Komunikat:Brak wpisanych komunikatów...
Statut

Uchwała Nr XIV/82/2012

Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

z dnia  16 stycznia 2012 r.

 

w sprawie:  zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku.

 

 

         Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

 

Rada Powiatu uchwala,

co następujące:

 

§ 1. Uchyla się Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku, stanowiący załącznik do uchwały Nr XII/76/2007 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ( Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 23 listopada 2007 r. Nr 127, poz. 1715 ) i przyjmuje się Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

Załącznik do uchwały Nr XIV/82/2012

Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego

z dnia  16 stycznia 2012 r.

 

 

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W DREZDENKU

 

 

§1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Drezdenku, zwane dalej „Centrum”, działa na podstawie:

1)    Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ),

2)    Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm. ),

3)    Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm. ),

4)    Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ze zm. ),

5)    Niniejszego statutu.

§ 2.1. Centrum jest jednostką budżetową Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

2. Siedzibą Centrum jest ul. Kościuszki 31, 66 – 530 Drezdenko.

3. Centrum używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie”.

 

§ 3. 1. Przedmiotem działalności Centrum jest realizacja zadań własnych powiatu oraz z zakresu administracji rządowej określonych ustawą o pomocy społecznej, ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Centrum pełni rolę Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego, w oparciu o właściwe zarządzenie Starosty Strzelecko – Drezdeneckiego.

 

§ 4. 1. Dyrektor Centrum wykonuje zadania statutowe w ramach planu rzeczowo – finansowego przy pomocy głównego księgowego i podległych pracowników oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Centrum.

 

 

 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.

3. Dyrektor Centrum dokonuje czynności prawnych w imieniu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.

4. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Do czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Zarządu Powiatu.

 

§ 5. Szczegółową strukturę organizacyjną Centrum oraz zakres zadań pracowników określa Dyrektor Centrum w regulaminie organizacyjnym.

 

§ 6. Do zadań Dyrektora Centrum należy w szczególności:

1)    Reprezentowanie Centrum na zewnątrz,

2)    Racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Centrum,

3)    Opracowywanie planów działania Centrum i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,

4)    Przekazywania Staroście informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Centrum.

§ 7. Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

 

 

 

 

 


Copyright (C) 2008 by keid.pl