Komunikat:Brak wpisanych komunikatów...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Organizacja pobytu integracyjno - zajęciowego

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.drezdenko.kbip.pl


Drezdenko: Organizacja pobytu integracyjno - zajęciowego dla uczestników projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL
Numer ogłoszenia: 240097 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko, woj. lubuskie, tel. 95 7637041, faks 95 7621247.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drezdenko.kbip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja pobytu integracyjno - zajęciowego dla uczestników projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca zapewni: 1) Pobyt w kompleksie wypoczynkowym w miejscowości górskiej położonej w województwie dolnośląskim dla 8 osób, spełniającym następujące warunki: a) pokoje odpowiadające kategorii trzygwiazdkowej b) w kompleksie musi się znajdować : - basen do pływania - basen termalny z jaccuzi - basen z hydromasażem - grota śnieżna - sala dostosowana do przeprowadzenia zajęć z dostępem do Internetu, wyposażona w rzutnik, ekran oraz flipchart - baza rehabilitacyjna 2) Wyżywienie w formie bufetu szwedzkiego - 30.11.2013 r. : kolacja - 01.12.2013 r.: śniadanie, suchy prowiant na wycieczkę krajoznawczą, obiadokolacja - 02.12.2013 r.: śniadanie, obiad, kolacja - 03.12.2013 r.: śniadanie, obiad, kolacja - 04.12.2013 r.: śniadanie, obiad, kolacja - 05.12.2013 r.: śniadanie, obiad, kolacja - 06.12.2013 r.: śniadanie, obiad, suchy prowiant 3) Zakwaterowanie od 30.11.2013 r. od godziny 1600 do 06.12.2013 r. do godziny 1500 w następujących pokojach: - pokój 3 osobowy z osobnymi łóżkami - pokój 1 osobowy - 2 pokoje 2 osobowe z osobnymi łóżkami 4) salę dostosowaną do przeprowadzenia zajęć z dostępem do Internetu, wyposażoną w rzutnik, ekran oraz flipchart w dniach od 02.12.2013 r. do 05.12.2013 r. w godzinach od 1400 do 1800 5) bufet kawowy dla 8 osób w dniach od 02.12.2013 r. do 05.12.2013 r. w godzinach od 1400 do 1800 6) udział w 3 atrakcjach lokalnych: np. wieczorki taneczne, biesiady regionalne itp. 7) zorganizowanie jednodniowej wycieczki krajoznawczej po najbliższej okolicy , z zapewnieniem transportu, biletów wstępu i przewodnika w dniu 01.12.2013. 8) nieograniczoną możliwość korzystania z basenów i atrakcji wodnych 9) trzy zabiegi rehabilitacyjne dziennie w dniach od 01.12.2013 do 06.12.3013 dla każdego uczestnika poprzedzone poradą terapeutyczną. Zabiegi muszą odbywać się do godziny 1300. 10) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia NW uczestników pobytu. 11) Wykonawca zapewni transport uczestników w dniu 30.11.2013 w godzinach przedpołudniowych z Drezdenka do kompleksu wypoczynkowego, w którym odbędzie się pobyt oraz w dniu 06.12.2013 w godzinach popołudniowych z kompleksu wypoczynkowego, w którym odbędzie się pobyt do Drezdenka. Transport musi odbywać się pojazdem klasy turystycznej. 12) Wykonawca zapewni osobę odpowiedzialną za pobyt z ramienia wykonawcy ( organizatora) - osoba do stałej dyspozycji dla uczestników, obecna również podczas podróży z Drezdenka do kompleksu wypoczynkowego oraz z kompleksu wypoczynkowego do Drezdenka. 13) Wykonawca podczas pobytu zorganizuje i przeprowadzi kurs komputerowy: Kurs powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz musi uwzględniać następujące zagadnienia: 1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy z komputerem -Podzespoły bazowe -System Windows -Korzystanie z ekranu Windows za pomocą myszy - pulpit, ikony (Mój komputer, Kosz, Otoczenie sieciowe, Moje dokumenty, itp.) -Przemieszczanie i skalowanie okien na ekranie -Pasek zadań i przycisk Start, uruchamianie programów, tworzenie skrótów na pulpicie -Przeglądanie zawartości dysków -Program graficzny Paint -Narzędzia do rysowania -Operacje na fragmentach rysunków (kopiowanie, przekształcanie, przesuwanie, przenoszenie do innych dokumentów) -Wstawianie napisów w obszarze rysunku -Drukowanie rysunku, ustawianie marginesów, rozmiaru strony i jej położenia -Otwieranie i zapisywanie rysunku - Uruchamianie i instalacja multimediów z nośników danych 2. MS Office Word lub Open Office Writer podstawy -Wprowadzenie do edycji tekstów -Budowa dokumentu -Sposoby poruszania się po dokumencie -Tryby wyświetlania odpowiednie do edycji, czytania z ekranu, wydruku -Tworzenie dokumentów -Nowe dokumenty -Tworzenie dokumentów na podstawie szablonów -Otwieranie istniejących dokumentów -Edycja tekstu -Wpisywanie tekstu zwykłego i symboli specjalnych -Zaznaczanie tekstu -Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie fragmentów dokumentu -Wyszukiwanie i zamiana fragmentów tekstu -Automatyczna korekta tekstu i sprawdzanie błędów 3. Obsług przeglądarek internetowych oraz poczty elektronicznej -Istniejące przeglądarki internetowe -Wyszukiwarki internetowe -Popularne serwery pocztowe -Zakładanie i konfiguracja kont pocztowych -Wysyłanie i odbieranie wiadomości -Konfiguracja i korzystanie z aplikacji MS Outlook 4. Komunikatory internetowe oraz portale społecznościowe -Istniejące komunikatory internetowe -Skype- instalacja oraz użytkowanie -Komunikatory tekstowe -instalacja i użytkowanie -Istniejące portale społecznościwe -Zakładanie kont na portalach -Dodawanie informacji do profilu oraz zdjąć. -Wyszukiwanie znajomych w portalach społecznościowych. Potencjał techniczny - zapewnienie podczas zajęć niezbędnego sprzętu komputerowego spełniającego wymogi BHP w ilości odpowiadającej liczbie uczestników i stanie technicznym z oprogramowaniem gwarantującym odpowiedni poziom kursu dla każdego z uczestników indywidualne stanowisko komputerowe z dostępem do internetu. Zapewnienie materiałów dydaktycznych (skrypt), niezbędne przybory i podręczniki (notes A4, teczka konferencyjna, długopis, zakreślacz). Dodatkowe wymagania - kurs musi być zakończony egzaminem i wydaniem zaświadczenia/dyplom o ukończeniu kursu. Materiały dydaktyczne oraz miejsce odbywania się zajęć muszą być oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę. Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu kursu, oznaczone wg wzoru podanego przez Zleceniodawcę. Ilość godzin kursu: 20 godzin dydaktycznych (4 dni x 5 godzi dydaktycznych), w dniach od 02.12.2013 r. do 05.12.2013 r. od 1400 do 1800..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1, 55.27.00.00-3, 55.30.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne oświadczenia i dokumenty. 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie z zał. Nr 2 do SIWZ. 2) Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale IX pkt 5 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - jeśli dotyczy. Uwaga: Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jeśli posiada oryginał) lub podmiot trzeci. 3) Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. 4) Opis kompleksu wypoczynkowego 5) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 - zgodnie z zał. Nr 2 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy z Wykonawcą w przypadku wystąpienia niżej podanych okoliczności: a) zmiana terminów - w przypadku wystąpienia siły wyższej, (wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach) lub obiektywnych okoliczności wpływających na brak możliwości wykonania zamówienia w określonym czasie, których nie można było przewidzieć i na które strony umowy nie miały wpływu (np. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron) b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT - zmiana, o której mowa może nastąpić jedynie w uzasadnionym przypadku, a w szczególności zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, dotyczących przepisów podatkowych, np. zmiany ustawowe podatku. 2. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie. 3. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drezdenko.kbip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 31, 66 - 530 Drezdenko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 31, 66 - 530 Drezdenko (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 


Copyright (C) 2008 by keid.pl