Komunikat:Brak wpisanych komunikatów...
Szczegóły wiadomości
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-Usługa koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 265335-2013 z dnia 2013-12-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Drezdenko
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 t.j. ze zm.) na terenie powiatu...
Termin składania ofert: 2013-12-16


Numer ogłoszenia: 266249 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 265335 - 2013 data 06.12.2013 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko, woj. lubuskie, tel. 95 7637041, fax. 95 7621247.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
  • W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013..
  • W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.
  • W ogłoszeniu jest: Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale V pkt 5 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - jeśli dotyczy. Uwaga: Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jeśli posiada oryginał) lub podmiot trzeci..
  • W ogłoszeniu powinno być: Pisemne zobowiązanie o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - jeśli dotyczy. Uwaga: Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jeśli posiada oryginał) lub podmiot trzeci.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 10:00,.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2013 godzina 10:00,.

 

 

 

 

Dodano: 2013-12-09
Opublikowane przez: Administrator

Copyright (C) 2008 by keid.pl