia kursu na operatora koparko - ładowarki.

9.      Dodatkowe wymagania - przed przystąpieniem do uczestnictwa w kursie Wykonawca skieruje uczestnika projektu na obowiązkowe badania lekarskie niezbędnych do orzeczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu. Badania należy przeprowadzić jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia, a ich koszt należy wliczyć w ogólny koszt szkolenia zawodowego. W przypadku, gdy w wyniku badań okaże się, iż uczestnik nie może uczestniczyć w danym szkoleniu, koszt tych badań nie zostanie zwrócony za danego uczestnika.

10.  Ubezpieczenie uczestników kursu NW

 

Część III kurs Przedsiębiorczość - prowadzenie małej firmy (3 osób)

1.      Liczba osób do przeszkolenia - 3 osoby

2.      Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10 grudnia 2013 r. dokładny termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej.

 1. Ilość godzin szkolenia - min. 75 godz. zegarowych na 1 uczestnika, wg harmonogramu opracowanego i dostosowanego do potrzeb uczestników.

4.      Miejsce przeprowadzenia szkolenia - na terenie miasta Drezdenko lub na terenie miasta Strzelce Kraj.

5.      Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do założenia i prowadzenia własnej firmy oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń.

6.      Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz musi uwzględniać następujący zakres tematyczny:

Seminarium wprowadzające.

2. Zarządzanie firmą.

3. Podatki i ZUS

4. Marketing w małej firmie.

5. Negocjacje w biznesie.

6. Pomoc publiczna i Fundusze pomocowe dla przedsiębiorców.

7. Tworzenie planu przedsięwzięcia - biznes plan.

8. Symulacja prowadzenia firmy.

9. Autoprezentacja zawodowa

7.      Potencjał techniczny - wykonawca do realizacji zajęć zobowiązuje się zapewnić każdemu uczestnikowi następujące materiały: zeszyt, długopis, skrypt i podręcznik dotyczący tematyki szkolenia na własność.

8.      Wykonawca zobowiązany  jest do zapewnienia cateringu dla uczestników szkolenia (herbata, kawa, soki owocowe, woda mineralna w małych butelkach gazowana                                 i niegazowana, suche ciastka), dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obiadu dla uczestników kursu tj. posiłek jednodaniowy w postaci dania mięsnego.

9.      Dodatkowe wymagania - Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu NW. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym stopień przyswojenia przez uczestników wiadomości objętych programem kursu. Egzamin końcowy przeprowadzi wykonawca zamówienia sporządzając protokół z przebiegu egzaminu oraz wyda zaświadczenie o ukończeniu kursu opatrzone logo UE oraz logo EFS.

 

 

Część IV Kurs prawo jazdy kategorii B wraz z egzaminem państwowym (6 osób)

1.      Liczba osób do przeszkolenia - 6 osób

2.      Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r. dokładny termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej.

3.      Ilość godzin szkolenia - min. 60 godzin na 1 uczestnika.

4.      Ilość godzin szkolenia teoretycznego - min. 30 godzin.

5.      Ilość godzin szkolenia praktycznego - min. 30 godzin.

6.      Miejsce przeprowadzenia szkolenia - Dobiegniew: 2 osoby, Drezdenko: 4 osoby

7.      Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń.

8.      Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz musi uwzględniać następujące zagadnienia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu na prawo jazdy kat. B - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Szkolenie prowadzone będzie przy wykorzystaniu pojazdów, sprzętu i materiałów zapewnionych przez Wykonawcę w ramach zaoferowanej w ofercie ceny, przy zastrzeżeniu, że praktyczna nauka jazdy ma odbywać się przy wykorzystaniu samochodów marki wykorzystywanej w trakcie egzaminu państwowego.

9.      Potencjał techniczny - Wykonawca dostarczy nieodpłatnie na własność  każdemu uczestnikowi kursu materiały dydaktyczne:

    1. Podręcznik z płytą multimedialną zawierającą cały zakres wiedzy wraz z testami,

    2. Zeszyt (notatnik),

    3. zestaw piśmienniczy (długopis, ołówek, gumkę).

     10.   Dodatkowe wymagania - Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu NW. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania i zorganizowania badań wymaganych dla kierowców pojazdów kat. B oraz jednego podejścia do egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów kat. B.

 

Część V Kurs opiekun osób starszych z językiem niemieckim  (6 osób)

1.      Liczba osób do przeszkolenia - 6 osób

2.      Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., dokładny termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej.

3.      Ilość godzin szkolenia -łączny wymiar godzin szkolenia wynosi 160 h, w tym : język niemiecki 60 h, zajęcia praktyczne 48 h, zajęcia teoretyczne 52 h, wg harmonogramu opracowanego i dostosowanego do potrzeb uczestników.

4.      Miejsce przeprowadzenia szkolenia -Drezdenko lub Strzelce Krajeńskie.

Podczas, gdy zajęcia odbywać się będą w Strzelcach Kraj. Wykonawca zapewni dojazd                               z   Drezdenka do Strzelec Kraj. oraz  powrót ze Strzelec Kraj. do Drezdenka dla 3 osób. W przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą w Drezdenku, Wykonawca zapewni dojazd ze Strzelec Krajeńskich do Drezdenka oraz powrót z Drezdenka do Strzelec Krajeńskich dla 4 osób. Koszt dowozu ponosi wykonawca.

5.      Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń.

6.      Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz musi uwzględniać następujące zagadnienia:

- Wybrane zagadnienia prawne,

- Podstawy psychologii,

- Podstawy gerontologii,

- Podstawy psychiatrii,

- Dietetyka i przygotowywanie posiłków,

- Podstawy higieny i pielęgnacji,

- Etyka w zawodzie opiekuna

- Publiczna służba zdrowia oraz system pomocy społecznej,

- Masaż,

- Zajęcia praktyczne,

- Język niemiecki

     7. Potencjał techniczny - wykonawca do realizacji zajęć zobowiązuje się zapewnić każdemu uczestnikowi następujące materiały: zeszyt, długopis, skrypt i podręcznik dotyczący tematyki szkolenia na własność.

     8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu dla uczestników szkolenia (herbata, kawa, soki owocowe, woda mineralna w małych butelkach gazowana i niegazowana, suche ciastka), dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obiadu dla uczestników kursu tj. posiłek jednodaniowy w postaci dania mięsnego.

     9. Dodatkowe wymagania - Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu NW. Materiały dydaktyczne oraz miejsce odbywania się zajęć muszą być oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę. Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu kursu, oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę.

 

Część VI Kurs Kelner barman  (2 osób)

1.      Liczba osób do przeszkolenia - 2.

2.      Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., dokładny termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej.

3.      Ilość godzin szkolenia - min. 90 godz. dydaktycznych, (1 godzina rozumiana jako 45 minut) wg harmonogramu opracowanego i dostosowanego do potrzeb uczestników.

4.      Miejsce przeprowadzenia szkoleń - Drezdenko.

5.      Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń.

6.      Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz musi zawierać następujące elementy: Bezpieczeństwo i higiena pracy personelu w bufecie, Higieniczne zasady produkcji, zasady przechowywania surowców                       i produktów spożywczych, Sprzątanie i utrzymanie czystości w bufecie, Mycie naczyń stołowych, kuchennego sprzętu, maszyn i urządzeń, Polerowanie naczyń i sztućców, Wykonywanie napisów cenowych i reklamowych w bufecie, Eksponowanie artykułów żywnościowych w bufecie, Zabezpieczenie bufetu po zakończeniu pracy, Ocena jakościowa                 i przechowywanie surowców i produktów spożywczych, Podawanie, nakładanie, dekorowanie potraw garmażeryjnych i barowych, Surowce i produkty do sporządzania dań garmażeryjnych              i barowych, Dodatki do potraw garmażeryjnych i barowych, Przyprawy do potraw, Naczynia stołowe i sztućce do potraw, Urządzenia do przechowywania i podgrzewania dań garmażeryjnych i barowych, Mieszanie cocktaili, Napoje cocktailowe, Dekorowanie cocktaili, Przybory i szkło barowe, Parzenie i podawanie kawy, Parzenie i podawanie herbaty, Zimne napoje bezalkoholowe, Surowce do sporządzania naparów kawy i herbaty, Naczynia do sporządzania i podawania zimnych napojów bezalkoholowych, Dobór i serowanie napojów alkoholowych, Rodzaje napojów alkoholowych, Naczynia szklane do serwowania napojów alkoholowych, Serwowanie zamówionych potraw i napojów, Obsługa klienta zgodnie                       z zasadami savoir-vivre, Rozliczanie z konsumentem, Przyjmowanie i załatwianie skarg                     i zażaleń, Zasady etyki zawodowej barmana, Dobór formy konwersacji do sytuacji, Planowanie oferty asortymentowej i napojów serwowanych w bufecie, Zamawianie artykułów, przyjmowanie dostaw, Dokumentacja obrotów bufetowych, Kalkulowanie cen potraw                            i napojów, Dokumentacja finansowa w bufecie, Obsługa kasy fiskalnej, zajęcia praktyczne bezpośrednio u pracodawcy z branzy gastronomicznej na stanowisku kelnera - barmana.

 

7.      Potencjał techniczny - wykonawca do realizacji zajęć zobowiązuje się zapewnić każdemu uczestnikowi następujące materiały: zeszyt, długopis, skrypt i podręcznik dotyczący tematyki szkolenia na własność.

8.      Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu dla uczestników szkolenia (herbata, kawa, soki owocowe, woda mineralna w małych butelkach gazowana i niegazowana, suche ciastka), dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obiadu dla uczestników kursu tj. posiłek jednodaniowy w postaci dania mięsnego.

9.      Dodatkowe wymagania - Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu NW. Materiały dydaktyczne oraz miejsce odbywania się zajęć muszą być oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę. Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu kursu, oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę.

 

Część VII Kurs obsługi kasy fiskalnej  (3 osób)

1.      Liczba osób do przeszkolenia - 3.

2.      Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej.

3.      Ilość godzin szkolenia - min. min. 18 godzin dydaktycznych, (1 godzina rozumiana jako 45 minut) wg harmonogramu opracowanego i dostosowanego do potrzeb uczestników.

4.      Miejsce przeprowadzenia szkoleń - Drezdenko.

5.      Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń.

6.      Program szkolenia - powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz musi zawierać następujące elementy:

- przepisy Ministra Finansów regulujące stosowanie kas rejestrujących

- rodzaje, budowa i zastosowanie kas fiskalnych

- rodzaje raportów kasowych,

- paragon fiskalny,

-  operacje kasjera i kierownika

- programowanie kasy fiskalnej

- praktyczne ćwiczenia sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej.

7. Potencjał techniczny - Wykonawca do realizacji zajęć zobowiązuje się zapewnić każdemu uczestnikowi następujące materiały: zeszyt, długopis, skrypt i podręcznik dotyczący tematyki szkolenia na własność.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu dla uczestników szkolenia (herbata, kawa, soki owocowe, woda mineralna w małych butelkach gazowana i niegazowana, suche ciastka), dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obiadu dla uczestników kursu tj. posiłek jednodaniowy w postaci dania mięsnego.

9. Dodatkowe wymagania - Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu NW. Materiały dydaktyczne oraz miejsce odbywania się zajęć muszą być oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę. Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu kursu, oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę.

 

Część VIII Kurs języka angielskiego (4 osób)

1.      Liczba osób do przeszkolenia - 4.

2.      Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej.

3.      Ilość godzin szkolenia - min. 40 godzin dydaktycznych zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika (1 godzina rozumiana jako 45 minut) wg harmonogramu opracowanego i dostosowanego do potrzeb uczestników.

4.      Miejsce przeprowadzenia szkoleń - Drezdenko - 1 osoba, Strzelce Kraj.  - 2 osoby, Górki Noteckie - 1 osoba.

5.      Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń.

6.      Program szkolenia - powinien być ustalony według testu początkowego, ustalającego poziom zaawansowania uczestnika.

7.      Potencjał techniczny - Wykonawca do realizacji zajęć zobowiązuje się zapewnić każdemu uczestnikowi następujące materiały: zeszyt, długopis, skrypt i podręcznik dotyczący tematyki szkolenia na własność.

8.      Dodatkowe wymagania -Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu NW. Materiały dydaktyczne oraz miejsce odbywania się zajęć muszą być oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę. Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu kursu, oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę.

Część IX Kurs języka niemieckiego  (4 osób)

1.      Liczba osób do przeszkolenia - 4.

2.      Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej.

3.      Ilość godzin szkolenia - min. 40 godzin dydaktycznych zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika, (1 godzina rozumiana jako 45 minut) wg harmonogramu opracowanego i dostosowanego do potrzeb uczestników.

4.      Miejsce przeprowadzenia szkoleń - Drezdenko - 1 osoba, Strzelce Kraj.  - 1 osoba, Górki Noteckie - 1 osoba, Gardzko - 1 osoba.

5.       Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń.

6.      Program szkolenia - Program szkolenia ustalony według testu początkowego, ustalającego poziom zaawansowania uczestnika

7.      Potencjał techniczny - Wykonawca do realizacji zajęć zobowiązuje się zapewnić każdemu uczestnikowi następujące materiały zeszyt, długopis, skrypt i podręcznik dotyczący tematyki szkolenia na własność.

8.      Dodatkowe wymagania -Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu NW. Materiały dydaktyczne oraz miejsce odbywania się zajęć muszą być oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę. Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu kursu, oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę.

 

Część X Kurs  operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym (5 osób)

1.      Liczba osób do przeszkolenia - 5.

2.      Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej.

3.      Ilość godzin szkolenia - 60 godzin zajęć na osobę w tym: 45 godz. zajęć teoretycznych i 15 godzin zajęć praktycznych.

4.      Miejsce przeprowadzenia szkoleń - Drezdenko lub Strzelce Kraj.

5.       Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń.

6.      Program szkolenia - powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz musi zawierać następujące elementy: część teoretyczną obejmującą:

- typy wózków.

- budowę wózków.

- obsługę wózków.

- ładunkoznawstwo.

- wiadomości z zakresu bhp.

- przepisy z zakresu UDT.

Część praktyczną obejmującą:

- nauka jazdy i manewrowanie wózkami.

- ćwiczenia wymiany butli propan-butan.

7. Potencjał techniczny - Wykonawca do realizacji zajęć zobowiązuje się zapewnić każdemu uczestnikowi następujące materiały: zeszyt, długopis, skrypt i podręcznik dotyczący tematyki szkolenia na własność.

8. Dodatkowe wymagania -Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu NW. Każdy uczestnik kursu otrzyma:

- Zaświadczenie ukończenia kursu do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym. Uprawnienie do obsługi wózków jezdniowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Część XI Kurs  spawania MIG MAG (1 osób)

1.      Liczba osób do przeszkolenia - 1.

2.      Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej.

3.      Ilość godzin szkolenia - min. 146 godzin (26 godz. zajęć teoretycznych i 120 godz. zajęć praktycznych).

4.      Miejsce przeprowadzenia szkoleń - Drezdenko, Strzelce Kraj. lub Gorzów Wlkp.

5.       Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń.

6.      Program szkolenia - powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Program szkolenia powinien zawierać w szczególności:

- Procesy spajanie i pokrewne spawaniu

 - Rysunek techniczny w spawalnictwie

- Materiały podstawowe

- Materiały dodatkowe

- Podstawy elektrotechniki

- Urządzenia i sprzęt do spawania

- Technika i technologia spawania

- Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych

- Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie

- Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowane i uprawnienia spawaczy

- Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa

- BHP i ppoż. przy pracach spawalniczych

- Zajęcia praktyczne: instruktaż wstępny i ćwiczenia

7.  Potencjał techniczny - Wykonawca do realizacji zajęć zobowiązuje się zapewnić każdemu uczestnikowi następujące materiały: zeszyt, długopis, skrypt i podręcznik dotyczący tematyki szkolenia na własność.

8.   Dodatkowe wymagania -Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu NW. Uczestnik kursu otrzyma:

- certyfikat egzaminu spawacza,

- książkę spawacza.

Część XII Kurs pracowników zabezpieczenia technicznego z zakresem uprawnień: projektowanie i montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4/klasy SA3 i SA4 wg Normy Obronnej NO-04-A004, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwaicji napraw w miejscach ich zainstalowania (1 osoba)

1.      Liczba osób do przeszkolenia - 1.

2.      Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej.

3.      Ilość godzin szkolenia - min.  48 godzin zegarowych , tryb kształcenia: kształcenie na odległość przez Internet.

4.      Miejsce przeprowadzenia szkoleń - Tryb kształcenia na odległość.

5.       Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń

6.      Program szkolenia - powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Program szkolenia powinien zawierać w szczególności:

- podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego

- podział i ogólna charakterystyka sygnalizacji zagrożeń

- budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu

- budowa systemu sygnalizacji pożarowej

- budowa systemu telewizji dozorowej

- budowa systemu kontroli dostępu

- urządzenia i środki mechanicznego zabezpieczenia

- projektowanie systemów alarmowych

- przebieg prac instalacyjnych i montażowych systemów alarmowych

- eksploatacja, konserwacja i obsługa awaryjna systemów alarmowych

- warsztat pracy instalatora

- kosztorysowanie i kalkulacja kosztów robót

- dokumentacja systemów alarmowych

- odpowiedzialność projektanta i instalatora systemu

7. Dodatkowe wymagania -Uczestnik kursu otrzyma: „Zaświadczenie o ukończeniu kursu" wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, które uprawnia do ubiegania się o wydanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia.

Część XIII Kurs  kadry i płace (1 osoba)

1.      Liczba osób do przeszkolenia - 1.

2.      Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej.

3.      Ilość godzin szkolenia - min.  116 godzin i odbywać się w godzinach popołudniowych.

4.      Miejsce przeprowadzenia szkoleń - Gorzów Wlkp.

5.       Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń.

6.      Program szkolenia - powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Program szkolenia powinien zawierać w szczególności:

 - Klasyfikacja podstawowych podmiotów gospodarczych i usytuowanie w nich działu kadr i płac

- Wybrane zagadnienia z prawa pracy

- Kadry

- Ubezpieczenia społeczne

- Płace

7.  Potencjał dydaktyczny - Wykonawca do realizacji zajęć zobowiązuje się zapewnić każdemu uczestnikowi następujące materiały: zeszyt, długopis, skrypt i podręcznik dotyczący tematyki szkolenia na własność.

8. Dodatkowe wymagania -Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu NW. Materiały dydaktyczne oraz miejsce odbywania się zajęć muszą być oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę.

Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu kursu, oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę.

Część XIV Kurs  prawo jazdy kategorii B+E (1 osoba)

1.      Liczba osób do przeszkolenia - 1.

2.      Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej.

3.      Ilość godzin szkolenia - 35 godzi (20 godzi teoretycznych +  15 godzin praktycznych).

4.      Miejsce przeprowadzenia szkoleń - Strzelce Kraj.

5.       Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń

6.      Program szkolenia - powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Program szkolenia podstawowego powinien uwzględniać teoretyczne                            i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu na prawo jazdy kat. B +E - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów                 i wykładowców. Szkolenie prowadzone będzie przy wykorzystaniu pojazdów, sprzętu i materiałów zapewnionych przez Wykonawcę w ramach

zaoferowanej w ofercie ceny.

7. Potencjał dydaktyczny - Wykonawca do realizacji zajęć zobowiązuje się zapewnić każdemu uczestnikowi następujące materiały: zeszyt, długopis, skrypt i podręcznik dotyczący tematyki szkolenia na własność.

8. Dodatkowe wymagania -Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu NW. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania                          i zorganizowania badań wymaganych dla kierowców pojazdów kat. B + E oraz jednego podejścia do egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów kat. B+E.

Część XV Kurs florystyczny ( 5 osób)

1.      Liczba osób do przeszkolenia - 5.

2.      Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej.

3.      Ilość godzin szkolenia - min. 120 godzin dydaktycznych,
(1 godzina rozumiana jako 45 minut), w tym 20 godzi teoretycznych oraz 100 godzin praktycznych, wg harmonogramu opracowanego i dostosowanego do potrzeb uczestników.

4.      Miejsce przeprowadzenia szkoleń - Drezdenko

5.       Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń

6.      Program szkolenia - powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Program szkolenia powinien zawierać w szczególności:

Teoria barw i kompozycji

Florystyczne zasady kompozycyjne

Narzędzia florysty - materiałoznawstwo

Materiał roślinny

Florystyka okolicznościowa

Sztuka układania kwiatów w naczyniach

Dekoracje stołów

Florystyka ślubna

Florystyka żałobna

Marketing wyrobów i usług florystycznych

Florystyka komunijna

Najnowsze trendy florystyczne

Duża forma przestrzenna w odniesieniu do otoczenia lub okoliczności

Florystyka ślubna

Florystyka żałobna

Biżuteria floralna

Florystyka Adwentu, Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy

7.  Potencjał dydaktyczny - Materiały do przeprowadzenia zajęć zapewni Wykonawca.

8.  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu dla uczestników szkolenia (herbata, kawa, soki owocowe, woda mineralna w małych butelkach gazowana i niegazowana, suche ciastka), dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obiadu dla uczestników kursu tj. posiłek jednodaniowy w postaci dania mięsnego.

9.Dodatkowe wymagania: Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu NW. Materiały dydaktyczne oraz miejsce odbywania się zajęć muszą być oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę.

Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu kursu, oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę.

Część XVI Kurs nowoczesne metody strzyżenia i koloryzacji (1 osoba)

1.      Liczba osób do przeszkolenia - 1.

2.      Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej.

3.      Ilość godzin szkolenia - min. min. 60 godzin, wg harmonogramu opracowanego                                 i dostosowanego do potrzeb uczestników.

4.      Miejsce przeprowadzenia szkoleń - Strzelce Kraj. lub Gorzów Wlkp.

5.       Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń.

6.      Program szkolenia - powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Program szkolenia powinien zawierać w szczególności:

1. Dwie fryzury długie

*strzyżenie symetryczne lub asymetryczne

*różne sposoby cieniowania

2. Dwie fryzury średnie

*strzyżenie symetryczne lub asymetryczne

*bob cieniowany lub klasyczny

3. Dwie fryzury krótkie

*strzyżenie klasyczne lub asymetryczne

4. Dwie fryzury męskie

*strzyżenie klasyczne lub irokez

*cieniowanie włosów średnich

5. Dwie fryzury awangardowe

*strzyżenia symetryczne lub asymetryczne

*strzyżenia bryłowe lub cieniowane

6. Koloryzacja

 • dobór koloru do typu urody
 • rozpoznawanie barw
 • rozpoznawanie form kolorystycznych
 • odczytywanie palety barw
 • analiza włosa przed koloryzacją
 • dobór preparatów do farbowania

7.  Potencjał dydaktyczny - Wykonawca zapewni  materiały do przeprowadzenia zajęć.

8. Dodatkowe wymagania -Ubezpieczenie uczestników kursu NW. Materiały dydaktyczne oraz miejsce odbywania się zajęć muszą być oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę.

Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu kursu, oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę.

 

3. Wykonawca zobowiązany jest do: (dotyczy wszystkich części zamówienia):

3.1. Zapewnienia na własny koszt sal do prowadzenia zajęć teoretycznych, spełniających ogólne standardy oraz odpowiedniej bazy lokalowej (warsztatowej), technicznej i sprzętowej do prowadzenia zajęć praktycznych. Wszystkie sale muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa                   i higieny pracy oraz muszą być dostosowane do ilości uczestników.

3.2. Zapewnienia odzieży ochronnej, odpowiedniej do danego rodzaju kursu zawodowego.

 

2. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

80 50 00 00 - 9 - usługi szkoleniowe

80 53 00 00 -8 - usługi szkolenia zawodowego

80 41 12 00 -0 Usługi szkół nauki jazdy.

80 58 00 00 -3 Oferowanie kursów językowych.

 

III. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Postępowanie podzielone jest na 16 części.

IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

VII. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

VIII. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.

IX. Podwykonawcy i podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości

zamówienia podwykonawcy/om.

2. Jeżeli Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawcy/ów zobowiązany jest zamieścić                    w Formularzu ofertowym informacje na temat:

Części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om.

3. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy/ów.

4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi wykonane przez podwykonawcę/ów.

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów              w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda: pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub inne dokumenty określające zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

 

X. Wymagania stawiane Wykonawcy

1. Wykonawca odpowiedzialny będzie za prawidłową realizację umowy, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy.

2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.

3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez  ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

 

XI. Terminy wykonania zamówienia: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia -

Usługi szkoleniowe mają być wykonane w terminach określonych dla poszczególnych części zamówienia, jednak nie później niż do dnia 15.12.2013 r.

 

XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków:

1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy Pzp, tj. dotyczące:

 

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który wykaże posiadanie aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Instytucji Szkoleniowej zgodnie z art. 20 ustawy o promocji zatrudnienia                            i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.).

 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału                            w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz 24b ust. 3 ustawy Pzp.

UWAGA: Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków wymienionych w pkt. 1, 2 na podstawie informacji zawartych w żądanych i załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub inne dokumenty określające zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania 4 zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

 

 

Dodano: 2013-10-16
Opublikowane przez: Administrator
Ogłoszenie o zamówieniu - zorganizowanie i realizacja kursów dla uczestników projektu

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.drezdenko.kbip.pl


Drezdenko: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na zorganizowanie i realizację kursów zawodowych dla uczestników projektu
Numer ogłoszenia: 214257 - 2013; data zamieszczenia: 15.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko, woj. lubuskie, tel. 95 7637041, faks 95 7621247.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na zorganizowanie i realizację kursów zawodowych dla uczestników projektu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i realizacja kursów zawodowych wraz z egzaminami dla uczestników projektu Rozwój                      i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie certyfikat potwierdzający ukończenie kursu wraz z wpisana ilością przeprowadzonych godzin dydaktycznych. Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego liczba osób biorących udział w kursach może ulec zmianie. Postępowanie podzielone jest na 16 części: Cześć I Kurs komputerowy (17 osób) Część II Kurs koparko - ładowarki klasy III (1 osoba) Część III Kurs prawo jazdy kategorii B wraz z egzaminem państwowym (6 osób) Część IV kurs Przedsiębiorczość - prowadzenie małej firmy Część V Kurs opiekun osób starszych z językiem niemieckim (6 osób) Część VI Kurs Kelner barman (2 osób) Część VII Kurs obsługi kasy fiskalnej (3 osób) Część VIII Kurs języka angielskiego (4 osób) Część IX Kurs języka niemieckiego (4 osób) Część X Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym (5 osób) Część XI Kurs spawania MIG MAG (1 osób) Część XII Kurs pracowników zabezpieczenia technicznego z zakresem uprawnień: projektowanie i montaż elektronicznych urządzeń                       i systemów alarmowych stopni 1-4/klasy SA3 i SA4 wg Normy Obronnej NO-04-A004, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji napraw w miejscach ich zainstalowania (1 osoba) Część XIII Kurs kadry i płace (1 osoba) Część XIV Kurs prawo jazdy kategorii B+E (1 osoba) Część XV Kurs florystyczny ( 5 osób) Część XVI Kurs nowoczesne metody strzyżenia i koloryzacji (1 osoba) Wykonawca zobowiązany jest do: (dotyczy wszystkich części zamówienia): 1. Zapewnienia na własny koszt sal do prowadzenia zajęć teoretycznych, spełniających ogólne standardy oraz odpowiedniej bazy lokalowej (warsztatowej), technicznej i sprzętowej do prowadzenia zajęć praktycznych. Wszystkie sale muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz muszą być dostosowane do ilości uczestników. 2. Zapewnienia odzieży ochronnej, odpowiedniej do danego rodzaju kursu zawodowego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0, 80.58.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 16.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który wykaże posiadanie aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Instytucji Szkoleniowej zgodnie z art. 20 ustawy o promocji zatrudnienia                 i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto do oferty Wykonawca obowiązany jest załączyć n/w dokumenty stanowiące integralną część oferty: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie z zał. Nr 1 do SIWZ. 2) Pisemne zobowiązanie,                   o którym mowa w rozdziale IX pkt 5 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - jeśli dotyczy. Uwaga: Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jeśli posiada oryginał) lub podmiot trzeci. 3) Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. 4) Propozycję harmonogramu                    i programu szkolenia zawierający w szczególności: - nazwę i zakres szkolenia oraz jego czas trwania, - wymagania wstępne dla uczestników szkolenia - jeżeli dotyczy, - treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych. Załącznik nr 7 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy z Wykonawcą w przypadku wystąpienia niżej podanych okoliczności: a) zmiana terminów - w przypadku wystąpienia siły wyższej, (wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach) lub obiektywnych okoliczności wpływających na brak możliwości wykonania zamówienia w określonym czasie, których nie można było przewidzieć i na które strony umowy nie miały wpływu (np. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron) b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT - zmiana, o której mowa może nastąpić jedynie w uzasadnionym przypadku, a w szczególności zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, dotyczących przepisów podatkowych, np. zmiany ustawowe podatku. 2. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie. 3. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 4. Umowa może być także zmieniona w stosunku do złożonej oferty na niżej określonych warunkach: a) zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia szkolenia wywołanej w szczególności wydłużeniem się terminu rozstrzygnięcia procedury przetargowej, nieskompletowaniem na czas pełnej grupy szkoleniowej lub przyczynami niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego (np. działania siły wyższej - Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji usług, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę), b) zmiany w kadrze dydaktycznej za zgodą Zamawiającego, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy. Zmiana ta nie może prowadzić do obniżenia wymagań określonych w SIWZ. Jeżeli Zamawiający uzna, że przyczyna jest uzasadniona Wykonawca musi przedstawić nową kandydaturę o kwalifikacjach spełniających kryteria zawarte w SIWZ, c) zmiany miejsca realizacji zajęć za zgodą Zamawiającego, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy. Zmiana ta nie może prowadzić do obniżenia wymagań technicznych i funkcjonalnych określonych w SIWZ i zawartych w ofercie, d) zmiany harmonogramu zajęć - w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego, e) w przypadku zmiany sposobu i zakresu realizacji zamówienia (np.: zmianę zakresu tematycznego zajęć na prośbę uczestników za zgodą dwóch stron przedmiotowej umowy), gdy konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; f) w przypadku zmniejszenia liczby uczestników lub ich nieobecności z powodu niezależnego od Zamawiającego, w wyniku czego wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do ilości uczestników o koszty zmienne, g) zmiany wynikające z nowelizacji przepisów prawa. h) w innych sytuacjach, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. obniży to koszty lub skróci czas realizacji zadania).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drezdenko.kbip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 31, 66 - 530 Drezdenko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 31, 66 - 530 Drezdenko (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Cześć I Kurs komputerowy (17 osób).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cześć I Kurs komputerowy (17 osób) 1.Liczba osób do przeszkolenia - 17 osób. Szkolenie realizowane będzie w 4 grupach: 1. Grupa I: 5 osób, w tym 1 osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. 2. Grupa II: 8 osób. 3. Grupa III: 3 osoby uczące się, zajęcia muszą odbywać się w weekend. 4. Grupa IV - 1 osoba, przeprowadzenie zajęć indywidualnych. 2.Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., dokładny termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej. 3.Ilość godzin szkolenia: 1. Grupa I: minimalna liczba godz. - 60 , 6 godzin dziennie (1 godzina rozumiana jako 45 minut) wg harmonogramu opracowanego i dostosowanego do potrzeb uczestników. 2. Grupa II: minimalna liczba godz. - 60 , 6 godzin dziennie (1 godzina rozumiana jako 45 minut) wg harmonogramu opracowanego i dostosowanego do potrzeb uczestników. 3. Grupa III: minimalna liczba godz. - 30 , 6 godzin dziennie (1 godzina rozumiana jako 45 minut) wg harmonogramu opracowanego i dostosowanego do potrzeb uczestników. 4. Grupa IV: minimalna liczba godz. - 60 , 3 godziny dziennie (1 godzina rozumiana jako 45 minut) wg harmonogramu opracowanego i dostosowanego do potrzeb uczestników. 4. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 1. Grupa I: Kurs musi się odbyć na terenie miasta Drezdenko. 2. Grupa II: Kurs musi się odbyć na terenie miasta Strzelce Kraj. 3. Grupa III: Kurs musi się odbyć na terenie miasta Drezdenko . 4. Grupa IV: Kurs musi się odbyć w miejscu zamieszkania uczestnika w Drezdenku ul. Szpitalna. 5. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń. 6. Program szkolenia - powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz musi uwzględniać następujące zagadnienia: 1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy z komputerem Podzespoły bazowe System Windows -Korzystanie z ekranu Windows za pomocą myszy - pulpit, ikony (Mój komputer, Kosz, Otoczenie sieciowe, Moje dokumenty, itp.) -Przemieszczanie i skalowanie okien na ekranie -Pasek zadań i przycisk Start, uruchamianie programów, tworzenie skrótów na pulpicie -Przeglądanie zawartości dysków Program graficzny Paint -Narzędzia do rysowania -Operacje na fragmentach rysunków (kopiowanie, przekształcanie, przesuwanie, przenoszenie do innych dokumentów) -Wstawianie napisów w obszarze rysunku -Drukowanie rysunku, ustawianie marginesów, rozmiaru strony i jej położenia -Otwieranie i zapisywanie rysunku - Uruchamianie i instalacja multimediów z nośników danych 2) MS Office Word lub Open Office Writer podstawy I Wprowadzenie do edycji tekstów -Budowa dokumentu -Sposoby poruszania się po dokumencie -Tryby wyświetlania odpowiednie do edycji, czytania z ekranu, wydruku Tworzenie dokumentów -Nowe dokumenty -Tworzenie dokumentów na podstawie szablonów -Otwieranie istniejących dokumentów Edycja tekstu -Wpisywanie tekstu zwykłego i symboli specjalnych -Zaznaczanie tekstu -Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie fragmentów dokumentu -Wyszukiwanie i zamiana fragmentów tekstu -Automatyczna korekta tekstu i sprawdzanie błędów 3) Obsług przeglądarek internetowych oraz poczty elektronicznej Istniejące przeglądarki internetowe Wyszukiwarki internetowe Popularne serwery pocztowe Zakładanie i konfiguracja kont pocztowych Wysyłanie i odbieranie wiadomości Konfiguracja i korzystanie z aplikacji MS Outlook 4) Komunikatory internetowe oraz portale społecznościowe Istniejące komunikatory internetowe Skype- instalacja oraz użytkowanie Komunikatory tekstowe -instalacja i użytkowanie Istniejące portale społecznościwe Zakładanie kont na portalach Dodawanie informacji do profilu oraz zdjąć. Wyszukiwanie znajomych w portalach społecznościowych. 5) Bezpieczeństwo w sieci lokalnej oraz Internecie Reguły zakładania i poufności haseł do kont MS Windows Zapamiętywanie i poufności haseł w przeglądarkach internetowych Szyfrowane protokoły sieciowe Elektroniczne odciski palców 7. Potencjał techniczny - zapewnienie podczas zajęć niezbędnego sprzętu komputerowego spełniającego wymogi BHP w ilości odpowiadającej liczbie uczestników i stanie technicznym z oprogramowaniem gwarantującym odpowiedni poziom kursu dla każdego z uczestników indywidualne stanowisko komputerowe z dostępem do internetu. Sala wykładowa powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim z łatwym dostępem do węzła sanitarnego w przypadku grupy I oraz salę wykładowa dostępem do węzła sanitarnego w przypadku pozostałych grup. Zapewnienie materiałów dydaktycznych (skrypt), niezbędne przybory i podręczniki (notes A4, teczka konferencyjna, długopis, zakreślacz). 8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu - dla uczestników szkolenia - grupy I-III (herbata, kawa, soki owocowe, woda mineralna w małych butelkach gazowana i niegazowana, suche ciastka), dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obiadu dla uczestników kursu tj. posiłek jednodaniowy w postaci dania mięsnego. 9. Dodatkowe wymagania - kurs musi być zakończony egzaminem i wydaniem zaświadczenia/dyplom o ukończeniu kursu. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników kursu NW. Materiały dydaktyczne oraz miejsce odbywania się zajęć muszą być oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę. Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu kursu, oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0, 80.58.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II Kurs koparko - ładowarki klasy III (1 osoba).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Liczba osób do przeszkolenia - 1 osoba 2.Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy między 20 listopada 2013 r. a 15 grudnia 2013 r. dokładny termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej. 3.Ilość godzin szkolenia - min. 202 godzin na 1 uczestnika. 4.Ilość godzin szkolenia teoretycznego - min. 116 godzin. 5.Ilość godzin szkolenia praktycznego - min. 86 godzin. 6.Miejsce przeprowadzenia szkolenia - na terenie miasta Drezdenko albo poza Drezdenkiem - w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego. 7.Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz musi uwzględniać następujące zagadnienia jak: 1. Użytkowanie eksploatacyjne 2. Dokumentacja techniczna 3. BHP 4. Podstawy elektrotechniki 5. Silniki spalinowe 6. Elementy hydrauliki 7. Budowa koparko - ładowarki 8. Technologia robót 9. Zajęcia praktyczne 8.Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń. Zaświadczenia w treści musi zawierać w szczególności: dane osobowe uczestnika - absolwenta kursu (z datą i miejscem urodzenia), nazwę organizatora kursu, termin realizacji kursu, cel kursu, miejscowość i datę wydania zaświadczenia, podpis i pieczęć wykonawcy uprawnionego do wydania zaświadczenia, nazwę zajęć edukacyjnych i wymiar godzin zajęć praktycznych oraz teoretycznych w zakresie poszczególnych modułów kursu. Na zaświadczeniu musi być umieszczone oznaczenie Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz adnotacja: Projekt Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Drezdenku współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto uczestnik kursu, po zdaniu odpowiedniego egzaminu, ma otrzymać następujące certyfikaty: 1. Świadectwo potwierdzające pozytywny wynik egzaminu wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 2. Książka operatora maszyn roboczych Ponadto Zamawiający wymaga Wydania Certyfikatu ukończenia kursu na operatora koparko - ładowarki. 9.Dodatkowe wymagania - przed przystąpieniem do uczestnictwa w kursie Wykonawca skieruje uczestnika projektu na obowiązkowe badania lekarskie niezbędnych do orzeczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu. Badania należy przeprowadzić jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia, a ich koszt należy wliczyć w ogólny koszt szkolenia zawodowego. W przypadku, gdy w wyniku badań okaże się, iż uczestnik nie może uczestniczyć w danym szkoleniu, koszt tych badań nie zostanie zwrócony za danego uczestnika. 10.Ubezpieczenie uczestników kursu NW.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0, 80.58.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III kurs Przedsiębiorczość - prowadzenie małej firmy (3 osób).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III kurs Przedsiębiorczość - prowadzenie małej firmy (3 osób) 1. Liczba osób do przeszkolenia - 3 osoby 2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10 grudnia 2013 r. dokładny termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej. 3. Ilość godzin szkolenia - min. 75 godz. zegarowych na 1 uczestnika, wg harmonogramu opracowanego i dostosowanego do potrzeb uczestników. 4. Miejsce przeprowadzenia szkolenia - na terenie miasta Drezdenko lub na terenie miasta Strzelce Kraj. 5. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do założenia i prowadzenia własnej firmy oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń. 6. Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz musi uwzględniać następujący zakres tematyczny: Seminarium wprowadzające. 2. Zarządzanie firmą. 3. Podatki i ZUS 4. Marketing w małej firmie. 5. Negocjacje w biznesie. 6. Pomoc publiczna i Fundusze pomocowe dla przedsiębiorców. 7. Tworzenie planu przedsięwzięcia - biznes plan. 8. Symulacja prowadzenia firmy. 9. Autoprezentacja zawodowa 7. Potencjał techniczny - wykonawca do realizacji zajęć zobowiązuje się zapewnić każdemu uczestnikowi następujące materiały: zeszyt, długopis, skrypt i podręcznik dotyczący tematyki szkolenia na własność. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu dla uczestników szkolenia (herbata, kawa, soki owocowe, woda mineralna w małych butelkach gazowana i niegazowana, suche ciastka), dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obiadu dla uczestników kursu tj. posiłek jednodaniowy w postaci dania mięsnego. 9. Dodatkowe wymagania - Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu NW. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym stopień przyswojenia przez uczestników wiadomości objętych programem kursu. Egzamin końcowy przeprowadzi wykonawca zamówienia sporządzając protokół z przebiegu egzaminu oraz wyda zaświadczenie o ukończeniu kursu opatrzone logo UE oraz logo EFS..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0, 80.58.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część IV Kurs prawo jazdy kategorii B wraz z egzaminem państwowym (6 osób).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część IV Kurs prawo jazdy kategorii B wraz z egzaminem państwowym (6 osób) 1. Liczba osób do przeszkolenia - 6 osób 2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r. dokładny termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej. 3. Ilość godzin szkolenia - min. 60 godzin na 1 uczestnika. 4. Ilość godzin szkolenia teoretycznego - min. 30 godzin. 5. Ilość godzin szkolenia praktycznego - min. 30 godzin. 6. Miejsce przeprowadzenia szkolenia - Dobiegniew: 2 osoby, Drezdenko: 4 osoby 7. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń. 8. Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz musi uwzględniać następujące zagadnienia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu na prawo jazdy kat. B - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Szkolenie prowadzone będzie przy wykorzystaniu pojazdów, sprzętu i materiałów zapewnionych przez Wykonawcę w ramach zaoferowanej w ofercie ceny, przy zastrzeżeniu, że praktyczna nauka jazdy ma odbywać się przy wykorzystaniu samochodów marki wykorzystywanej w trakcie egzaminu państwowego. 9. Potencjał techniczny - Wykonawca dostarczy nieodpłatnie na własność każdemu uczestnikowi kursu materiały dydaktyczne: 1. Podręcznik z płytą multimedialną zawierającą cały zakres wiedzy wraz z testami, 2. Zeszyt (notatnik), 3. zestaw piśmienniczy (długopis, ołówek, gumkę). 10. Dodatkowe wymagania - Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu NW. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania i zorganizowania badań wymaganych dla kierowców pojazdów kat. B oraz jednego podejścia do egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów kat. B..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0, 80.58.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część V Kurs opiekun osób starszych z językiem niemieckim (6 osób).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część V Kurs opiekun osób starszych z językiem niemieckim (6 osób) 1. Liczba osób do przeszkolenia - 6 osób 2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., dokładny termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej. 3. Ilość godzin szkolenia -łączny wymiar godzin szkolenia wynosi 160 h, w tym : język niemiecki 60 h, zajęcia praktyczne 48 h, zajęcia teoretyczne 52 h, wg harmonogramu opracowanego i dostosowanego do potrzeb uczestników. 4. Miejsce przeprowadzenia szkolenia -Drezdenko lub Strzelce Krajeńskie. Podczas, gdy zajęcia odbywać się będą w Strzelcach Kraj. Wykonawca zapewni dojazd z Drezdenka do Strzelec Kraj. oraz powrót ze Strzelec Kraj. do Drezdenka dla 3 osób. W przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą w Drezdenku, Wykonawca zapewni dojazd ze Strzelec Krajeńskich do Drezdenka oraz powrót z Drezdenka do Strzelec Krajeńskich dla 4 osób. Koszt dowozu ponosi wykonawca. 5. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń. 6. Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz musi uwzględniać następujące zagadnienia: - Wybrane zagadnienia prawne, - Podstawy psychologii, - Podstawy gerontologii, - Podstawy psychiatrii, - Dietetyka i przygotowywanie posiłków, - Podstawy higieny i pielęgnacji, - Etyka w zawodzie opiekuna - Publiczna służba zdrowia oraz system pomocy społecznej, - Masaż, - Zajęcia praktyczne, - Język niemiecki 7. Potencjał techniczny - wykonawca do realizacji zajęć zobowiązuje się zapewnić każdemu uczestnikowi następujące materiały: zeszyt, długopis, skrypt i podręcznik dotyczący tematyki szkolenia na własność. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu dla uczestników szkolenia (herbata, kawa, soki owocowe, woda mineralna w małych butelkach gazowana i niegazowana, suche ciastka), dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obiadu dla uczestników kursu tj. posiłek jednodaniowy w postaci dania mięsnego. 9. Dodatkowe wymagania - Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu NW. Materiały dydaktyczne oraz miejsce odbywania się zajęć muszą być oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę. Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu kursu, oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0, 80.58.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część VI Kurs Kelner barman (2 osób).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część VI Kurs Kelner barman (2 osób) 1. Liczba osób do przeszkolenia - 2. 2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., dokładny termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej. 3. Ilość godzin szkolenia - min. 90 godz. dydaktycznych, (1 godzina rozumiana jako 45 minut) wg harmonogramu opracowanego i dostosowanego do potrzeb uczestników. 4. Miejsce przeprowadzenia szkoleń - Drezdenko. 5. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń. 6. Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz musi zawierać następujące elementy: Bezpieczeństwo i higiena pracy personelu w bufecie, Higieniczne zasady produkcji, zasady przechowywania surowców i produktów spożywczych, Sprzątanie i utrzymanie czystości w bufecie, Mycie naczyń stołowych, kuchennego sprzętu, maszyn i urządzeń, Polerowanie naczyń i sztućców, Wykonywanie napisów cenowych i reklamowych w bufecie, Eksponowanie artykułów żywnościowych w bufecie, Zabezpieczenie bufetu po zakończeniu pracy, Ocena jakościowa i przechowywanie surowców i produktów spożywczych, Podawanie, nakładanie, dekorowanie potraw garmażeryjnych i barowych, Surowce i produkty do sporządzania dań garmażeryjnych i barowych, Dodatki do potraw garmażeryjnych i barowych, Przyprawy do potraw, Naczynia stołowe i sztućce do potraw, Urządzenia do przechowywania i podgrzewania dań garmażeryjnych i barowych, Mieszanie cocktaili, Napoje cocktailowe, Dekorowanie cocktaili, Przybory i szkło barowe, Parzenie i podawanie kawy, Parzenie i podawanie herbaty, Zimne napoje bezalkoholowe, Surowce do sporządzania naparów kawy i herbaty, Naczynia do sporządzania i podawania zimnych napojów bezalkoholowych, Dobór i serowanie napojów alkoholowych, Rodzaje napojów alkoholowych, Naczynia szklane do serwowania napojów alkoholowych, Serwowanie zamówionych potraw i napojów, Obsługa klienta zgodnie z zasadami savoir-vivre, Rozliczanie z konsumentem, Przyjmowanie i załatwianie skarg i zażaleń, Zasady etyki zawodowej barmana, Dobór formy konwersacji do sytuacji, Planowanie oferty asortymentowej i napojów serwowanych w bufecie, Zamawianie artykułów, przyjmowanie dostaw, Dokumentacja obrotów bufetowych, Kalkulowanie cen potraw i napojów, Dokumentacja finansowa w bufecie, Obsługa kasy fiskalnej, zajęcia praktyczne bezpośrednio u pracodawcy z branzy gastronomicznej na stanowisku kelnera - barmana. 7. Potencjał techniczny - wykonawca do realizacji zajęć zobowiązuje się zapewnić każdemu uczestnikowi następujące materiały: zeszyt, długopis, skrypt i podręcznik dotyczący tematyki szkolenia na własność. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu dla uczestników szkolenia (herbata, kawa, soki owocowe, woda mineralna w małych butelkach gazowana i niegazowana, suche ciastka), dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obiadu dla uczestników kursu tj. posiłek jednodaniowy w postaci dania mięsnego. 9. Dodatkowe wymagania - Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu NW. Materiały dydaktyczne oraz miejsce odbywania się zajęć muszą być oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę. Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu kursu, oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0, 80.58.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Część VII Kurs obsługi kasy fiskalnej (3 osób).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część VII Kurs obsługi kasy fiskalnej (3 osób) 1. Liczba osób do przeszkolenia - 3. 2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej. 3. Ilość godzin szkolenia - min. min. 18 godzin dydaktycznych, (1 godzina rozumiana jako 45 minut) wg harmonogramu opracowanego i dostosowanego do potrzeb uczestników. 4. Miejsce przeprowadzenia szkoleń - Drezdenko. 5. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń. 6. Program szkolenia - powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz musi zawierać następujące elementy: - przepisy Ministra Finansów regulujące stosowanie kas rejestrujących - rodzaje, budowa i zastosowanie kas fiskalnych - rodzaje raportów kasowych, - paragon fiskalny, - operacje kasjera i kierownika - programowanie kasy fiskalnej - praktyczne ćwiczenia sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej. 7. Potencjał techniczny - Wykonawca do realizacji zajęć zobowiązuje się zapewnić każdemu uczestnikowi następujące materiały: zeszyt, długopis, skrypt i podręcznik dotyczący tematyki szkolenia na własność. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu dla uczestników szkolenia (herbata, kawa, soki owocowe, woda mineralna w małych butelkach gazowana i niegazowana, suche ciastka), dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obiadu dla uczestników kursu tj. posiłek jednodaniowy w postaci dania mięsnego. 9. Dodatkowe wymagania - Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu NW. Materiały dydaktyczne oraz miejsce odbywania się zajęć muszą być oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę. Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu kursu, oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0, 80.58.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Część VIII Kurs języka angielskiego (4 osób).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część VIII Kurs języka angielskiego (4 osób) 1. Liczba osób do przeszkolenia - 4. 2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej. 3. Ilość godzin szkolenia - min. 40 godzin dydaktycznych zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika (1 godzina rozumiana jako 45 minut) wg harmonogramu opracowanego i dostosowanego do potrzeb uczestników. 4. Miejsce przeprowadzenia szkoleń - Drezdenko - 1 osoba, Strzelce Kraj. - 2 osoby, Górki Noteckie - 1 osoba. 5. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń. 6. Program szkolenia - powinien być ustalony według testu początkowego, ustalającego poziom zaawansowania uczestnika. 7. Potencjał techniczny - Wykonawca do realizacji zajęć zobowiązuje się zapewnić każdemu uczestnikowi następujące materiały: zeszyt, długopis, skrypt i podręcznik dotyczący tematyki szkolenia na własność. 8. Dodatkowe wymagania -Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu NW. Materiały dydaktyczne oraz miejsce odbywania się zajęć muszą być oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę. Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu kursu, oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0, 80.58.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Część IX Kurs języka niemieckiego (4 osób).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część IX Kurs języka niemieckiego (4 osób) 1. Liczba osób do przeszkolenia - 4. 2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej. 3. Ilość godzin szkolenia - min. 40 godzin dydaktycznych zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika, (1 godzina rozumiana jako 45 minut) wg harmonogramu opracowanego i dostosowanego do potrzeb uczestników. 4. Miejsce przeprowadzenia szkoleń - Drezdenko - 1 osoba, Strzelce Kraj. - 1 osoba, Górki Noteckie - 1 osoba, Gardzko - 1 osoba. 5. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń. 6. Program szkolenia - Program szkolenia ustalony według testu początkowego, ustalającego poziom zaawansowania uczestnika 7. Potencjał techniczny - Wykonawca do realizacji zajęć zobowiązuje się zapewnić każdemu uczestnikowi następujące materiały zeszyt, długopis, skrypt i podręcznik dotyczący tematyki szkolenia na własność. 8. Dodatkowe wymagania -Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu NW. Materiały dydaktyczne oraz miejsce odbywania się zajęć muszą być oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę. Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu kursu, oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0, 80.58.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Część X Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym (5 osób).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część X Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym (5 osób) 1. Liczba osób do przeszkolenia - 5. 2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej. 3. Ilość godzin szkolenia - 60 godzin zajęć na osobę w tym: 45 godz. zajęć teoretycznych i 15 godzin zajęć praktycznych. 4. Miejsce przeprowadzenia szkoleń - Drezdenko lub Strzelce Kraj. 5. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń. 6. Program szkolenia - powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz musi zawierać następujące elementy: część teoretyczną obejmującą: - typy wózków. - budowę wózków. - obsługę wózków. - ładunkoznawstwo. - wiadomości z zakresu bhp. - przepisy z zakresu UDT. Część praktyczną obejmującą: - nauka jazdy i manewrowanie wózkami. - ćwiczenia wymiany butli propan-butan. 7. Potencjał techniczny - Wykonawca do realizacji zajęć zobowiązuje się zapewnić każdemu uczestnikowi następujące materiały: zeszyt, długopis, skrypt i podręcznik dotyczący tematyki szkolenia na własność. 8. Dodatkowe wymagania -Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu NW. Każdy uczestnik kursu otrzyma: - Zaświadczenie ukończenia kursu do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym. Uprawnienie do obsługi wózków jezdniowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0, 80.58.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Część XI Kurs spawania MIG MAG (1 osób).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część XI Kurs spawania MIG MAG (1 osób) 1. Liczba osób do przeszkolenia - 1. 2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej. 3. Ilość godzin szkolenia - min. 146 godzin (26 godz. zajęć teoretycznych i 120 godz. zajęć praktycznych). 4. Miejsce przeprowadzenia szkoleń - Drezdenko, Strzelce Kraj. lub Gorzów Wlkp. 5. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń. 6. Program szkolenia - powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Program szkolenia powinien zawierać w szczególności: - Procesy spajanie i pokrewne spawaniu - Rysunek techniczny w spawalnictwie - Materiały podstawowe - Materiały dodatkowe - Podstawy elektrotechniki - Urządzenia i sprzęt do spawania - Technika i technologia spawania - Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych - Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie - Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowane i uprawnienia spawaczy - Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa - BHP i ppoż. przy pracach spawalniczych - Zajęcia praktyczne: instruktaż wstępny i ćwiczenia 7. Potencjał techniczny - Wykonawca do realizacji zajęć zobowiązuje się zapewnić każdemu uczestnikowi następujące materiały: zeszyt, długopis, skrypt i podręcznik dotyczący tematyki szkolenia na własność. 8. Dodatkowe wymagania -Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu NW. Uczestnik kursu otrzyma: - certyfikat egzaminu spawacza, - książkę spawacza..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0, 80.58.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Część XII Kurs pracowników zabezpieczenia technicznego z zakresem uprawnień: projektowanie i montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4/klasy SA3 i SA4 wg Normy Obronnej NO-04-A004, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwaicji napraw w miejscach ich zainstalowania (1 osoba).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część XII Kurs pracowników zabezpieczenia technicznego z zakresem uprawnień: projektowanie i montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4/klasy SA3 i SA4 wg Normy Obronnej NO-04-A004, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwaicji napraw w miejscach ich zainstalowania (1 osoba) 1. Liczba osób do przeszkolenia - 1. 2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej. 3. Ilość godzin szkolenia - min. 48 godzin zegarowych , tryb kształcenia: kształcenie na odległość przez Internet. 4. Miejsce przeprowadzenia szkoleń - Tryb kształcenia na odległość. 5. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń 6. Program szkolenia - powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Program szkolenia powinien zawierać w szczególności: - podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego - podział i ogólna charakterystyka sygnalizacji zagrożeń - budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu - budowa systemu sygnalizacji pożarowej - budowa systemu telewizji dozorowej - budowa systemu kontroli dostępu - urządzenia i środki mechanicznego zabezpieczenia - projektowanie systemów alarmowych - przebieg prac instalacyjnych i montażowych systemów alarmowych - eksploatacja, konserwacja i obsługa awaryjna systemów alarmowych - warsztat pracy instalatora - kosztorysowanie i kalkulacja kosztów robót - dokumentacja systemów alarmowych - odpowiedzialność projektanta i instalatora systemu 7. Dodatkowe wymagania -Uczestnik kursu otrzyma: Zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, które uprawnia do ubiegania się o wydanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0, 80.58.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Część XIII Kurs kadry i płace (1 osoba).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część XIII Kurs kadry i płace (1 osoba) 1. Liczba osób do przeszkolenia - 1. 2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej. 3. Ilość godzin szkolenia - min. 116 godzin i odbywać się w godzinach popołudniowych. 4. Miejsce przeprowadzenia szkoleń - Gorzów Wlkp. 5. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń. 6. Program szkolenia - powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Program szkolenia powinien zawierać w szczególności: - Klasyfikacja podstawowych podmiotów gospodarczych i usytuowanie w nich działu kadr i płac - Wybrane zagadnienia z prawa pracy - Kadry - Ubezpieczenia społeczne - Płace 7. Potencjał dydaktyczny - Wykonawca do realizacji zajęć zobowiązuje się zapewnić każdemu uczestnikowi następujące materiały: zeszyt, długopis, skrypt i podręcznik dotyczący tematyki szkolenia na własność. 8. Dodatkowe wymagania -Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu NW. Materiały dydaktyczne oraz miejsce odbywania się zajęć muszą być oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę. Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu kursu, oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0, 80.58.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Część XIV Kurs prawo jazdy kategorii B+E (1 osoba).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część XIV Kurs prawo jazdy kategorii B+E (1 osoba) 1. Liczba osób do przeszkolenia - 1. 2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej. 3. Ilość godzin szkolenia - 35 godzi (20 godzi teoretycznych + 15 godzin praktycznych). 4. Miejsce przeprowadzenia szkoleń - Strzelce Kraj. 5. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń 6. Program szkolenia - powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Program szkolenia podstawowego powinien uwzględniać teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu na prawo jazdy kat. B +E - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Szkolenie prowadzone będzie przy wykorzystaniu pojazdów, sprzętu i materiałów zapewnionych przez Wykonawcę w ramach zaoferowanej w ofercie ceny. 7. Potencjał dydaktyczny - Wykonawca do realizacji zajęć zobowiązuje się zapewnić każdemu uczestnikowi następujące materiały: zeszyt, długopis, skrypt i podręcznik dotyczący tematyki szkolenia na własność. 8. Dodatkowe wymagania -Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu NW. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania i zorganizowania badań wymaganych dla kierowców pojazdów kat. B + E oraz jednego podejścia do egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów kat. B+E..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0, 80.58.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Część XV Kurs florystyczny ( 5 osób).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część XV Kurs florystyczny ( 5 osób) 1. Liczba osób do przeszkolenia - 5. 2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej. 3. Ilość godzin szkolenia - min. 120 godzin dydaktycznych, (1 godzina rozumiana jako 45 minut), w tym 20 godzi teoretycznych oraz 100 godzin praktycznych, wg harmonogramu opracowanego i dostosowanego do potrzeb uczestników. 4. Miejsce przeprowadzenia szkoleń - Drezdenko 5. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń 6. Program szkolenia - powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Program szkolenia powinien zawierać w szczególności: Teoria barw i kompozycji Florystyczne zasady kompozycyjne Narzędzia florysty - materiałoznawstwo Materiał roślinny Florystyka okolicznościowa Sztuka układania kwiatów w naczyniach Dekoracje stołów Florystyka ślubna Florystyka żałobna Marketing wyrobów i usług florystycznych Florystyka komunijna Najnowsze trendy florystyczne Duża forma przestrzenna w odniesieniu do otoczenia lub okoliczności Florystyka ślubna Florystyka żałobna Biżuteria floralna Florystyka Adwentu, Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy 7. Potencjał dydaktyczny - Materiały do przeprowadzenia zajęć zapewni Wykonawca. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu dla uczestników szkolenia (herbata, kawa, soki owocowe, woda mineralna w małych butelkach gazowana i niegazowana, suche ciastka), dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obiadu dla uczestników kursu tj. posiłek jednodaniowy w postaci dania mięsnego. 9.Dodatkowe wymagania: Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu NW. Materiały dydaktyczne oraz miejsce odbywania się zajęć muszą być oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę. Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu kursu, oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0, 80.58.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Część XVI Kurs nowoczesne metody strzyżenia i koloryzacji (1 osoba).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część XVI Kurs nowoczesne metody strzyżenia i koloryzacji (1 osoba) 1. Liczba osób do przeszkolenia - 1. 2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2013r., termin będzie ustalony po wyborze jednostki szkoleniowej. 3. Ilość godzin szkolenia - min. min. 60 godzin, wg harmonogramu opracowanego i dostosowanego do potrzeb uczestników. 4. Miejsce przeprowadzenia szkoleń - Strzelce Kraj. lub Gorzów Wlkp. 5. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń. 6. Program szkolenia - powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Program szkolenia powinien zawierać w szczególności: 1. Dwie fryzury długie -strzyżenie symetryczne lub asymetryczne -różne sposoby cieniowania 2. Dwie fryzury średnie -strzyżenie symetryczne lub asymetryczne -bob cieniowany lub klasyczny 3. Dwie fryzury krótkie -strzyżenie klasyczne lub asymetryczne 4. Dwie fryzury męskie -strzyżenie klasyczne lub irokez -cieniowanie włosów średnich 5. Dwie fryzury awangardowe -strzyżenia symetryczne lub asymetryczne -strzyżenia bryłowe lub cieniowane 6. Koloryzacja -dobór koloru do typu urody -rozpoznawanie barw -rozpoznawanie form kolorystycznych -odczytywanie palety barw -analiza włosa przed koloryzacją -dobór preparatów do farbowania 7. Potencjał dydaktyczny - Wykonawca zapewni materiały do przeprowadzenia zajęć. 8. Dodatkowe wymagania -Ubezpieczenie uczestników kursu NW. Materiały dydaktyczne oraz miejsce odbywania się zajęć muszą być oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę. Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu kursu, oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0, 80.58.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

 

 

Dodano: 2013-10-16
Opublikowane przez: Administrator
Informacja o wyborze oferty

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

I. Zamawiający

1. Nazwa:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2. Adres: ul. Kościuszki 31
3. Kod pocztowy: 66-530,
4. Miejscowość: Drezdenko ,
5. Województwo: Lubuskie,

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

 

 

„Zorganizowanie pobytu w kompleksie wypoczynkowym położonym w miejscowości nadmorskiej w województwie zachodniopomorskim w dniach od 25.10.2013 do 27.10.2013"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL

 

III. Wybór oferty

 

Nazwa firmy: SANDRA J. Zalewski & Spółka Sp. J., ul. Wojska Polskiego 3, 72-351 Pogorzelica                                             

Ceny brutto - 21.271,50 zł

 

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest jedyną ofertą w postępowaniu.

 

 

 

 

 

Dodano: 2013-10-03
Opublikowane przez: Administrator
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „Zorganizowanie pobytu w ośrodku lub hotelu dla uczestników projektu p

CPR.272.4.2013

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

 


I. Zamawiający

1. Nazwa:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2. Adres: ul. Kościuszki 31
3. Kod pocztowy: 66-530,
4. Miejscowość: Drezdenko ,
5. Województwo: Lubuskie,

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

 

 

Zorganizowanie pobytu w ośrodku lub hotelu dla uczestników projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku

 

III. Wybór oferty

 

Nazwa firmy: Spółdzielnia Inwalidów „REHABILITACJA” Spółdzielnia Osób Prawnych ul. Bartosza Głowackiego 1 65-301 Zielona Góra

                                                 

Cena brutto – 5.712,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset dwanaście 00/100)

 

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą               z najniższą ceną w postępowaniu.

 

Zestawienie ofert złożonych do 2 sierpnia 2013 r. do godz. 10.00

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena (brutto) PLN

 

1.

 

Spółdzielnia Inwalidów „REHABILITACJA” Spółdzielnia Osób Prawnych ul. Bartosza Głowackiego 1 65-301 Zielona Góra

     5.712,00 zł

 

2.

 

„INTERGRA” Biuro Obsługi Imprez Beata Kaczmarska ul. Jana Długosza 25A/26

60-556 Poznań

     8.900,00 zł

 

3.

 

Pałacyk Łąkomin

Łąkomin 1  66-433 Lubiszyn

      7.999,00 zł 

 

4.

 

Sun Snow&More Sp. z o. o.

ul. Chopina 53 70-450 Szczecin

14.995,00

 

5.

 

New Challenge

ul. Rydlówka 5/113 30-363 Kraków

8.191,00

 

 

Dodano: 2013-08-08
Opublikowane przez: Administrator
Informacja o wyborze oferty

INFORMACJA O WYBORZE OFERTYI. Zamawiający1. Nazwa:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie2. Adres: ul. Kościuszki 31 3. Kod pocztowy: 66-530,4. Miejscowość: Drezdenko ,5. Województwo: Lubuskie,II. Tryb i przedmiot zamówieniaTrybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

„Przewóz osób wraz z zapewnieniem opiekuna w ramach realizacji projektu pod nazwą: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Drezdenku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej"Część I - Strzelce Krajeńskie ul. Kościuszki 28 - Lipie Góry ul. Leśna 4 - Lubicz 14/1Część II - Strzelce Krajeńskie ul. Kościuszki 28 - Drezdenko ul. Kopernika 10 - Drezdenko I Brygady 36Część III - Strzelce Krajeńskie ul. Kościuszki 28 - Rolewice 18Część IV - Dobiegniew ul. Leśna - Pałac Mierzęcin  - Dobiegniew
III. Wybór oferty
Nazwa firmy: Usługi Przewozowe Piotr Tatarzyński, ul. Świerczewskiego 11a 66-540 Stare Kurowo                                                  Ceny zaoferowane za poszczególne części zamówienia:Część I - 4.796,00 złCzęść II - 5.181,00 złCzęść III - 5.951,00 zł      Część IV - 2.425,50 zł
Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest jedyną ofertą w postępowaniu. 

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

w Drezdenku

Izabela Najdek

Dodano: 2013-06-17
Opublikowane przez: Administrator
Aktywny Samorząd 2013

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku uprzejmie informuje, że Powiat Strzelecko - Drezdenecki przystąpił w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2013 roku: 

1)     Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

-       Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

-       Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

b)   Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

-       Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

-       Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c)    Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

-       Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

-       Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

-       Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

-       Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

d)    Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

2)    Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;

Informacje dotyczące możliwości składania wniosków oraz druki wniosków będą dostępne na stronie internetowej www.drezdenko.pcpr.info oraz w siedzibie PCPR Drezdenko ul. Kościuszki 31, w późniejszym terminie.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym Panią Karoliną Poseł pod Nr Tel.  95 - 763 - 70 - 41.

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

mgr Izabela Najdek

 

 

Dodano: 2013-03-13
Opublikowane przez: Administrator
Informacje dot.programu "Aktywny Samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku uprzejmie informuje, że dnia 24 sierpnia 2012 roku w Zielonej Górze podpisano umowę  w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Jadwigę Waleriańczyk – pełnomocnik oraz Alicję Skórnicką – pełnomocnik

a Powiatem Strzelecko – Drezdeneckim reprezentowanym przez  Andrzeja Bajko – Starosta Powiatu oraz Wiesława Pietruszaka – Wicestarosta Powiatu.

Wyżej wymieniony program obejmuje następujące obszary wsparcia:

1.obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2.obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, (element sprzętu komputerowego, który nie jest podstawowym sprzętem komputerowym np. klawiatura brajlowska, klawiatura z większymi klawiszami, dostosowanymi nakładkami i ramkami, mysz pneumatyczna, myszka sterowana głową, urządzenia umożliwiające poruszanie kursorem poprzez ruchy wykonywane głową lub za pomocą mrugania, monitor komputerowy o przekątnej ekranu przekraczającej 24”)

3.obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,

4.obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,

5.obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

6.obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

7.obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za żłobek lub przedszkole).

Druki wniosków będą dostępne na stronie internetowej www.drezdenko.pcpr.info oraz w siedzibie PCPR Drezdenko ul. Kościuszki 31, od dnia 3 – go września bieżącego roku. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2012 roku. W przypadku wniosków nadesłanych droga listowną decyduje data stempla pocztowego.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym Panią Karoliną Poseł pod Nr Tel.  95 – 763 – 70 – 41.

Dodano: 2012-08-27
Opublikowane przez: Administrator
zapytanie ofertowe - dowóz osób

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  na:

Dowóz 14 osób na zajęcia organizowane w ramach projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku w następujących terminach:

- 04 – 08 – 2012 r.,

- 25 – 08 – 2012 r.,

- 29 – 09 – 2012 r.,

- 27 – 10 – 2012 r.,

- 24 – 11 – 2012 r.,

- 08 – 12 – 2012 r.

Jednorazowa trasa przejazdu to około 100 km.

W ofercie prosimy o podanie stawki za 1 km oraz stawki za opłatę postojową (około 6 godzin)

 

Warunki zamówienia:

- przewóz pojazdem o odpowiedniej ilości miejsc

- oferent musi posiadać licencję na przewóz osób, którą należy załączyć do oferty.

Ofertę można przesłać pocztą, e-mailem na adres dorotakowalik.pcpr@wp.pl , faxem (957621247) lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ul. Kościuszki 31.

Termin składania oferty upływa 02 sierpnia 2012 r.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 957637042.

 

 

Dyrektor Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie

Izabela Najdek

 

 

 

 

Dodano: 2012-07-27
Opublikowane przez: Administrator
Zapytanie ofertowe - prowadzenie indywidualnych zajęć z zakresu rozwoju osobistego dla os. niep.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku” Poddziałanie 7.1.2 PO KL, poszukuje osoby do prowadzenia indywidualnych zajęć z zakresu rozwoju osobistego dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe psychologiczne, pedagogiczne lub pokrewne

- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi .

Forma zatrudnienia – umowa zlecenia.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o złożenie oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku, ul. Kościuszki 31 66 – 530 Drezdenko
do dnia 19 lipca 2012 r.

Ofertę można przesłać pocztą, e-mailem na adres dorotakowalik.pcpr@wp.pl , faxem (957621247) lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Drezdenku ul. Kościuszki 31.

Oferta powinna zawierać:

1. CV (w przypadku osób fizycznych) lub referencje

2. Kserokopię dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje

3. Proponowaną stawkę za godzinę zajęć

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych .

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 957637042.

 

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Drezdenku

mgr Izabela Najdek

 

 

Dodano: 2012-07-16
Opublikowane przez: Administrator
Godziny przyjęć Dyrektora PCPR

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie jednostki.

 

Dodano: 2012-06-15
Opublikowane przez: Administrator
zaproszenie do składania ofert - trening umiejętności wychowawczych

W związku z realizacją projektu systemowego pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku” 
Poddziałanie 7.1.2 PO KL, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku zaprasza do składania ofert na prowadzenie treningu umiejętności wychowawczych
z elementami grupy wsparcia dla środowiska rodziców zastępczych,  w ramach umowy zlecenia.

I. Wymagania zamawiającego w związku z przedmiotem zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu umiejętności wychowawczych z elementami grupy wsparcia dla  rodziców zastępczych.

Cykl 36 godzin dla każdej grupy (6 spotkań po 6 godzin). W zajęciach wezmą udział dwie grupy liczące do 10 osób.

Termin zajęć: od lipca do grudnia 2012 r.,  każda grupa 1 raz w miesiącu.

Zakres tematyczny zajęć powinien zawierać:

- analizę osobistych mocnych i słabych stron wychowawczych,

- wpływ własnych doświadczeń na relację rodzic – dziecko,

- trudne aspekty rodzicielstwa zastępczego,

- zapoznanie się z podstawowymi zasadami wychowawczymi,

- jak słuchać, by dziecko do nas mówiło i jak mówić, by dziecko nas słuchało,

- nagrody i kary w wychowaniu,

- jak zachęcić dziecko do współpracy i samodzielności, motywowanie do różnych aktywności,

- rozwiązywanie konfliktów w rodzinie.

 

2. Opracowanie szczegółowego programu zajęć.

3. Prowadzenie dokumentacji, w tym list obecności, programu zajęć
z uwzględnieniem sporządzania dokumentacji fotograficznej.

4. Termin realizacji zajęć: od lipca do grudnia 2012 r.,  każda grupa 1 raz
w miesiącu.

II. Oferta powinna zawierać:

1. CV prowadzącego i doświadczenie

2. Szczegółowy program zajęć zawierający:

- cele zajęć

- szczegółowy zakres tematyczny

- planowane rezultaty

- metody pracy.

3. Stawkę brutto za godzinę zajęciową.

4. Wykaz materiałów do przeprowadzenia zajęć.

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych.

 

III. Inne informacje:

            - sale zajęciowe zapewnia zamawiający,

            - koszty materiałów do przeprowadzenia zajęć zapewnia zamawiający.

 

Ofertę można przesłać pocztą, e-mailem na adres dorotakowalik.pcpr@wp.pl , faxem (957621247) lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Drezdenku ul. Kościuszki 31.

Termin zgłoszenia ofert upływa z dniem: 22 czerwca  2012 r.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Izabela  Najdek

Dodano: 2012-06-14
Opublikowane przez: Administrator
zapytanie ofertowe - psycholog (projekt)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku” Poddziałanie 7.1.2 PO KL, poszukuje psychologa do prowadzenia zajęć grupowych oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób niepełnosprawnych oraz dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe psychologiczne

- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz z rodzicami lub opiekunami osób niepełnosprawnych

Forma zatrudnienia – umowa zlecenia.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o złożenie oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku, ul. Kościuszki 31 66 – 530 Drezdenko
do dnia 18 czerwca 2012 r.

Oferta powinna zawierać:

1. CV (w przypadku osób fizycznych) lub referencje

2. Kserokopię dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje

4. Proponowaną stawkę za godzinę zajęć

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych .

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 957637042.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Drezdenku Izabela Najdek

Dodano: 2012-06-11
Opublikowane przez: Administrator
zaproszenie do składania ofert - zajęcia rozwojowe

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku”  Poddziałanie 7.1.2 PO KL, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć rozwojowych dla młodzieży z rodzin zastępczych,  w ramach umowy zlecenia.

I. Wymagania zamawiającego w związku z przedmiotem zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć rozwojowych dla grupy do 12 osób (młodzież z rodzin zastępczych):

Cykl 52 godzin, w tym 40 godzin w formie wyjazdowej (5 dni po 8 godzin) oraz 12 godzin w formie spotkań stacjonarnych (1 raz w miesiącu po 3 godziny przez 4 miesiące).

Zakres tematyczny zajęć powinien zawierać:

- trening asertywności                         

- rozpoznanie emocji i radzenie sobie ze stresem

- ja i moje relacje z innymi

- autoprezentacja (w tym zajęcia z kamerą, aparatem, mikrofonem).

2. Opracowanie szczegółowego programu zajęć.

3. Prowadzenie dokumentacji, w tym list obecności, programu zajęć z uwzględnieniem sporządzania dokumentacji fotograficznej.

4. Termin realizacji zajęć:

- zajęcia wyjazdowe: lipiec 2012 r.

- zajęcia stacjonarne: wrzesień – grudzień 2012 r.

II. Oferta powinna zawierać:

1.CV prowadzącego i doświadczenie

2.Szczegółowy program zajęć zawierający:

- cele zajęć

- szczegółowy zakres tematyczny

- planowane rezultaty

- metody pracy.

3. Stawkę brutto za godzinę zajęciową.

4. Wykaz materiałów do przeprowadzenia zajęć.

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późń. zm.).

 

III. Inne informacje:

- sale zajęciowe zapewnia zamawiający,

- koszty materiałów do przeprowadzenia zajęć zapewnia zamawiający,

- podczas zajęć w formie wyjazdowej koszty pobytu w ośrodku osoby prowadzącej zajęcia pokrywa Zleceniobiorca.

 

Ofertę można przesłać pocztą, e-mailem na adres dorotakowalik.pcpr@wp.pl , faxem (957621247) lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ul. Kościuszki 31.

Termin zgłoszenia ofert upływa z dniem: 18 czerwca  2012 r.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

Izabela  Najdek

 

 

Dodano: 2012-06-11
Opublikowane przez: Administrator
Dnia 4. maja br. PCPR w Drezdenku będzie nieczynny

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informuję, że dnia 4. maja 2012r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku będzie nieczynne.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Drezdeku

Izabela Najdek

Dodano: 2012-04-05
Opublikowane przez: Administrator
Zaproszenie do składania ofert - zajęcia ruchowe
Zaproszenie do składania ofert - zajęcia ruchowe

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku” 
Poddziałanie 7.1.2 PO KL, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć ruchowych na basenie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,  w ramach umowy zlecenia.

Od kandydata oczekuje się, oprócz wiedzy i doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, przede wszystkim umiejętności do zaktywizowania, zmotywowania, zintegrowania grupy osób o specyficznych problemach i potrzebach.

 

Ilość godzin: 16 godzin zegarowych zajęć ruchowych na basenie oraz 8 godzin zegarowych opieki nad osobami niepełnosprawnymi podczas dojazdu na zajęcia.

 

Oferta powinna zawierać:

1. CV (w przypadku osób fizycznych) lub referencje

3. Kserokopię dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje

4. Proponowaną stawkę za godzinę zajęć

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późń. zm.).

 

Ofertę można przesłać pocztą, e-mailem na adres dorotakowalik.pcpr@wp.pl , faxem (957621247) lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Drezdenku ul. Kościuszki 31.

Termin zgłoszenia ofert upływa z dniem: 04  kwietnia 2012 r.

 

Dodano: 2012-03-27
Opublikowane przez: Administrator
Zaproszenie do składania ofert - ogrodnictwo

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku” 
Poddziałanie 7.1.2 PO KL, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć ogrodniczych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,  w ramach umowy zlecenia.

Od kandydata oczekuje się, oprócz wiedzy i doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, przede wszystkim umiejętności do zaktywizowania, zmotywowania, zintegrowania grupy osób o specyficznych problemach i potrzebach.

Ilość godzin: 24 godziny zajęciowe (godzina zajęciowa = 45 min.)

 

Oferta powinna zawierać:

1. CV (w przypadku osób fizycznych) lub referencje

3. Kserokopię dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje

4. Proponowaną stawkę za godzinę zajęć

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późń. zm.).

 

Ofertę można przesłać pocztą, e-mailem na adres dorotakowalik.pcpr@wp.pl , faxem (957621247) lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ul. Kościuszki 31.

Termin zgłoszenia ofert upływa z dniem: 04  kwietnia 2012 r.

 

Dodano: 2012-03-27
Opublikowane przez: Administrator
Zaproszenie do składania ofert - logopeda

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku” 
Poddziałanie 7.1.2 PO KL, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć logopedycznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,  w ramach umowy zlecenia.

Od kandydata oczekuje się, oprócz wiedzy i doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, przede wszystkim umiejętności do zaktywizowania, zmotywowania, zintegrowania grupy osób o specyficznych problemach i potrzebach.

Ilość godzin: 3 grupy, każda grupa 9 godzin zajęciowych (godzina zajęciowa = 45 min.)

Oferta powinna zawierać:

1. CV (w przypadku osób fizycznych) lub referencje

3. Kserokopię dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje

4. Proponowaną stawkę za godzinę zajęć

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późń. zm.).

Ofertę można przesłać pocztą, e-mailem na adres dorotakowalik.pcpr@wp.pl , faxem (957621247) lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ul. Kościuszki 31.

Termin zgłoszenia ofert upływa z dniem: 04  kwietnia 2012 r.

 

Dodano: 2012-03-27
Opublikowane przez: Administrator
Zaproszenie do składania ofert - dobry gospodarz

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku” 
Poddziałanie 7.1.2 PO KL, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,  w ramach umowy zlecenia.

Od kandydata oczekuje się, oprócz wiedzy i doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, przede wszystkim umiejętności do zaktywizowania, zmotywowania, zintegrowania grupy osób o specyficznych problemach i potrzebach.

Ilość godzin: 3 grupy, każda grupa 18 godzin zajęciowych (godzina zajęciowa = 45 min.)

Oferta powinna zawierać:

1. CV (w przypadku osób fizycznych) lub referencje

3. Kserokopię dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje

4. Proponowaną stawkę za godzinę zajęć

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późń. zm.).

Dopuszcza się składanie ofert dotyczących prowadzenia zajęć dla jednej grupy.

Ofertę można przesłać pocztą, e-mailem na adres dorotakowalik.pcpr@wp.pl , faxem (957621247) lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ul. Kościuszki 31.

Termin zgłoszenia ofert upływa z dniem: 04  kwietnia 2012 r.

 

Dodano: 2012-03-27
Opublikowane przez: Administrator
Zaproszenie do składania ofert - ceramika

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku” 
Poddziałanie 7.1.2 PO KL, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć ceramicznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,  w ramach umowy zlecenia.

Od kandydata oczekuje się, oprócz wiedzy i doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, przede wszystkim umiejętności do zaktywizowania, zmotywowania, zintegrowania grupy osób o specyficznych problemach i potrzebach.

Ilość godzin: 3 grupy, każda grupa 9 godzin zajęciowych zajęć z modelowania ręcznego
 oraz 9 godzin zajęciowych na kole garncarskim (godzina zajęciowa = 45 min.)

Dopuszcza się składanie ofert dotyczących prowadzenia zajęć tylko z modelowania ręcznego lub tylko na kole garncarskim.

 

Oferta powinna zawierać:

1. CV (w przypadku osób fizycznych) lub referencje

3. Kserokopię dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje

4. Proponowaną stawkę za godzinę zajęć

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późń. zm.).

 

Ofertę można przesłać pocztą, e-mailem na adres dorotakowalik.pcpr@wp.pl , faxem (957621247) lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ul. Kościuszki 31.

Termin zgłoszenia ofert upływa z dniem: 04  kwietnia 2012 r.

 

Dodano: 2012-03-27
Opublikowane przez: Administrator
Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  na:

Przewóz 18 osób na trasie Strzelce Kraj. – Gorzów Wlkp. oraz Gorzów Wlkp. – Strzelce Kraj.  – Stare Kurowo – Głęboczek – Trzebicz – Drezdenko
w następujących terminach:


-20.04.2012 wyjazd do Gorzowa Wlkp. godz. 1430, wyjazd
z Gorzowa Wlkp. około godz. 1730,

-11.05.2012 wyjazd do Gorzowa Wlkp. godz. 1430, wyjazd
z Gorzowa Wlkp. około godz. 1730,

-25.05.2012 wyjazd do Gorzowa Wlkp. godz. 1430, wyjazd
z Gorzowa Wlkp. około godz. 1730,

-01.06.2012 wyjazd do Gorzowa Wlkp. godz. 1430, wyjazd
z Gorzowa Wlkp. około godz. 1730,

-15.06.2012 wyjazd do Gorzowa Wlkp. godz. 1430, wyjazd
z Gorzowa Wlkp. około godz. 1730.

 

  

Warunki zamówienia:

-przewóz pojazdem o odpowiedniej ilości miejsc

-oferent musi posiadać licencję na przewóz osób, którą należy załączyć do oferty.

         Złożona oferta powinna zawierać:

-nazwę i adres oferenta

-opis przedmiotu oferty

-wartość oferty brutto

-termin ważności oferty

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwość odroczenia terminu płatności do momentu otrzymania przez Zamawiającego środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego (nie później niż do końca bieżącego roku),  możliwe do uzyskania upusty itp.

Ofertę można przesłać pocztą, e-mailem na adres dorotakowalik.pcpr@wp.pl , faxem (957621247) lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ul. Kościuszki 31.

Termin składania oferty upływa 04 kwietnia 2012 r.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 957637042.

Dodano: 2012-03-27
Opublikowane przez: Administrator
Zapytanie ofertowe - przewóz osób

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Przewóz uczestników projektu pn. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku na niżej wymienionych trasach:

1.Strzelce Krajeńskie – Tuczno – Lubicz : 2 osoby + opiekun, wyjazd ze Strzelec Kraj. w niżej podanych terminach:

-16 kwiecień 2012 r., godzina 1700

-19 kwiecień 2012 r., godzina 1700

-20 kwiecień 2012 r., godzina około 1800

-07 maj 2012 r., godzina 1700

-10 maj 2012 r., godzina 1700

-11 maj 2012 r., godzina około 1800

-21 maj 2012 r., godzina 1700

-24 maj 2012 r., godzina 1700

-25 maj 2012 r., godzina około 1800

-28 maj 2012 r., godzina 1700

-31 maj 2012, godzina 1700

-01 czerwiec 2012 r., godzina około 1800

-14 czerwiec 2012 r., godzina 1700

-15 czerwiec 2012 r., godzina około 1800

2.Strzelce Kraj. – Stare Kurowo – Głęboczek – Trzebicz – Drezdenko : 5 osób + opiekun, wyjazd ze Strzelec Kraj. w niżej podanych terminach:

-16 kwiecień 2012 r., godzina 1700

-19 kwiecień 2012 r., godzina 1700

-07 maj 2012 r., godzina 1700

-10 maj 2012 r., godzina 1700

-21 maj 2012 r., godzina 1700

-24 maj 2012 r., godzina 1700

-28 maj 2012 r., godzina 1700

-31 maj 2012, godzina 1700

-11 czerwiec 2012 r., godzina 1700

-14 czerwiec 2012 r., godzina 1700

 

3. Strzelce Kraj. – Radęcin – Mierzęcin: 2 osoby + opiekun w niżej podanych terminach:

 

-16 kwiecień 2012 r., godzina 1700

-17 kwiecień 2012 r., godzina 1700

-19 kwiecień 2012 r., godzina 1700

-20 kwiecień 2012 r., godzina około 1800

-07 maj 2012 r., godzina 1700

-08 maj 2012 r., godzina 1700

-10 maj 2012 r., godzina 1700

-11 maj 2012 r., godzina około 1800

-21 maj 2012 r., godzina 1700

-22 maj 2012 r., godzina 1700

-24 maj 2012 r., godzina 1700

-25 maj 2012 r., godzina około 1800

-28 maj 2012 r., godzina 1700

-31 maj 2012, godzina 1700

-1 czerwiec 2012 r., godzina około 1800

-11 czerwiec 2012 r., godzina 1700

-12 czerwiec 2012 r., godzina 1700

-14 czerwiec 2012 r., godzina 1700

-15 czerwiec 2012 r., godzina około 1800

4. Strzelce Kraj. – Żółwin – Gościmiec: 2 osoby + opiekun, w niżej podanych terminach:

 

-16 kwiecień 2012 r., godzina 1700

-19 kwiecień 2012 r., godzina 1700

-20 kwiecień 2012 r., godzina około 1800

-07 maj 2012 r., godzina 1700

-10 maj 2012 r., godzina 1700

-11 maj 2012 r., godzina około 1800

-21 maj 2012 r., godzina 1700

-24 maj 2012 r., godzina 1700

-25 maj 2012 r., godzina około 1800

-28 maj 2012 r., godzina 1700

-31 maj 2012 r., godzina 1700

-1 czerwiec 2012 r., godzina około 1800

-14 czerwiec 2012 r., godzina 1700

-15 czerwiec 2012 r., godzina około 1800

Warunki zamówienia:

- przewóz pojazdem o odpowiedniej ilości miejsc

- oferent musi posiadać licencję na przewóz osób, którą należy załączyć do oferty.

Dopuszcza się składanie oferty na wybrane trasy.

Złożona oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta

- opis przedmiotu oferty

- wartość oferty brutto

- termin ważności oferty

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwość odroczenia terminu płatności do momentu otrzymania przez Zamawiającego środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego (nie później niż do końca bieżącego roku), możliwe do uzyskania upusty itp.

Ofertę można przesłać pocztą, e-mailem na adres dorotakowalik.pcpr@wp.pl , faxem (957621247) lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ul. Kościuszki 31.

Termin składania oferty upływa 03 kwietnia 2012 r.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 957637042.

 

Dodano: 2012-03-26
Opublikowane przez: Administrator
Specyfikacja warunków zamówienia

Realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla środowiska rodzin zastępczych i ich otoczenia w ramach projektu systemowego pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej i integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.


Specyfikacja warunków zamówienia publicznego do pobrania.

Dodano: 2011-03-29
Opublikowane przez: Administrator
Informacja o rekrutacji - Psycholog

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku zaprasza do udziału w projekcie pt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku”.

Pobierz informacje

Dodano: 2011-03-03
Opublikowane przez: Administrator
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

"Usługa zakwaterowania, wyżywienia wraz z zabiegami rehabilitacyjnymi dla potrzeb realizacji Projektu Systemowego pod nazwą „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Dokumenty do pobrania:

Dodano: 2010-05-27
Opublikowane przez: Administrator
Zakończenie konkursu na stanowisko Specjalista ds. Rozliczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
INFORMACJA O WYNIKACH NABORUna wolne stanowisko urzędnicze, Specjalista ds. rozliczeń  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku     Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 z 2008 roku, poz. 1458 ) informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Stanul zamieszkała Drezdenko.Uzasadnienie dokonanego wyboru:    Pani Małgorzata Stanul złożyła wymagane dokumenty i spełniła wszystkie niezbędne  wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń.W ocenie komisji , kandydatka posiada dobrą znajomość zagadnień związanych z wakującym stanowiskiem pracy, co poparte jest i wykształceniem i dotychczasowym doświadczeniem zawodowym.Dobrze zaprezentowała swoją wiedzę w części ustnej konkursu otrzymując od komisji 10 pkt na 15 możliwych. Izabela NajdekDyrektor Powiatowego CentrumPomocy Rodzinie w Drezdenku Drezdenko, 03.03.2009 r
Dodano: 2010-02-22
Opublikowane przez: Administrator
Oferty pracy
Ogłoszenie o naborze do pracy na stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku z dnia 23.01.2009 r.
Dodano: 2010-02-22
Opublikowane przez: Administrator

Copyright (C) 2008 by keid.pl