Komunikat:Brak wpisanych komunikatów...
Zarządzenia 2013

Z a r z ą d z e n i e   nr  7/2013

 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Drezdenku

z dnia 23 grudnia 2013r.

 

w  sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych i środków pieniężnych w kasie.

 

 

§ 1

Na podstawie przepisów art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości  (tj. Dz. U. z 2009r. nr 152, poz 1223 z późn. zm.) zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej środków trwałych ewidencjonowanych na kontach 011 „Środki trwałe" oraz 013 „Pozostałe środki trwałe" znajdujących się na stanie jednostki, a także środków pieniężnych w kasie.

 

§ 2

Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury, według stanu ewidencyjnego na dzień 31 grudnia 2013 r. w terminie od 31 grudnia 2013r. do 15 stycznia 2014r.

§ 3

Inwentaryzację przeprowadzi Komisja inwentaryzacyjna w składzie:

1.     Elżbieta Nowak - przewodniczący

2.     Karolina Poseł - członek

§ 4

Członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej odpowiadają za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.

 

§ 5

Ostateczne rozliczenia wyników inwentaryzacji powinno nastąpić nie później niż do 15 stycznia 2014r.

 

                                                             Dyrektor

                                                              Powiatowego Centrum

                                                                Pomocy Rodzinie w Drezdenku

                                                         Izabela Najdek

 


 

Zarządzenie Nr 6/2013

Dyrektora Powiatowego Centrum

 Pomocy Rodzinie w Drezdenku

z dnia 08 kwietnia  2013 r.

 

w sprawie pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku.

 

 

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ( Uchwała Nr 82/12 Zarządu Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w Strzelcach Kraj. Z dnia 13 stycznia 2012 roku )

 

zarządzam, co następuje

 

§ 1. Ustala się, że w dniu  02 maja 2013 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku będzie nieczynne.

                  

§ 2.   Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania

 

                                                                Dyrektor

                                                              Powiatowego Centrum

                                                                Pomocy Rodzinie w Drezdenku

                                                         Izabela Najdek

 


 

Zarządzenie Nr 5/2013

Dyrektora Powiatowego Centrum

 Pomocy Rodzinie w Drezdenku

z dnia 5 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej oraz jej regulaminu pracy

 

         Na podstawie art. 19, 20 i 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję przetargową w składzie:

  • Alicja Krajewska - przewodniczący,
  • Anna Naumczyk - zastępca przewodniczącego,
  • Dorota Juzenko - sekretarz,
  • Elżbieta Nowak - członek,
  • Dorota Kowalik - członek.

 

§ 2.1. Przedmiotem prac komisji są wszystkie zamówienia publiczne prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.2.         Komisja przetargowa w ww. składzie jest zespołem pomocniczym  powołanym do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny złożonych ofert.

2.3.         Komisja przetargowa w szczególności przedstawia propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także występuje z wnioskiem                             o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

§ 3. Powołana komisja przetargowa ma charakter stały.

 

§ 4. Komisja przetargowa wykonuje swoje zadania w minimum trzyosobowym składzie. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, w przypadku jego nieobecności zastępca. W przypadku nieobecności przewodniczącego i zastępcy pracami komisji kieruje sekretarz.

 

§ 5. Zasady pracy powołanej komisji przetargowej określa regulamin stanowiący załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6. Komisja przetargowa z przebiegu swojej pracy sporządza, wynikającą z przepisów prawa, odpowiednią dokumentację.

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                              Dyrektor

                                                              Powiatowego Centrum

                                                                                        Pomocy Rodzinie w                                                                                           Drezdenku

                                                         Izabela Najdek

 

 


 

                                                     Zarządzenie Nr 4/2013

Dyrektora Powiatowego Centrum

 Pomocy Rodzinie w Drezdenku

z dnia 5 kwietnia 2013 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych powyżej 14.000 euro w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku

 

 

         Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 ze zm.)

 

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Wprowadza się regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej 14.000 euro w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku stanowiący załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku do zapoznania się i stosowania w/w regulaminu.

2. Wykonanie zarządzenia w części dotyczącej ust. 1 powierza się kierownikom działów.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                Dyrektor

                                                              Powiatowego Centrum

                                                                Pomocy Rodzinie w Drezdenku

                                                         Izabela Najdek

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2013

Dyrektora Powiatowego Centrum

 Pomocy Rodzinie w Drezdenku

z dnia 5 kwietnia 2013 roku

 

REGULAMIN

UDZIELANIA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH POWYŻEJ 14000 EURO

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W DREZDENKU

 

§1. Zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy, usługi prowadzone są zgodnie                       z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 ze zm.)

§2. Warunkiem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne jest:

a)      wystąpienie Kierownika działu do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Drezdenku z wnioskiem o zamówienie publiczne  (załącznik nr 2 do regulaminu),

b)      przedłożenie zaakceptowanego wniosku o zamówienie publiczne Kierownikowi Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie.

§3. Lista przewidzianych do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w poszczególnych trybach powinna zawierać co najmniej minimalną ilość wykonawców, wynikającą z przepisów ustawy.

§4. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku powołuje stałą komisję przetargową do wyboru wykonawcy do realizacji zamówienia publicznego. Zasady pracy komisji określa odrębny regulamin.

§5. Zamówienia podlegają rejestracji w wykazie zamówień publicznych (załącznik nr 3                 do regulaminu) prowadzonym w Dziale Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku .

§6.1. Niezwłocznie po uchwaleniu budżetu sporządza się plan zamówień publicznych na dany rok budżetowy. Plan ten sporządza Dział Organizacyjny w oparciu o pisemne informacje przedłożone przez kierowników poszczególnych działów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku , według wzoru stanowiącego (załącznik nr 1 regulaminu).

     2. Plan zamówień może ulec zmianom w zależności od potrzeb, sytuacji finansowej             i zmian w budżecie jednostki.   

§7. Wykaz załączników do regulaminu:

a)      załącznik nr 1 - plan zamówień publicznych,

b)      załącznik nr 2 - wniosek o zamówienie publiczne,

c)załącznik nr 3 -  wykaz zamówień publicznych.

 

                                                                           Załącznik nr 1

                                                                                                                 do Regulaminu udzielania

                                                                                                                                                                                            zamówień publicznych powyżej 14000 euro

 

 

 

                   PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  NA ROK ......................

 

 

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

(opis ogólny)

 

Symbol ze wspólnego słownika zamówień

CPV

 

Proponowany tryb postępowania

 

Zamówienie nowe/ kontynuowane

(nr decyzji lub umowy)

 

Wymagany termin realizacji

 

Ustalona wartość szacunkowa zamówienia

netto

 

Ustalona wartość szacunkowa zamówienia

brutto

 

Pozycja planu finansowego/źródło finansowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu udzielania

                                                                                                          zamówień publicznych powyżej  14000 euro

 

...........................................                                                       ............................    

    (Nazwa komórki organizacyjnej)                                                                                                          (data)

 

WNIOSEK

O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 

1. ...................................... zwraca się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania  na wybór Wykonawcy na: dostawę, usługę, robotę budowlaną: .......................................................... .......................... symbol ze wspólnego słownika zamówień publicznych CPV:.....................

2. Szacunkowa wartość zamówienia bez podatku VAT wynosi ............................................... zł, co stanowi .............................. euro, według kursu ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów.

3. Źródło finansowania ..........................................................................................

.........................................................................................................................

4. Proponowany termin realizacji zamówienia ...............................................................

5.Uzasadnienie...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Proponowany tryb (uzasadnienie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych) ......................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                    ....................................................

                                                                                    (podpis i pieczątka pracownika)

I.                   Opinia Głównej Księgowej w zakresie zabezpieczenia środków finansowych: ...............................................................................................................................................................................................................................

II.                Opinia Radcy Prawnego o zgodności przedstawionych propozycji z ustawą Prawo zamówień publicznych: ................................................................................................................................................................................................................................

             Uwagi - zalecenia:

             .................................................................................................................

 

 

...................................

                                                                                                                                  (podpis Dyrektora PCPR)                                                       

 

Załącznik nr 3

                                                                                                                                                                                       do Regulaminu udzielania

                                                                                                                                                                                                  zamówień publicznych powyżej 14000 euro

 

 

 

WYKAZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

Lp./

Nr sprawy

 

Data wszczęcia postępowania

 

Przedmiot zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi

 

Kod CPV

 

Wartość zamówienia

(euro)

 

Tryb postępowania

 

Termin składania/

otwarcia

ofert

 

Liczba złożonych ofert

 

Nazwa wykonawcy/

cena oferty najkorzystniejszej

 

Nr i data zawartej umowy

 

Wartość

umowy

 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

Zarządzenie Nr 3 /2013

Dyrektora Powiatowego Centrum

 Pomocy Rodzinie w Drezdenku

z dnia 28 stycznia  2013 r.

 

 

w sprawie: powołania komisji kwalifikacyjnej, dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku.

 

                    Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm. ), § 5 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ( Uchwała Nr 82/12 Zarządu Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w Strzelcach Kraj. Z dnia 13 stycznia 2012 roku ),

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję w składzie:

1)    Izabela Najdek - dyrektor

2)    Alicja Krajewska - kierownik działu pomocy dziecku i rodzinie

3)    Magdalena Niedbał - psycholog

4)    Elżbieta Nowak - pedagog.

§ 2.  Do zadań komisji należy:

1)    Kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka,

2)    Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych kwalifikacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                             Dyrektor

                                                              Powiatowego Centrum

                                                                Pomocy Rodzinie

                                                                w Drezdenku

                                                         Izabela Najdek

 

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 2 /2013

Dyrektora Powiatowego Centrum

 Pomocy Rodzinie w Drezdenku

z dnia 14 stycznia  2013 r.

 

 

w sprawie: przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

 

                    Na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.) oraz  § 5 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ( Uchwała Nr 82/12 Zarządu Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w Strzelcach Kraj. Z dnia 13 stycznia 2012 roku );

 

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§1. Do czasu otrzymania planu finansowego środków PFRON na 2013 rok i dokonania ich podziału przez Radę Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego na zadania, postanawiam  przyznawać dofinansowania wyłącznie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do wysokości 1.000 zł jednorazowo.   

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i utrzymuje ważność do dnia uchwalenia przez Radę Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2013 rok.

 

 

                                                             Dyrektor

                                                              Powiatowego Centrum

                                                                Pomocy Rodzinie

                                                                w Drezdenku

                                                         Izabela Najdek

 

 

 

 


 

Zarządzenie Nr 1/2013

 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku
z dnia 03 stycznia 2013 roku

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 11/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku z dnia  12 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu  pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku

Na podstawie art. 1041 Kodeksu pracy, art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz § 5 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ( Uchwała Nr 82/12 Zarządu Powiatu Strzelecko     - Drezdeneckiego w Strzelcach Kraj. z dnia 13 stycznia 2012 roku )

zarządzam , co następuje :

§ 1

              W Zarządzeniu Nr  11/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku z dnia  12 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu  pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku wprowadza się  następujące zmiany: uchyla się § 8 ust. 3 i na to miejsce wprowadza się:

„ § 8 ust. 3 Ustala się następujący czas pracy:

 poniedziałek od 730 - 1600,

wtorek - czwartek od 730 - 1530

piątek od 730 - 1500 "

§ 2

 

        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 07 stycznia 2013 roku.

 

                                                             Dyrektor

                                                              Powiatowego Centrum

                                                                Pomocy Rodzinie

                                                                w Drezdenku

                                                         Izabela Najdek

 

 


Copyright (C) 2008 by keid.pl