Komunikat:Brak wpisanych komunikatów...
zarządzenia 2012 c.d.

 

Zarządzenie Nr 18 /2012

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku

z dnia 27 grudnia  2012 r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych i środków pieniężnych w kasie.

 

§ 1.

 

                    Na podstawie przepisów  art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  ( t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm. ), zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe" znajdujących się na stanie jednostki, a także środków pieniężnych w kasie.

 

§ 2.

Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury, według stanu ewidencyjnego na dzień 31 grudnia 2012 r. w terminie od 27 grudnia 2012 do 15 stycznia 2013 r.

 

§ 3.

 

Inwentaryzację przeprowadzi Komisja inwentaryzacyjna w składzie:

1)    Elżbieta Nowak - pedagog,

2)    Karolina Poseł.

§ 4.

Członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej odpowiadają za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.

§ 5.

Ostateczne rozliczenia wyników inwentaryzacji powinno nastąpić nie później niż do 15 stycznia.

                                                             Dyrektor

                                                              Powiatowego Centrum

                                                                Pomocy Rodzinie

                                                                w Drezdenku

 

                                                         Izabela Najdek

 

 

 


 

 

Zarządzenie Nr  16/2012

Dyrektora Powiatowego Centrum

 Pomocy Rodzinie w Drezdenku

z dnia 05 grudnia  2012 r.

 

 

 

w sprawie pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku.

 

 

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ( Uchwała Nr 82/12 Zarządu Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w Strzelcach Kraj. Z dnia 13 stycznia 2012 roku )

 

 

 

zarządzam, co następuje

 

 

§ 1. Ustala się, że w dniu 24 grudnia 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku będzie nieczynne.

                  

§ 2. Dnia 15 grudnia 2012 r. ( sobota ) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Drezdenku będzie czynne  w godzinach od 7.00 do 15.00.
§ 3.   Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania

 

                                                             Dyrektor

                                                              Powiatowego Centrum

                                                                Pomocy Rodzinie

                                                                w Drezdenku

                                                         Izabela Najdek

 


 

Zarządzenie Nr 15 /2012

Dyrektora Powiatowego Centrum

 Pomocy Rodzinie w Drezdenku

z dnia 03 grudnia  2012 r.

 

 

 

w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON z odwołania  .

 

                    Na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ( Uchwała Nr 82/12 Zarządu Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w Strzelcach Kraj. Z dnia 13 stycznia 2012 roku ),

 

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Powołuję komisję w składzie:

1)    Agnieszka Liśkiewicz - przewodniczący komisji,

2)    Dorota Kowalik - sekretarz,

3)    Izabela Najdek - członek.

§ 2.  Do zadań komisji należy:

1)    ponowna ocena merytoryczna wniosków pochodzących z odwołania na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji, opinii i dokumentów,

2)    Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej oceny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                             Dyrektor

                                                              Powiatowego Centrum

                                                                Pomocy Rodzinie

                                                                w Drezdenku

                                                         Izabela Najdek

 

 


 

Zarządzenie Nr  11/2012

Dyrektora Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Drezdenku

z dnia 19 października  2012 r.

 

w sprawie pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku.

 

 

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ( Uchwała Nr 82/12 Zarządu Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w Strzelcach Kraj. Z dnia 13 stycznia 2012 roku )

 

zarządzam, co następuje

 

§ 1. Ustala się, że w dniu 2 listopada 2012 r. roku (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku będzie nieczynne.                                                                                                                

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania

 

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

w Drezdenku

Izabela Najdek

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 10 /2012

Dyrektora Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Drezdenku

z dnia 19 października  2012 r.

 

w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 7 /2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku z dnia 1 października  2012 roku w sprawie: ustalenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku dzień 2 listopada 2012 dniem wolnym od pracy.

Na podstawie § 8 ust. 5 Regulaminu Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ( Zarządzenie Nr 11/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku z dnia 12 października 2009 roku ) oraz  § 5 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ( Uchwała Nr 82/12 Zarządu Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w Strzelcach Kraj. Z dnia 13 stycznia 2012 roku ),

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Uchylam z dniem 15 października 2012 roku  Zarządzenie Nr 7 /2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku z dnia 1 października  2012 roku w sprawie: ustalenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku dzień 2 listopada 2012 dniem wolnym od pracy.

 

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

w Drezdenku

Izabela Najdek

 


 

Zarządzenie Nr 9 /2012

Dyrektora Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Drezdenku

z dnia 19 października  2012 r.

 

w sprawie: ustalenia minimalnego progu punktowego oceny wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd".

 

                    Na podstawie Porozumienia nr O-04/4/AS/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku, zawartego pomiędzy PFRON z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła 13,  a Powiatem Strzelecko - Drezdeneckim w sprawie skoordynowania działań realizowanych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd", Uchwały nr 69/2012 Zarządu PFRON z 17 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" oraz  § 5 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ( Uchwała Nr 82/12 Zarządu Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w Strzelcach Kraj. Z dnia 13 stycznia 2012 roku )

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam minimalny próg punktowy przy ocenie wniosków realizowanych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd", który wynosi 50 pkt.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

w Drezdenku

Izabela Najdek

 


 

Zarządzenie  Nr 8/2012

Dyrektora Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Drezdenku

z dnia 10 października 2012

 

w sprawie: powołania komisji do spraw merytorycznej oceny złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd"

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ( Uchwała Nr 82/12 Zarządu Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w Strzelcach Kraj. Z dnia 13 stycznia 2012 roku )

  zarządzam co następuje:              

 

§   1. Powołuję komisję w składzie:

1.      Najdek Izabela - Przewodniczący komisji,

2.      Kowalik Dorota - członek,

3.      Liśkiewicz Agnieszka - członek,

4.      Poseł Karolina  - sekretarz.

§  2. Do zadań komisji należy:

1.      Ustalenie punktowego systemu oceny merytorycznej wniosków oraz wyznaczenie minimalnego progu punktowego umożliwiającego udzielenie dofinansowania

2.      Sporządzenie protokołu.

§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

w Drezdenku

Izabela Najdek


Zarządzenie Nr 7 /2012

Dyrektora Powiatowego Centrum

 Pomocy Rodzinie w Drezdenku

z dnia 01 października  2012 r.

 

 

 

w sprawie: ustalenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku dzień 2 listopada 2012 dniem wolnym od pracy.

 

 

                    Na podstawie § 8 ust. 5 Regulaminu Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ( Zarządzenie Nr 11/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku z dnia 12 października 2009 roku ) oraz  § 5 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ( Uchwała Nr 82/12 Zarządu Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w Strzelcach Kraj. Z dnia 13 stycznia 2012 roku )

 

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku dzień 2 listopada 2012 roku dniem wolnym od pracy.

 

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                         Dyrektor

Powiatowego Centrum

 

 


Załącznik nr 2

do Zarządzenia Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Drezdenku

 nr 5/2012  z dnia 24 kwietnia 2012r.

 

 

INSTRUKCJA KONTROLI  I OBIEGU DOKUMENTÓW

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W DREZDENKU

 

 

§ 1

 

1.      Instrukcja ustala jednolite zasady sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku.

2.      Instrukcja została opracowana na podstawie:

 • ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

§ 2

 

1.      Pojęciem dokumentu określa się każdy dokument świadczący o zaszłych lub przyszłych czynnościach (przedsięwzięciach) albo stwierdzający pewien stan rzeczy.

2.      W odróżnieniu od ogólnego dokumentu dowodem księgowym nazywamy tę część odpowiednio opracowanych dokumentów, które stwierdzają dokonanie lub rozpoczęcie operacji gospodarczej i podlegają ewidencji księgowej. Dokumenty te są podstawowym uzasadnieniem zapisów księgowych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, dowód księgowy powinien mieć następujące cechy:

 

1.      określenie rodzaju dowodu,

2.      określenie stron dokonujących operacji gospodarczych (nazwy, adresy, NIP),

3.      opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określaną także w jednostkach naturalnych,

4.      datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą- także datę sporządzenia dowodu,

5.      podpis wystawcy dowodu,

6.      numer identyfikacyjny dowodu,

7.      stwierdzenie sprawdzenia dowodu, potwierdzone podpisami osób odpowiedzialnych za jego sprawdzenie, 

8.      stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacja i zatwierdzenie) z podpisem osób odpowiedzialnych za te wskazania.

 

§ 3

 

Dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek.

Błędy w dowodach księgowych zewnętrznych można korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie wraz z ze stosownym uzasadnieniem.

Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej kwoty lub treści z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr.

 

§ 4

 

 Dowody księgowe dzielimy na:

 1. zewnętrzne obce -otrzymane od kontrahentów,
 2. wewnętrzne -dotyczące operacji wewnątrz jednostki.

Podstawą zapisów mogą być również sporządzane przez jednostkę dowody księgowe:

 1. zbiorcze -służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów księgowych (muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione),

      2.   korygujące poprzednie zapisy,

      3.   zastępcze -wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego, obcego dowodu

           księgowego.

 

§ 5

 

1. Dowodami bankowymi w  jednostce są:

 • wyciąg z rachunku bankowego,
 • polecenie przelewu.

W jednostce działa bankowość elektroniczna. Dowodem księgowym jest wyciąg bankowy generowany elektronicznie. Przelewy rejestrowane są elektronicznie i wymagają podpisu dwóch pracowników zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w banku ( drugi egzemplarz znajduje się w dokumentach jednostki) i przy użyciu przypisanego personalnie urządzenia zwanego „Tokenem". Wszelkie niezgodności wyjaśniane są z bankiem w formie pisemnej.

 

§ 6

 

W rozliczeniach z kontrahentami i pracownikami oraz do realizacji zobowiązań wobec budżetu państwa jednostka stosuje formy rozliczeń

1.      bezgotówkową w postaci polecenia przelewu.

2.      gotówkową

§ 7

 

1. Podstawowymi dokumentami stwierdzającymi wypłatę wynagrodzeń są listy płac, które sporządza główny księgowy, a zatwierdza kierownik jednostki.

2. Dokumentami źródłowymi do sporządzania list płac są:

 • umowa o pracę,
 • umowa- zlecenie,
 • karta ewidencji czasu pracy,
 • pisma dyrektora o zmianie składników wynagrodzenia, przyznaniu premii, nagrody, podwyżce wynagrodzenia, itp.

3. Umowę o pracę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

4. Na prace doraźne zawiera się z wykonawcą umowę -zlecenie lub umowę o dzieło, które to umowy sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:

 • oryginał - dla zleceniobiorcy
 • kopia - dla zleceniodawcy

5. Umowę zlecenia lub umowę o dzieło podpisują zleceniobiorca i kierownik jednostki jako przedstawiciel zleceniodawcy.  

6. Po wykonaniu pracy zleceniodawca przedstawia zleceniobiorcy rachunek, który powinien odpowiadać warunkom zapisanym w umowie. Rachunek sprawdza główny księgowy w ogólnie obowiązującym trybie, a następnie jeżeli nie ma zastrzeżeń przystępuje do realizacji wypłaty, w formie bezgotówkowej, na rachunek zleceniobiorcy.

 

    § 9

 

 Listy płac powinny zawierać następujące dane:

 1. nazwisko i imię pracownika,
 2. okres za jaki obliczono wynagrodzenie,
 3. składniki płac określone w umowie o pracę,
 4. kwotę zaliczki na podatek dochodowy,
 5. składki ZUS na ubezpieczenia społeczne i składkę na ubezpieczenie zdrowotne,
 6. kwotę do wypłaty,
 7. w listach dopuszczalne są potrącenia należności egzekucyjnych oraz dokonanie innych potrąceń na podstawie Kodeksu Pracy. Pozostałe potracenia mogą być dokonywane wyłącznie za zgoda pracownika wyrażoną na piśmie,

Listy płac powinny być podpisane przez głównego księgowego jako osobę sporządzającą i sprawdzającą listę oraz przez kierownika jednostki jako zatwierdzającego. 

 

 § 10

 

Wypłaty wynagrodzeń względnie innych należności dokonuje się przelewem na osobiste konta pracowników. Jednostka jako płatnik odpowiada materialnie i służbowo za prawidłowe i terminowe przeprowadzanie wypłat.

 

§ 11

 

Treść i forma wystawionych dla jednostki faktur i rachunków muszą być zgodne z ustawą o rachunkowości oraz z ustawą o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym.

 

§ 12

 

Dokumentami potwierdzającymi zakup materiałów i usług przez jednostkę oraz rozrachunków z dostawcami są faktury, rachunki lub umowy.

 

                                                            § 13

 

Szczególnym rodzajem dokumentu własnego jest polecenie księgowania-PK. Polecenie księgowania jest wystawiane w celu udokumentowania tych zapisów księgowych, które nie mogą być udokumentowane ani dokumentem wewnętrznym, ani zewnętrznym, albo gdy chodzi o zebranie danych z różnych dokumentów dla sporządzenia zapisu zbiorczego.

§ 14

 

I . Miejsce wpływu dokumentów z zewnątrz - Sekretariat

 Pracownik zajmujący się rozdziałem poczty

1. Wykonywane czynności:

- opatrzenie dowodu księgowego (faktury, rachunku) datą wpływu,

- przekazanie do zadekretowania przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

II. Miejsce wpływu dokumentów - stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

1.Wykonywane czynności:

- sprawdzenie otrzymanego dokumentu pod względem merytorycznym*, postawienie pieczątki "sprawdzono pod względem merytorycznym" wraz z podaniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej (opisu) oraz podpisanie dokumentu i opatrzenie datą,

- dołączenie dodatkowych dokumentów (zlecenie, zamówienie, umowa, protokół odbioru, przekazania itp.)

-         zaewidencjonowanie otrzymanego dokumentu (faktura, rachunek) w rejestrze operacji gospodarczych prowadzonych na stanowisku pracy, który musi zawierać:

 

a) liczbę porządkową,

b) nazwę i adres dostawcy,

c) numer i datę rachunku,

d) określenie przedmiotu operacji,

e) kwotę ogólną rachunku,

f) datę otrzymania,

g) datę przekazania do księgowości,

- w przypadku ujawnienia niezgodności otrzymanego dokumentu ze zleceniem, umową itp: lub błędów we fakturze dokonuje się wyjaśnienia sprawy w sposób umożliwiający uregulowanie płatności.

2. Osoba odpowiedzialna.

- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub osoba przez niego upoważniona.

3. Termin załatwienia sprawy.

- przekazanie do księgowości max. 3 dni od daty wpływu dokumentu.

 

III. Miejsce wpływu dokumentów - księgowość.

 

1. Wykonywane czynności:

- sprawdzenie dokumentu pod względem formalno - rachunkowym**, postawienie pieczątki „sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym", podpisanie dokumentu i opatrzenie datą,

- sprawdzenie kompletności załączników (umowa, zlecenie, zamówienie, protokół odbioru, przekazania itp.),

- przygotowanie dokumentu do zapłaty: zadekretowanie, podpisanie przez osoby do tego  upoważnione (Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i główną księgową),

- sporządzenie przelewu bankowego,

- chronologiczne zaksięgowanie operacji gospodarczej zgodnie z klasyfikacją budżetową.

2. Osoba odpowiedzialna.

- Główna księgowa lub specjalista ds. rozliczeń, lub osoba przez nią upoważniona.

3. Termin załatwienia sprawy.

-         dokonanie płatności najpóźniej w dniu upływu terminu, ale nie wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu płatności uwidocznionego na fakturze.

***********************************************************************

 

            Podstawą do księgowania są oryginały dowodów księgowych. Kontrola dowodów musi być przeprowadzona przed ich ujęciem w ewidencji księgowej.

 

 * Sprawdzenie dowodów księgowych pod względem merytorycznym polega na zbadaniu czy:

 1. dane w dokumencie odpowiadają rzeczywistości (wcześniej ustalonymi obustronnie warunkami umowy),

  2.  czy wyrażona w dowodzie operacja gospodarcza jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 ** Kontrola formalno- rachunkowa dowodów księgowych polega na stwierdzeniu:

1.      czy poszczególne dowody odpowiadają przepisom finansowym,

2.      czy dowody są kompletne, tzn. czy zawierają wszystkie dane niezbędne do zobrazowania czynności, dla których udowodnienia maja służyć,

3.      czy na podstawie podanych w dowodach cen i stawek jednostkowych obliczono prawidłowo kwoty i sumy ogółem,

4.      czy tytuł wydatku i konta kosztów zostały podane prawidłowo.

 

            Dowody księgowe przed ich zaksięgowaniem i zapłatą (przelew) muszą być zatwierdzone przez dyrektora jednostki i głównego księgowego. Na podstawie zatwierdzonych dowodów dokonuje się zapłaty wymagalnych zobowiązań. 

 

 


Copyright (C) 2008 by keid.pl