Komunikat:Brak wpisanych komunikatów...
Uchwały i zarządzenia 2012

  

 

Zarządzenie Nr 1 /2012

Dyrektora Powiatowego Centrum

 Pomocy Rodzinie w Drezdenku

z dnia 27 marca  2012 r.

 

 

w sprawie: przyznawania dofinansowań do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2012 roku.

 

 

                    Na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. Nr 230 z 2007 r., poz. 1694 ) oraz  § 5 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku

 

zarządzam, co następuje:

 

§1. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych przyznawane będzie:

1.   dzieciom niepełnosprawnym do 16 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym w wieku 16 – 24 lat uczącym się i niepracującym bez względu na stopień niepełnosprawności,

2.   dorosłym osobom niepełnosprawnym posiadającym znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

 

§ 2. Ustalam obniżenie kwot dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla dorosłych osób niepełnosprawnych, o których mowa w §1 ust.2 o 15 % kwot wynikających z § 6 ust. 1 cytowanego na wstępie rozporządzenia.

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Drezdenku

 mgr Izabela Najdek

 

 


 

 

 

 

Zarządzenie Nr 2 /2012

Dyrektora Powiatowego Centrum

 Pomocy Rodzinie w Drezdenku

z dnia 04 kwietnia  2012 r.

 

 

 

w sprawie: ustalenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku dzień 4 maja 2012 dniem wolnym od pracy.

 

 

Na podstawie § 8 ust. 5 Regulaminu Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ( Zarządzenie Nr 11/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku z dnia 12 października 2009 roku ) oraz  § 5 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ( Uchwała Nr 82/12 Zarządu Powiatu Strzelecko–Drezdeneckiego w Strzelcach Kraj. Z dnia 13 stycznia 2012 roku )

 

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku dzień 4 maja 2012 roku dniem wolnym od pracy.


 

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Drezdenku

 mgr Izabela Najdek

 

 

 


 

 

 

Zarządzenie Nr 3 /2012

Dyrektora Powiatowego Centrum

 Pomocy Rodzinie w Drezdenku

z dnia 12 kwietnia  2012 r.

 

 

 

 w sprawie: wprowadzenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.

 

 

                    Na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.) oraz  § 5 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ( Uchwała Nr 82/12 Zarządu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w Strzelcach Kraj. Z dnia 13 stycznia 2012 roku );

 

 

zarządzam, co następuje:

 

 

 

§1. Wprowadza się zasady przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Drezdenku

 mgr Izabela Najdek 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2012 Dyrektora

 Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie

 w Drezdenku z dnia 12 kwietnia 2012 r.

 

 

Zasady przyznawania dofinansowań ze środków PFRON w 2012 r.

 

1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Ustala się wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w aparaty słuchowe:

a) dla niepełnosprawnych dzieci: do 2250,00 zł

b)dla dorosłych  osób niepełnosprawnych posiadających ważne orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne:
do 1248,00zł

c)   dla dorosłych  osób niepełnosprawnych posiadających ważne orzeczenie
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne:
do 780,00 zł

d)     dla dorosłych  osób niepełnosprawnych posiadających ważne orzeczenie
o lekkim stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne:
do 468,00zł

 

2.   Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

Ustala się wysokość dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego

a)   do 60 %  dla osób niepełnosprawnych posiadających ważne orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne  oraz dla dzieci posiadające orzeczenie
o  niepełnosprawności u osób do 16 roku życia,

b)  do 40 %  dla osób niepełnosprawnych posiadających ważne orzeczenie
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

c)  wnioski osób z lekkim stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym zostaną rozpatrzone negatywnie.

 

3.  Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się  mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

-  posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne  oraz dzieci posiadające orzeczenie o  niepełnosprawności u osób do 16 roku życia, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej porozumiewanie się.

 

 

Wysokość dofinansowania:

- do 80% kosztów zadania, ale nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,

- ustala się maksymalne dofinansowanie   do zakupu

a) zestawu komputerowego lub laptopa do 3500 zł

b) programu komputerowego, dostosowanego do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności do 1500 zł

 

O dofinansowanie do zestawu komputerowego lub laptopa mogą ubiegać się niepełnosprawne dzieci powyżej 4 roku życia oraz dorosłe osoby niepełnosprawne  w wieku aktywności zawodowej:

a)   z dysfunkcją słuchu

b)   z dysfunkcja mowy

c)   z dysfunkcją wzroku

d)   z autyzmem

e)   z upośledzeniem umysłowym

f)    z porażeniem mózgowym

g)   poruszające się na wózku inwalidzkim

h)   leżące

W przypadku dzieci poniżej 6 roku życia niezbędne jest potwierdzenie potrzeby likwidacji barier w komunikowaniu się przez specjalistyczny ośrodek, np. poradnię psychologiczno – pedagogiczną, pod opieką której dziecko się znajduje.

 

4.  Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych

 

O dofinansowanie likwidacji barier technicznych   mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

-  posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne  oraz dzieci posiadające orzeczenie o  niepełnosprawności u osób do 16 roku życia, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

 

Dofinansowaniu nie podlega sprzęt gospodarstwa domowego.

 

5. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

 

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych  mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:
-
 posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne  oraz dzieci posiadające orzeczenie o  niepełnosprawności u osób do 16 roku życia, które są:

a) osobami niewidzącymi lub niedowidzącymi

b) osobami poruszającymi się za pomocą sprzętu ortopedycznego (m.in. kule, wózek inwalidzki, balkonik, proteza)

c)  osobami leżącymi,

 

 

6.   Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystki osób niepełnosprawnych.

Ustala się dofinansowanie do 60%, lecz nie więcej niż 1500,00 zł na jedno zadanie.

 

 

Pozostałe uwarunkowania i wymogi określa rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PPRON (Dz. U. z 2002r. Nr 96 poz.861 ze zm.), Zarządzenie Nr 9 /2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania zasad dofinansowania ze środków PFRON sportu, kultury, turystyki
i rekreacji osób niepełnosprawnych oraz Zarządzenie Nr 1 /2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku z dnia 27 marca 2012 r.
w sprawie przyznawania dofinansowań do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2012 roku.

 

 


 

 

 

Zarządzenie Nr 4 /2012

Dyrektora Powiatowego Centrum

 Pomocy Rodzinie w Drezdenku

z dnia 19 kwietnia  2012 r.

 

 

 

w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 1 /2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyznawania dofinansowań do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2012 roku  oraz Zarządzenia Nr 3 /2012 Dyrektora Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Drezdenku z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.

 

 

                    Na podstawie  § 5 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ( Uchwała Nr 82/12 Zarządu Powiatu Strzelecko     – Drezdeneckiego w Strzelcach Kraj. Z dnia 13 stycznia 2012 roku )

 

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Uchylam z dniem 19 kwietnia 2012 roku  Zarządzenie Nr 1 /2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyznawania dofinansowań do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2012 roku  oraz Zarządzenie Nr 3 /2012 Dyrektora Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Drezdenku z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.

 

 

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Drezdenku

 mgr Izabela Najdek

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Z a r z ą d z e n i e   nr  5 /2012
 
Dyrektora Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Drezdenku

z dnia 24 kwietnia 2012r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2008 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku z dnia 02 grudnia 2008r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

 

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości  (tj. D.U. rok 2009 nr 152 poz. 1223 ze zm.) i szczególnych ustaleń zawartych  w art. 17 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157. poz. 1240 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm.),

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu nr 14/2008 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku z dnia 02 grudnia 2008r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości wprowadza się następujące zmiany:

1.      uchyla się załącznik nr 3a Zakładowy plan kont w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku i na to miejsce wprowadza się załącznik nr 3a w brzmieniu ustalonym załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.      uchyla się załącznik nr 4 Instrukcja kontroli i obiegu dokumentów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku i na to miejsce wprowadza się załącznik nr 4 w brzmieniu ustalonym załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Głównemu księgowemu oraz Specjaliście do spraw rozliczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Drezdenku

 nr 5/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

 

 

Księgi rachunkowe

§ 1

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont opracowany na podstawie planu kont stanowiącego załącznik nr 3 do „rozporządzenia".

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej obejmuje następujące konta:

 

Konta bilansowe:
Zespół 0- Majątek trwały 
 • 011 Środki trwałe
 • 013 Pozostałe środki trwałe
 • 020 Wartości niematerialne i prawne
 • 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • 072 Umorzenie pozostałych środków, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych
 • 080 Środki trwałe w budowie(inwestycje)

 

Zespół 1- Środki pieniężne i rachunki bankowe

 • 130 Rachunek bieżący jednostki
 • 135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia
 • 101 Kasa

 

Zespół 2- Rozrachunki i roszczenia

 • 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
 • 222 - Rozliczenie dochodów budżetowych
 • 223 Rozliczenie wydatków budżetowych
 • 225 Rozrachunki z budżetami
 • 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
 • 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
 • 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami
 • 240 Pozostałe rozrachunki
 • 245 Wpływy do wyjaśnienia

 

Zespół 4- Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

 • 400 Amortyzacja
 • 401 Zużycie materiałów i energii
 • 402 - Usługi obce
 • 403 - Podatki i opłaty
 • 404 - Wynagrodzenia
 • 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 • 409 - Pozostałe koszty rodzajowe

 

Zespół 7- Przychody dochody i koszty

 • 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych
 • 750 Przychody finansowe
 • 761 Pozostałe koszty operacyjne
 • 770 - Zyski nadzwyczajne
 • 771 - Straty nadzwyczajne

 

Zespół 8- Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

 • 800- Fundusz jednostki
 • 810- Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje
 • 851- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • 853- Fundusze celowe
 • 860- Wynik finansowy

 

Konta pozabilansowe

 • 975-Wydatki strukturalne
 • 980- Plan finansowy wydatków budżetowych
 • 998-Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
 • 999- Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat.

 

§ 2

 

Ogranicza się wykaz kont, określony w załączniku Nr 3 do „rozporządzenia", o konta:

014 - Zbiory biblioteczne

015 - Mienie zlikwidowanych jednostek

016 - Dobra kultury

017 - Uzbrojenie i sprzęt wojskowy

030 - Długoterminowe aktywa finansowe

073 - Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe

077 - Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego

080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)

131 - Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych

132 - Rachunek dochodów jednostek budżetowych

134 - Kredyty bankowe

135 - Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia

136 - Rachunek państwowych funduszy celowych

137-Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

138 - Rachunek środków europejskich

139 - Inne rachunki bankowe

140 - Krótkoterminowe aktywa finansowe

141 - Środki pieniężne w drodze

221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych

224 - Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich

226 - Długoterminowe należności budżetowe

227 - Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich

228-Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

230 - Rozliczenia z budżetem środków europejskich

290 - Odpisy aktualizujące należności

300 - Rozliczenie zakupu

310 - Materiały

330 - Towary

340 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów

490 - Rozliczenie kosztów

500 - Koszty działalności podstawowej

530 - Koszty działalności pomocniczej

550 - Koszty zarządu

580 - Rozliczenie kosztów działalności

600 - Produkty gotowe i półfabrykaty

620 - Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów

640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów

700 - Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia

730 - Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu

740 - Dotacje i środki na inwestycje

751 - Koszty finansowe

760 - Pozostałe przychody operacyjne

820 - Rozliczenie wyniku finansowego

840 - Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

855 - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

870 -Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy

 

w związku z tym, iż służą one do księgowania operacji gospodarczych nie występujących w jednostce.

§ 3

 

Uzupełnia się plan kont, o którym mowa w § l o wykaz kont ksiąg pomocniczych, prowadzonych do poszczególnych kont księgi głównej.

Księgi pomocnicze tworzy się do następujących kont księgi głównej:

 

Konto 011 - Środki trwałe według księgi inwentarzowej środków trwałych (ewidencja ilościowo-wartościowa). Księga prowadzona jest w sposób chronologiczny dla wszystkich środków trwałych, z podziałem na grupy odpowiadające KŚT, w której ujmuje się zwiększenia i zmniejszenia środków trwałych (w jednostkach naturalnych i pieniężnych) oraz odpisy umorzeniowe poszczególnych obiektów; jest to zarazem ewidencja analityczna do konta 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". W ewidencji tej określa się osoby lub komórki organizacyjne, którym powierzono środki trwałe.

 

Konto 013 - Pozostałe środki trwałe według księgi inwentarzowej pozostałych środków trwałych, w której ujmuje się zwiększenia i zmniejszenia pozostałych środków trwałych (ewidencja ilościowo -wartościowa), poza tymi, które są ujmowane wyłącznie w ewidencji ilościowej.

 

Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne według zasad analogicznych dla środków trwałych.

 

Konto 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" według zasad podanych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Konto 072 " Umorzenie pozostałych środków, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych"- Konto służy do ewidencji umorzenia aktywów i wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 3500 zł włącznie.

 

Konto 101 - Kasa: raporty kasowe prowadzone dla: działalności podstawowej, działalności socjalnej, dla środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Konto 130 - Rachunek bieżący jednostek budżetowych:

      1) karty wydatków prowadzone według klasyfikacji budżetowej,

      2) karty dochodów prowadzone według klasyfikacji budżetowej.

 

Konto 135 - Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia:

1.karty wydatków finansowych z rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz

2. karty wydatków z rachunku Starostwa Powiatowego przeznaczonego na środki PFRON

 

Konto 201 -„Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami" według rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami

 

Konto  222„Rozliczenie dochodów  budżetowych"  służy do rozliczenia u zrealizowanych prze jednostkę budżetową dochodów budżetowych.

Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych, lecz nie przelanych do budżetu.

Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nie przelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.

Na stronie Wn ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w korespondencji z kontem 130

Na stronie Ma ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na podstawie sprawozdań budżetowych

 

Konto  223„Rozliczenie wydatków  budżetowych"  służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich.

 

Konto 225 - „Rozrachunki z budżetami" według poszczególnych tytułów rozrachunków z budżetem

 

Konto 231 - „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" według pracowników jednostki i innych osób fizycznych, wobec których zostały naliczone wynagrodzenia lub świadczenia rzeczowe zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do wynagrodzeń- imienne karty wynagrodzeń pracowników i innych osób otrzymujących wynagrodzenie

 

Konto 234 - „Pozostałe rozrachunki z pracownikami" służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia.

Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności:

1) wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające jednostkę;

2) należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych;

3) należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód;

4) zapłacone zobowiązania wobec pracowników.

Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności:

1) wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki;

2) rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych;

3) wpływy należności od pracowników.

Zaliczki wypłacone pracownikom w walutach obcych można ujmować, do czasu ich rozliczenia, w równowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań według tytułów rozrachunków.

Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec pracowników.

 

Konto 229 -„Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne" według poszczególnych tytułów i podmiotów rozrachunków

 

Konto 245 -  „Wpływy do wyjaśnienia"- na koncie tym ewidencjonuje się wpłacone, a niewyjaśnione kwoty należności z tytułu dochodów budżetowych.

Na stronie Wn ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty, natomiast na stronie Ma ujmuje się w szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat.

Konto może wykazywać saldo Ma oznaczające stan niewyjaśnionych wpłat.

Konto 400 „Amortyzacja"

Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.

Na stronie Wn tego konta ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma - ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik finansowy.

Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.

Konto 401 „Zużycie materiałów i energii"

Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu.

Na stronie Wn tego konta ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, a na stronie Ma - ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii oraz na dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860.

Koszty ujmowane na koncie 401 powinny odpowiadać - w zakresie zużycia energii - kosztom klasyfikowanym w § 426 „Zakup energii", a w zakresie zużycia materiałów - kosztom klasyfikowanym w paragrafie wydatków 421 „Zakup materiałów i wyposażenia",

Konto 402 „Usługi obce"

Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności podstawowej jednostki.

Na stronie Wn tego konta ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma - ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych na konto 860.

Koszty ewidencjonowane na koncie 402 obejmują w szczególności koszty klasyfikowane w paragrafach:

428 „Zakup usług zdrowotnych",

430 „Zakup usług pozostałych",

435 „Zakup usług dostępu do sieci Internet",

436 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej",

437 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej",

Konto 403 „Podatki i opłaty"

Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatków akcyzowego, od nieruchomości i od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłat: notarialnej, skarbowej i administracyjnej.

Na stronie Wn tego konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma - zmniejszenie poniesionych kosztów, oraz na dzień bilansowy - przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860.

Ewidencja prowadzona na koncie nie obejmuje kosztów klasyfikowanych w § 443 „Różne opłaty i składki" z tytułu kosztów ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Koszty te zostały wymienione w opisie konta 409, jako operacje ujmowane na tym koncie.

Konto 404 „Wynagrodzenia"

Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na stronie Wn tego konta ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom fizycznym wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na listach płac).

Na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zaewidencjonowanych kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.

Na koncie 404 ujmowane są w zależności od rodzaju jednostki wynagrodzenia osobowe klasyfikowane w paragrafach wydatków 401-403, dodatkowe wynagrodzenie roczne, honoraria i wynagrodzenia bezosobowe klasyfikowane w § 417

Konto 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"

Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.

Na stronie Wn tego konta ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.

Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia społecznego i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, a na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.

Na koncie 405 ujmuje się koszty odpowiadające paragrafom wydatków:

302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń",

411 „Składki na ubezpieczenia społeczne",

412 „Składki na Fundusz Pracy",

444 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych".

 

Konto 409 - „Pozostałe koszty rodzajowe"

Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach 400-405. Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za używanie samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy z tytułu wypadków przy pracy oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych.

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ich zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na konto 860.

 

Konto 720 - „Przychody z tytułu dochodów budżetowych" z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków

 

Konto 750 - „Przychody finansowe", na którym ewidencjonuje się przychody finansowe (m.in. odsetki od środków na rachunku bankowym).

Na stronie Ma ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, w szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe.

W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn konta 750). Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.

 

Konto 770 - „Zyski nadzwyczajne"

Konto 770 służy do ewidencji dodatnich skutków finansowych zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

Na stronie Ma konta 770 ujmuje się w szczególności przyznane lub otrzymane odszkodowania dotyczące zdarzeń losowych. Na stronie Wn konta 770 ujmuje się korekty (zmniejszenia) uprzednio zaksięgowanych zysków nadzwyczajnych.

W końcu roku obrotowego przenosi się zyski nadzwyczajne na stronę Ma konta 860 (Wn konto 770).

Na koniec roku obrotowego konto 770 nie wykazuje salda.

 

Konto 771- „Straty nadzwyczajne"

Konto 771 służy do ewidencji ujemnych skutków finansowych zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

Na stronie Wn konta 771 ujmuje się poniesione straty nadzwyczajne, a w szczególności szkody spowodowane zdarzeniami trudnymi do przewidzenia, następującymi poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanymi z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

Na stronie Ma konta 771 ujmuje się korekty (zmniejszenia) strat nadzwyczajnych.

W końcu roku obrotowego przenosi się straty nadzwyczajne na stronę Wn konta 860 (Ma konto 771).

Na koniec roku obrotowego konto 771 nie wykazuje salda.

 

Konto 800 - „Fundusz jednostki" według tytułów zwiększeń i zmniejszeń funduszu wymienionych w zestawieniu zmian w funduszu jednostki

Konto 851 - „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" według

1.      źródeł zwiększeń i kierunków wykorzystania funduszu

2.      poniesionych kosztów przez poszczególne rodzaje działalności socjalnej

3.      przychodów uzyskanych przez poszczególne rodzaje działalności socjalnej.

 

Konto 853 - „Fundusze pozabudżetowe" (PFRON)

1) karty dochodów według poszczególnych rodzajów działalności

2) karty kosztów według poszczególnych rodzajów działalności.

 

Konto 860 - „Wynik finansowy" służy do ustalania wyniku finansowego jednostki. Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn - stratę netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, na konto 800.

§ 4

 

Ustala się, iż jednostka nie będzie dokonywała rozliczeń międzyokresowych kosztów, o których mowa w przepisach art. 39 ustawy o rachunkowości.

§ 5

 

Ustala się zakres zdarzeń gospodarczych, które mogą być dokumentowane dowodami wewnętrznymi wystawionymi przez pracowników centrum:

l. Rozliczenie zaliczki.

2. Rozliczenie kosztów podróży służbowej.

3. Likwidacja środka trwałego.

4. Polecenia księgowania do dokonywania obowiązujących przeksięgowań, korygowania poprzednich zapisów.

 

§ 6

 

Faktury dotyczące zdarzeń miesiąca sprawozdawczego wpływające do jednostki po zakończeniu tego miesiąca, lecz nie później niż do dnia 03 następnego miesiąca są ujmowane w ewidencji miesiąca sprawozdawczego.

 

§ 7

 

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

 

§ 8

 

Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy".

 

Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat przedstawionym w załączniku 8 do „rozporządzenia" składa się:

-wynik z działalności operacyjnej,

-wynik brutto.

 


Copyright (C) 2008 by keid.pl