Komunikat:Brak wpisanych komunikatów...
Szczegóły wiadomości
Dot. zamówienia publicznego: Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Modyfikacja i odp. na p

 

                                                                                  Drezdenko, 13 grudnia 2013 r.

 

 

 

                                                                                         Wykonawcy biorący udział

                                                                                        w postępowaniu

 

 

 

Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

 

Pytanie 1

„W ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ, wzorze umowy i formularzach podano tylko datę zakończenia zamówienia jako dzień 31.12.2013 r. Jaki jest faktyczny termin wykonania usługi?"

 

Odpowiedź:

Termin wykonania umowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

Informacja skorygowana w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia 266249 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013

 

Pytanie 2

„Zamawiający przewiduje w pkt . II 1.6 SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu składanie ofert częściowych na zadanie nr 1 i zadanie nr 2 Ta sama osoba nie może być wskazana jako koordynator dla obu zadań, co determinuje konieczność zdecydowania się samodzielnego wykonawcy na ofertowanie tylko jednego zadania. Jaka jest różnica miedzy zadaniami?

Ponieważ zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: Wykonawca poniesie wszelkie koszty i ryzyko związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia tj. m.in. Wykonawca we własnym zakresie organizuje sposób przybycia do miejsca wykonywania zadań i ponosi z tego tytułu wszelkie koszty, istotnym dla oferenta jest wskazanie przez Zamawiającego różnic pomiędzy zadaniami, polegających np. na różnej lokalizacji miejsca zamieszkania rodzin zastępczych do których trzeba systematycznie dojeżdżać."

Odpowiedź:

Celem Zamawiającego jest wybranie dwóch niezależnych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy będą wykonywać podobne zadania ale dla różnych rodzin zastępczych, których liczba nie może przekroczyć 30, wskazanych przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w tym przypadku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku, wyłącznie na terenie powiatu strzelecko - drezdeneckiego.

 

Pytanie 3

„Dla wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale III SIWZ dot. Wiedzy i doświadczenia należy posiadać co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną. Czy można w tym zakresie wykazać doświadczenie w pracy z własnym dzieckiem (dziećmi) i rodziną?"

Odpowiedź:

Nie, ustawodawca wyraźnie określa „doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną...".

 

Pytanie 4

„ Czy w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) należy wskazać cenę za miesięczny okres wykonywania usługi zgodnie z formularzem cenowym (zał. nr 1A do SIWZ), czy też za cały okres trwania zamówienia? Jeżeli za cały okres , to konieczne jest podanie w SIWZ precyzyjnego terminu wykonania usługi (pyt. Nr 1)

Kwestia ceny z zastosowaniem dwóch formularzy nie jest jednoznacznie opisana w rozd. XI SIWZ Opis sposobu obliczania ceny. Zgodnie z rozdz. X.6 SIWZ: Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące ceny/całej oferty/"

 

Odpowiedź:

W formularzu cenowym Wykonawca podaje stawkę za miesięczny okres wykonywania usługi.

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje kwotę netto i brutto za realizację całej usługi przez okres obowiązywania tj. od 01.01.2014 do 31.12.2014

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istnych warunków zamówienia w zakresie pkt III siwz - opis warunk udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

Po modyfikacji opis warunku brzmi następująco:

Przez usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia rozumie się doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.

 

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia  w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

 

 

Termin składania ofert: do 18 grudnia 2013 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 18 grudnia 2013 r. godz. 10.30

 

 

                                                              

 

Dodano: 2013-12-13
Opublikowane przez: Administrator

Copyright (C) 2008 by keid.pl